Full version

Vol. 8/2005


ARTYKUŁY/ARTICLES

Jarosław Szymanek (UW, Warszawa)
Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP p. 5-43
Full_Text.pdf
Artur Kuś (KUL, Lublin)
Zwolnienia celne kościelnych osób prawnych w systemie zwolnień celnych Unii Europejskiej p. 45-71
Full_Text.pdf
Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)
Rola kościołów i związków wyznaniowych w realizacji wybranych zadań z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. p. 73-102
Full_Text.pdf
Ignác Antonin Hrdina (Charles University in Prague)
Wolność religijna w porządku konstytucyjnym Republiki Czeskiej p. 103-120
Full_Text.pdf
Jarosław Matwiejuk (UwB, Białystok)
Sytuacja prawna wspólnot i związków religijnych w prawie białoruskim p. 121-134
Full_Text.pdf
Vytautas Vaiciûnas (Vytautas Magnus University in Kaunas)
Konkordatowa regulacja sytuacji prawnej Kościoła katolickiego na Litwie. p. 135-142
Full_Text.pdf
Krzysztof Warchałowski (UKSW, Warszawa)
Rozwój idei wolności religijnej od początków chrześcijaństwa do czasów nowożytnych p. 143-161
Full_Text.pdf
Jan Krajczyński (UKSW, Warszawa)
Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspólnotowym p. 163-189
Full_Text.pdf
Kazimierz Dullak (Koszalin)
Podstawy prawne zwyczajnej formy zawarcia małżeństwa w konkordacie z 1993 r. p. 191-227
Full_Text.pdf
Anna Tunia (KUL, Lublin)
Czynności kierownika USC podejmowane przed zawarciem małżeństwa w formie wyznaniowej p. 229-258
Full_Text.pdf
Dariusz Walencik (KUL, Lublin)
Postępowanie regulacyjne przed Komisją Majątkową (na przykładzie wniosku parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie) p. 259-294
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako podmioty prawa międzynarodowego p. 295-303
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Nowelizacja Karty Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego p. 305-315
Full_Text.pdf
Wojciech Jakubowski (UW, Warszawa)
Doktryna, kult i organizacja Kościoła mormonów p. 317-344
Full_Text.pdf
Jan Gołąb (Przemyśl)
Prawo do pogrzebu kościelnego i jego wykonanie w świetle postanowień polskich synodów diecezjalnych (1983-2004) p. 345-384
Full_Text.pdf

RECENZJE/REVIEWS

Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, a cura di A. Nardini, G. di Nucci, Roma 2001, ss. 625 (Piotr Stanisz, KUL) p. 385-392
Full_Text.pdf
  
María Jesús Gutiérrez del Moral, Miguel Ángel Cañivano Salvador, El Estado frente a la libertad de religión: jurisprudencia constitucional española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Barcelona 2003, ss. 187 (Wiesław Bar, KUL) p. 392-397
Full_Text.pdf
  
Isidoro Martín Sánchez, La recepción por el Tribunal Constitucional Español de la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de las libertades de conciencia, religiosa y de enseñanza, Granada 2002, ss. 224 (Wiesław Bar, KUL) p. 397-403
Full_Text.pdf
  
Ricardo García García, La Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Sus antecedentes, precedente, discusión parlamentaria y regulación actual, Madrid 2003, ss. 270 (Wiesław Bar, KUL) p. 403-409
Full_Text.pdf
 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Sympozjum "Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej", Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004 r. (Artur Mezglewski, KUL) p. 411-414
Full_Text.pdf
  
Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Jubileusz 75-lecia urodzin Profesora Janusza Osuchowskiego i dedykowana mu liber amicorum (Beata Górowska, UW) p. 415-417
Full_Text.pdf
  
Prymat sumienia w polityce. Wykład prof. Rocco Buttiglione w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 12 stycznia 2005 r. (Piotr Stanisz, KUL) p. 417-421
Full_Text.pdf
  
Noty o autorach p. 423
Full_Text.pdf

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.