Promotor: Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

 


 

 

Mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek

 

Pedagog, absolwentka dziennych studiów z  Pedagogiki II stopnia i Nauczania Początkowego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z Wychowania do życia w rodzinie i dwuletnie podyplomowe studia z Logopedii na wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Od 15 lat aktywnie zaangażowana w nauczanie oraz pracę z uczniem zdolnym, a także mającym trudności w nauce. 

Od 2003 roku praktykuje jako logopeda, obejmując profilaktyką i terapią  małe dzieci, uczniów i młodzież oraz organizuje warsztaty dla ich rodziców. Ma doświadczenie prowadzenia zajęć z podstaw logopedii dla nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności: dzieci przewlekle chorych, z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego(CAPD) oraz specyficznymi zaburzeniami językowymi (SLI).

Członek Ruchu Światło-Życie, Gałęzi Rodzinnej – Domowy Kościół oraz Związku Dużych Rodzin. W miejscu pracy od kilku lat odpowiada za pielęgnowanie wśród uczniów wizerunku Patrona - Jana Pawła II, którego słowa: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”, przyjęła za przewodnią maksymę swojego prywatnego i zawodowego życia.

 

 

 


 

 

Mgr Magdalena Bednarska

 

Absolwentka studiów na kierunku praca socjalna, pedagogika oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i surdopedagogiki. Tłumacz i wykładowca języka migowego. Członek Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Z ramienia Rady Doktorantów KUL wyznaczona na przedstawiciela Rady Wydziału Nauk Społecznych. Konsultant w projekcie „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół chrześcijańskiego wymiaru pedagogiki specjalnej. Angażuje się w szereg działań na rzecz osób niesłyszących i słabosłyszących: udział w Eucharystiach tłumaczonych na język migowy, prowadzenie katechez, rekolekcji i realizację badań naukowych. Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej: ,,Wybrane podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania centralności religijności młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej.”. Wybrane publikacje:

 • Bednarska M., Uczestnictwo osób z uszkodzonym słuchem w życiu religijnym a możliwości poznawcze tej grupy osób z niepełnosprawnością, w: Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej, red. K. Barłóg, Rzeszów 2017
 • Bednarska M., Działalność duszpasterstwa osób niesłyszących w komunikowaniu Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Raport z badań własnych. Zeszyty Formacji Katechetów,, s.79-85
 • Bednarska M., Realizacja katechezy specjalnej wśród dorosłych osób z prelingwalnym uszkodzeniem słuchu z zastosowaniem wybranych metod komunikacji. Kwartalnik Edukacyjny, s.57-68
 • Bednarska M., Rekolekcje dla niesłyszących i słabosłyszących w Henrykowie. ,,Świat Ciszy”(ISSN 1509-5436), Nr III/2017, s. 11-12
 • Bednarska M., Światowe Dni Młodzieży Głuchej 2016. ,,Świat Ciszy”(ISSN 1509-5436), Nr III/2016, s. 12-14
 • Bednarska M., Wiara osób z wadą słuchu. ,,Świat Ciszy” (ISSN 1509-5436),Nr II/2015, Warszawa, s.21

 

 

 


 

 

Mgr Małgorzata Grabowska

 

Pedagog, psycholog, instruktor zajęciowy, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  Ukończyła Studium z przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kurs I stopnia. Zainteresowania badawcze: pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika rodziny,  pedagogika szkolna i opiekuńcza, pedagogika prenatalna, pedagogika społeczna, psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, psychologia społeczna,  pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, psychologia niepełnosprawności.

Wybrane publikacje:

 

 • Grabowska, M. Postawy dziewcząt niedostosowanych społecznie wobec osób z dysfunkcją narządu ruchu jako czynnik modelujący wsparcie społeczne, [w:] Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, (2016). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 73 – 90.
 • Grabowska, M. Postawy studentów pedagogiki i psychologii wobec osób niepełnosprawnych, [w:] Studia i prace pedagogiczne, (2015). Lublin: Wydawnictwo Innowatio Press, s. 115 -129.
 • Grabowska, M. Postawy dziewcząt niedostosowanych społecznie wobec aktu wybaczania [w:] Studia i prace pedagogiczne, (2016). Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press, s. 123 – 139.
 • Grabowska, M. Poczucie sensu życia jako wartość, a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich przez osoby niepełnosprawne [w:] Ks. M. Z. Stepulak, Ks. J. Łukasiewicz (red.), (2015) Współczesna hierarchia wartości w teorii i praktyce, Lublin: Wydawnictwo Naukowe WSEI Innowatio Press, s. 87 – 129.
 • Grabowska, M. Nieletnie rodzicielstwo, a używki. Negatywne konsekwencje w rozwoju dziecka, [w:] D. Opozda, M. L. Opiela, D. Bis, E. Świdrak (red.), (2015) Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania. Lublin: Wydawnictwo Episteme, s. 237 – 254.
 • Grabowska, M. Niepełnosprawność jako pośrednia utrata dziecka, szansą na odpowiedzialne i dojrzałe rodzicielstwo, [w:] M. Guzewicz, (red.), (2015). Przerwać milczenie. Rozważania o utracie dziecka. Stalowa Wola: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 271 – 285.
 • Grabowska, M. Niepełnosprawność jako pośrednia utrata dziecka, szansą na odpowiedzialne i dojrzałe rodzicielstwo,[w:] M. Guzewicz, ks. A. Falewicz, (red.), (2017). Utrata dziecka – studium interdyscyplinarne. Kielce: Wydawnictwo Jedność, s. 291 – 307.
 • Grabowska, M. Uwarunkowania społeczne jako źródła zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież niedostosowaną społecznie, Dubis, (red.), (2017). Rodzina i szkoła wobec zachowań ryzykownych, s. 124 – 135.
 • Grabowska, M. Niepełnosprawność jako pośrednia utrata dziecka, szansą na odpowiedzialne i dojrzałe rodzicielstwo, [w:] ks. M. Z. Stepulak, ks. Jacek Łukasiewicz, (red.), (2017). Wielowymiarowe ujęcie niepełnosprawności, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press, s. 135 – 147.
 • Grabowska, M. Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich przez dziewczęta niedostosowane społecznie. Raport z badań własnych, [w:] D. Opozda, M. Leśniak (red.), 2017. Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych, Tom 05. Lublin: Wydawnictwo Episteme, 113 – 127.
 • Grabowska, M. Sytuacja osób z niepełnosprawnością ruchową w społeczeństwie. Komunikat z badań własnych, [w:] K. Barłóg (red.), (2017). Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 257 – 270.

 

 

 


 

Mgr Emilia Kwaśna

 

Absolwentka studiów magisterskich kierunku pedagogika Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe z diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy w KUL oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i instruktor nauki jazdy kategorii B. Zainteresowania naukowe koncentrują się na okresie wczesnego dzieciństwa oraz funkcjonowania dziecka w szkole, grupie rówieśniczej.
Temat rozprawy doktorskiej: Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania relacji rówieśniczych w edukacji wczesnoszkolnej.
Prelegentka i autorka tekstów:

 • Kwaśna E., Współczesne wartości i ich wpływ na losy rodziny. [w:] Zimny J. (red.), Rodzina – powołanie – zadania – zagrożenia. Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
 • Kwaśna E., Samotność, codzienny towarzysz każdego człowieka. [w:] Zimny J. (red.), Samotność: wybór czy konieczność? Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
 • Kwaśna E., Ojciec – filar wychowania nowego pokolenia. [w:] Zimny J. (red.), Ojcostwo. Rodzaje i formy. Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
 • Kwaśna E., Nauczyciel – misja czy obowiązek? [w:] Zimny J. (red.), Autorytet wartość czy fikcja? Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2015;
  Kwaśna E., Implikacje praktyczne – jak wspierać integralny rozwój dziecka poprzez lekturę. ROCZNIKI TEOLOGICZNE Tom LXII, zeszyt 10 – 2015, s. 137-148.
 • Kwaśna E., Specyficzne trudności w czytaniu uczniów klas pierwszych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (praca ze studiów podyplomowych diagnoza i terapia trudności szkolnych i wad wymowy, referat wygłoszony na Seminarium Wymiany Doświadczeń na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II).

 

 

 


 

 

Mgr Ewelina Zakrzewska

 

Pedagog, absolwentka kierunku pedagogika, spec. Nauczanie początkowe na UMCS w Lublinie. Ukończyła Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz przyrody, Studia podyplomowe w zakresie trudności szkolnych i wad wymowy oraz Studia podyplomowe z zarządzania oświatą.

Spełnia się zawodowo jako wicedyrektor w Zespole Szkół w Lublinie.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodszym wieku szkolnym.

Publikacje:

 • Zakrzewska E., Funkcjonowanie sześciolatka w klasie pierwszej w ocenie nauczycieli z wybranych szkół lubelskich. [w:] Scientific Bulletin of Chełm Section of Pedagogy No. 1/2016
 • Zakrzewska E., Zawadzka A., Plan wychowawcy klasy. [w:] Chałas K., Maj. A. (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016.
 • Zakrzewska E., Zawadzka A., Program wychowawczy szkoły i jego strukura. [w:] Chałas K., Maj. A. (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016.

Zakrzewska E., Specyfika wychowania przez pracę w edukacji wczesnoszkolnej. [w:]Komorowska B., Mazur P. (red.) Praca człowieka jako kategoria edukacyjna, Chełm 2015.

 

 

 


 

 

Mgr Agnieszka Kłos-Dacka

 

Absolwentka filologii angielskiej UMSC w Lublinie, starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, egzaminator TELC i tłumacz przysięgły języka angielskiego. Od  dwóch lat prowadzi zajęcia ze studentami z dysfunkcja słuchu w ramach lektoratu w KUL. Jej główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy autonomii ucznia w warunkach szkolnych. Tematem jej rozprawy doktorskiej są „Społeczne i dydaktyczne uwarunkowania autonomicznego uczenia się języka angielskiego. Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie.” Przewód doktorski został otwarły 10 grudnia 2015.

Publikacje:

 • Kłos-Dacka A. (2015) Autonomy Learning in Foreign Language Teaching at University Level. A Case Study, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, 7, 104-113.
 • Kłos-Dacka A. (2015) Blended Learning – Your Ally in Supporting Learner Autonomy, W: M. Srebro, E. Typek, L. Zielińska (red.), Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych (s.207-219). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kłos-Dacka A. (2014) Wspieranie autonomii ucznia we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych, Roczniki Pedagogiczne, 6(42), 165-175
 • Kłos-Dacka A. (2012) Some British Food for Thought, The Teacher, 10(102), 40-45.
 • Kłos-Dacka, A., Grygielska-Michalak, H.(2010). Quiz as an effective teaching and testing tool, The Teacher, 1(75), 6-12.
 • Kłos-Dacka A. (1996) From Exploitation to Stewardship: the Shift in Ecological Consciousness in the American Culture 1978-1990, W: I. Wawrzyczek (red.), The Press and Popular Culture: Advanced Research Methods for Cultural Studies Students (s.39-53) Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

 

 

 


 

Mgr Ewa Cieplińska

 

Pedagog, logopeda. Ukończyła studia na kierunku pedagogika – spec. resocjalizacja, społeczno-opiekuńcza oraz logopedia. Absolwentka studiów podyplomowych z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną oraz Surdologopedii. Ukończyła Diecezjalne Studium Rodziny. Uzyskała certyfikat zawodowy wydany przez Polski Związek Logopedów (Nr 01152/06/0140/2016). Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej –zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią logopedyczną i pedagogiczną dzieci od 1 roku życia. Ma doświadczenie prowadzenia wykładów i ćwiczeń ze słuchaczami szkół policealnych oraz studiów podyplomowych.

 

 

 


 

 

 

Mgr Agata Kułaga

 

Ukończyła w UMCS studia w zakresie filologii polskiej i pedagogiki specjalnej, specjalnosć: Tyflopedagogika z oligofrenopedagogiką oraz Autyzm i trudności w uczeniu się oraz studia podyplomowe w zakresie doskonalenia kompetencji wychowawczych. Od roku 2016 pracuje jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Ukończyła kursy kwalifikacyjne w zakresie język migowego (III stpień), terapii ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz terapii behawioralnej. Ma w życiu dwie pasje – pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz gry komputerowe. W pracy doktorskiej chce je połączyć.

 

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2018, godz. 23:52 - Aleksandra Borowicz