mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek – pedagog, absolwentka dziennych studiów z  Pedagogiki II stopnia i Nauczania Początkowego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z Wychowania do życia w rodzinie i dwuletnie podyplomowe studia z Logopedii na wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Od 15 lat aktywnie zaangażowana w nauczanie oraz pracę z uczniem zdolnym, a także mającym trudności w nauce. Od 2003 roku praktykuje jako logopeda, obejmując profilaktyką i terapią  małe dzieci, uczniów i młodzież oraz organizuje warsztaty dla ich rodziców. Ma doświadczenie prowadzenia zajęć z podstaw logopedii dla nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności: dzieci przewlekle chorych, z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego(CAPD) oraz specyficznymi zaburzeniami językowymi (SLI).

Członek Ruchu Światło-Życie, Gałęzi Rodzinnej – Domowy Kościół oraz Związku Dużych Rodzin. W miejscu pracy od kilku lat odpowiada za pielęgnowanie wśród uczniów wizerunku Patrona - Jana Pawła II, którego słowa: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”, przyjęła za przewodnią maksymę swojego prywatnego i zawodowego życia.

 

mgr Magdalena Bednarska - absolwentka studiów na kierunku praca socjalna, pedagogika – spec. resocjalizacja z psychoprofilaktyką społeczną, opieka i terapia psychopedagogiczna oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i surdopedagogiki. Tłumacz i wykładowca języka migowego.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół chrześcijańskiego wymiaru pedagogiki specjalnej.

W przygotowywanej przez mnie rozprawie doktorskiej chcę pokazać jak kształtuje się religijność osób z uszkodzonym słuchem, posługujących się w codziennej komunikacji Systemem Językowo – Migowym. Angażuje się w działania na rzecz osób z uszkodzonym słuchem tj. udział w Eucharystiach tłumaczonych na język migowy, realizację badań pilotażowych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu, udział w Światowych Dniach Młodzieży Głuchej.

Celem jest przygotowanie rozprawy, która wskaże jak ewangelizować człowieka, który żyje z uszkodzonym słuchem; jakie działania podejmować aby przekazywanie treści religijnych było zrozumiane, wdrażane w życie i wydawało dobre owoce zarówno dla niego samego jak i dla osób, z którymi będzie miał styczność każdego dnia.

Publikacje:

Bednarska M., Światowe Dni Młodzieży Głuchej 2016. ,,Świat Ciszy”(ISSN 1509-5436), Nr III/2016, Wydawnictwo: Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa, s. 12-14

Bednarska M., Wiara osób z wadą słuchu. ,,Świat Ciszy” (ISSN 1509-5436),Nr II/2015, Wydawnictwo: Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa, s.21

mgr Agnieszka Biernacka - pedagog, terapeuta, absolwentka psychopedagogiki specjalnej z logopedią na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła Kurs Metody Fonogestów I stopnia oraz  Kurs Polskiego Języka Migowego I stopnia.

 

mgr Małgorzata Grabowska – pedagog, psycholog, instruktor zajęciowy, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  Ukończyła Studium z przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kurs I stopnia. Temat rozprawy naukowej: Uwarunkowania społeczne osobowe i rodzinne kobiet niedostosowanych społecznie, a ich postawy wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. Zainteresowania badawcze: pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika rodziny,  pedagogika szkolna i opiekuńcza, pedagogika prenatalna, pedagogika społeczna, psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, psychologia społeczna,  psychologia terapeutyczna z rehabilitacją, psychologia niepełnosprawności.

Publikacje:

 • Grabowska, Family life with a child suffering from, a disability and accompanying crises. [w:] B., Akimjakova, L., Krajcirikova Cloviek a hondoty III, Rozumberok, 2016, s. 9 – 19.
 • Grabowska M. Hierarchia wartości, a plany na przyszłość dziewcząt przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym [w:] Ks. J. Łukasiewicz (red.), Znaczenie wartości w badaniach psychologicznych i życiu społecznym, Lublin, 2016 (w druku).
 • Grabowska, Sprawozdanie z konferencji – Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności, [w:] Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, Gdańsk, 2015, s. 119 -130.
 • Grabowska, Postawy studentów pedagogiki i psychologii wobec osób niepełnosprawnych, [w:] Studia i prace pedagogiczne, Lublin, 2015, s. 115 -129.
 • J. Łukasiewicz, M. Grabowska Poczucie sensu życia jako wartość, a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich przez osoby niepełnosprawne [w:] Ks. M. Z. Stepulak, Ks. J. Łukasiewicz (red.), Współczesna hierarchia wartości w teorii i praktyce, Lublin, 2015, s. 86 – 127.
 • Grabowska, Nieletnie rodzicielstwo, a używki. Negatywne konsekwencje w rozwoju dziecka, [w:] D. Opozda, M. L. Opiela, D. Bis,    E. Świdrak  (red.), (2015) Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania. Lublin, 2015, s. 237 – 254.
 • Grabowska, Niepełnosprawność jako pośrednia utrata dziecka, szansą na odpowiedzialne i dojrzałe rodzicielstwo, [w:] M. Guzewicz, (red.), Przerwać milczenie. Rozważania o utracie dziecka. Stalowa Wola, 2015, s. 271 – 284.
 • Praca magisterska pt. Postawy studentów wobec osób niepełnosprawnych – opublikowana na: http://pedagogikaspoleczna.edu.pl/pedagogikapracetresc/73. Dn. [06.09.2015]
 • Grabowska, Postawy studentów pedagogiki i psychologii wobec osób  niepełnosprawnych. – Raport z badań własnych. [w:] Biuletyn informacyjny TPN – wersja elektroniczna. Dn. [15.09.2014].

 

mgr Gabriela Matczak -absolwentka studiów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, a także studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Łódzkim. Główny obszar zainteresowań naukowych to funkcjonowanie społeczne młodzieży niedostosowanej społecznie z niepełnosprawnością intelektualną, przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych. Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej „Wybrane czynniki osobowościowe, rodzinne, społeczne, a proces kształtowania się aspiracji życiowych wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”. Głównym celem pracy będzie określenie poziomu i jakości aspiracji życiowych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, przebywającej w  Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, a także określenie znaczenia czynników osobowościowych, społecznych oraz rodzinnych, warunkujących kształtowanie się aspiracji życiowych.

Publikacje:

 • Matczak G., „Poziom wiedzy młodzieży w wieku gimnazjalnym na temat uzależnień” {w} Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – wybrane problemy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016
 • Matczak G., „Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną – przeobrażenia na przestrzeni lat w Polsce” {w} Niepełnosprawność i Rehabilitacja (ISNN 1642- 1981) Kwartalnik naukowy, Warszawa 2016
       mgr Monika Szymanek-Szawracka – absolwentka prawa i pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Temat rozprawy doktorskiej: Funkcjonowanie rodzinne, społeczne i zawodowe współczesnego pokolenia dorosłych osób z uszkodzeniami słuchu. Ukończyła kurs języka migowego I i II stopnia. Jako osoba słabosłysząca koncentruje się głównie na badaniach dotyczących osób z wadą słuchu. Zdobyła 3 miejsce w konkursie PFRON na najlepszą pracę magisterską w Polsce.
   

mgr Emilia Kwaśna – absolwentka studiów magisterskich kierunku pedagogika Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe z diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy w KUL oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i instruktor nauki jazdy kategorii B. Zainteresowania naukowe koncentrują się na okresie wczesnego dzieciństwa oraz funkcjonowania dziecka w szkole, grupie rówieśniczej.
Temat rozprawy doktorskiej: Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania relacji rówieśniczych w edukacji wczesnoszkolnej.
Prelegentka i autorka tekstów:

 • Kwaśna E., Współczesne wartości i ich wpływ na losy rodziny. [w:] Zimny J. (red.), Rodzina – powołanie – zadania – zagrożenia. Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
 • Kwaśna E., Samotność, codzienny towarzysz każdego człowieka. [w:] Zimny J. (red.), Samotność: wybór czy konieczność? Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
 • Kwaśna E., Ojciec – filar wychowania nowego pokolenia. [w:] Zimny J. (red.), Ojcostwo. Rodzaje i formy. Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
 • Kwaśna E., Nauczyciel – misja czy obowiązek? [w:] Zimny J. (red.), Autorytet wartość czy fikcja? Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2015;
  Kwaśna E., Implikacje praktyczne – jak wspierać integralny rozwój dziecka poprzez lekturę. ROCZNIKI TEOLOGICZNE Tom LXII, zeszyt 10 – 2015, s. 137-148.
 • Kwaśna E., Specyficzne trudności w czytaniu uczniów klas pierwszych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (praca ze studiów podyplomowych diagnoza i terapia trudności szkolnych i wad wymowy, referat wygłoszony na Seminarium Wymiany Doświadczeń na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II).
   

Ewelina Zakrzewska- pedagog, absolwentka kierunku pedagogika, spec. Nauczanie początkowe na UMCS w Lublinie. Ukończyła Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz przyrody, Studia podyplomowe w zakresie trudności szkolnych i wad wymowy oraz Studia podyplomowe z zarządzania oświatą.

Spełnia się zawodowo jako wicedyrektor w Zespole Szkół w Lublinie.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodszym wieku szkolnym.

Publikacje:

 • Zakrzewska E., Funkcjonowanie sześciolatka w klasie pierwszej w ocenie nauczycieli z wybranych szkół lubelskich. [w:] Scientific Bulletin of Chełm Section of Pedagogy No. 1/2016
 • Zakrzewska E., Zawadzka A., Plan wychowawcy klasy. [w:] Chałas K., Maj. A. (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016.
 • Zakrzewska E., Zawadzka A., Program wychowawczy szkoły i jego strukura. [w:] Chałas K., Maj. A. (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016.
Zakrzewska E., Specyfika wychowania przez pracę w edukacji wczesnoszkolnej. [w:]Komorowska B., Mazur P. (red.) Praca człowieka jako kategoria edukacyjna, Chełm 2015.
   

Agnieszka Kłos-Dacka - absolwentka filologii angielskiej UMSC w Lublinie, starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, egzaminator TELC i tłumacz przysięgły języka angielskiego. Od  dwóch lat prowadzi zajęcia ze studentami z dysfunkcja słuchu w ramach lektoratu w KUL. Jej główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy autonomii ucznia w warunkach szkolnych. Tematem jej rozprawy doktorskiej są „Społeczne i dydaktyczne uwarunkowania autonomicznego uczenia się języka angielskiego. Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie.” Przewód doktorski został otwarły 10 grudnia 2015.

Publikacje:

 • Kłos-Dacka A. (2015) Autonomy Learning in Foreign Language Teaching at University Level. A Case Study, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, 7, 104-113.
 • Kłos-Dacka A. (2015) Blended Learning – Your Ally in Supporting Learner Autonomy, W: M. Srebro, E. Typek, L. Zielińska (red.), Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych (s.207-219). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kłos-Dacka A. (2014) Wspieranie autonomii ucznia we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych, Roczniki Pedagogiczne, 6(42), 165-175
 • Kłos-Dacka A. (2012) Some British Food for Thought, The Teacher, 10(102), 40-45.
 • Kłos-Dacka, A., Grygielska-Michalak, H.(2010). Quiz as an effective teaching and testing tool, The Teacher, 1(75), 6-12.
 • Kłos-Dacka A. (1996) From Exploitation to Stewardship: the Shift in Ecological Consciousness in the American Culture 1978-1990, W: I. Wawrzyczek (red.), The Press and Popular Culture: Advanced Research Methods for Cultural Studies Students (s.39-53) Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

 

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017, godz. 16:03 - Aleksandra Borowicz