CURRICULUM VITAE (eng)

 

 

Kierownik Katedry Socjologii Prawa i Moralności

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS (1979); studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL, tamże doktorat nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. Hanny Waśkiewicz pracy Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa (1991), za której wersję książkową (Lublin: RW KUL 1993) otrzymał doroczną Nagrodę Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie prawa (1994). 

 

W 2006 r. opublikował rozprawę habilitacyjną pt. Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych (Lublin: Verba 2006) i po kolokwium habilitacyjnym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

 

Jest autorem lub redaktorem dwunastu książek, w tym – obok w/w – trzech wydań podręcznika Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł (wyd. 3 – Lublin: Verba 2004),  Leon Petrażycki: Challenge to Legal Orthodoxy (Lublin: TN KUL 2007) oraz prac zbiorowych, m. in.: Konstytucjonalizm we współczesnym świecie, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1998, Edukacja i konstytucjonalizm. Eseje Podyplomowego Studium Konstytucjonalizmu UMCS, Lublin: TN KUL 2000, Prawo do prywatności. Aspekty prawne i psychologiczne, Lublin: Morpol 2001,  Socjologia administracji in statu nascendi, (Warszawa: ASPRA-JR 2013) oraz Prawa zmarłych? (Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 - w druku).

 

Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych, m. in. Beyond Malinowski: Petrażycki's Contribution to Legal Pluralism, w: Papers of the XIth International Congress "Folk Law and Legal Pluralism: Societies in Transformation", K. von Benda-Beckmann, H. Finkler (eds), bmw. 1999, s. 330-337, Law and Sociology. The Petrażyckian Perspective, w: M. Freeman (ed.), Law and Sociology, Oxford University Press 2006, s. 119 -140, Poglądy filozoficznoprawne Czesława Martyniaka na tle europejskim, w: Prawo, kultura, uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, A. Dembiński (red.), Lublin: RW KUL 1999, s. 151-163, Prawo naturalne bez natury, bez prawa i bez Boga? Teoria prawa naturalnego Johna Finnisa, w: Ze sztandarem prawa przez świat. Księga dedykowana Profesorowi Wieńczysławowi Józefowi von Igelgrund z okazji 85-lecia urodzin, , R. Tokarczyk, K. Motyka (red.), Kraków Zakamycze 2002, s. 317-333, Jan Paweł II w jurysprudencji Stanów Zjednoczonych. Przegląd problematyki, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004/2, s. 35-55, O Roberta H. Borka krytyce współczesnego liberalizmu, w: Filozofia pochylona nad człowiekiem, Lublin: TN KUL 2004, s. 483-492; Rola organizacji pozarzą­dowych w realizacji i urzeczywistnianiu praw człowieka, w: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI w. Prawo i etyka, P. Morci­niec, S. L. Stadniczeńko (red.), Opole: Wyd. UO 2004, s. 117-138; Zwierzęta na ławie oskarżonych i ich prawa (człowieka?), w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza: TNOiK Toruń 2004, s. 315-324; a z ostatnich: Socjologia administracji w procesie instytucjonalizacji, w: Socjologia administracji in statu nascendi, red. K. Motyka, R. Stec, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2013, s. 11-20, i Kilka uwag o prawie do zdrowia jako prawie człowieka, w: Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, red. M. Skrzypek, Lublin, Wydawnictwo KUL 2013, s. 169-180; La vie privée murée muree, le droit a l'image i początki ochrony prawa do prywatności we Francji, w: Administracja, samorząd, prawo, red. D. Strus, A. Duk-Majewska, Siedlce-Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR  2014, s. 93-104

 

Kontynuuje, zainicjowane przez prof. Waśkiewicz, doroczne KUL-owskie Dni Praw Człowieka. 10-11 grudnia 2014 r. odbyły się XXXI Dni: Wojna na Ukrainie a prawa człowieka, (zobacz film). Tematem XXXI Dni (2013) były: Prawa człowieka w perspektywie socjologicznej, a XXX(2012): Prawa zmarłych? (zobacz film)

 

Był m. in. stypendystą Fulbrighta w Center for the Study of Law and Society, University of California, Berkeley (1994/95) i współtwórcą Podyplomowego Studium Konstytucjonalizmu UMCS w ramach the American Council of Learned Societies' East European Constitutionalism Project (1995-2000). Gościnne wykłady wygłosił w University of California w Berkeley, Catholic University of America w Waszyngtonie, Rutgers: New Jersey State University w Camden i Columbia University w Nowym Jorku.

 

Był członkiem Rady Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2000-2001) oraz Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (2007-2012).  Od 2012 r. jest konsultorem Rady ds Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

 

Główne aktualne tematy badawcze: światowa recepcja teorii L. Petrażyckiego, podmiotowość prawna zmarłych, prawo do prywatności w starych demokracjach europejskich,  socjologia praw człowieka, pluralizm prawniczy.

Autor: km
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2018, godz. 03:00 - Tomasz Peciakowski