Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

Ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

 

Forum Szkół Integralnego Wychowania

 

Założenia wstępne:

 • Forum jest inicjatywą funkcjonującą w oparciu o pracę społeczną pracowników Katedry, doktorantów, studentów, pracowników Instytutu Pedagogiki i innych Instytutów KUL oraz pedagogów z innych uczelni kraju, których zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach aksjologicznych w teorii i praktyce jako podstawie integralnego wychowania;
 • Forum ma charakter ogólnopolski;
 • Forum zrzeszy szkoły publiczne i niepubliczne różnych szczebli.

 

Główne cele:

 • Wzmacnianie wychowawczej funkcji szkoły w aspekcie integralnego rozwoju i wychowania;
 • Utworzenie mikrośrodowisk: dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, uczniów, nauczycieli akademickich celem zgłębienia teorii i praktyki integralnego wychowania;
 • Projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji wychowawczych wzmacniających integralny rozwój i wychowanie;
 • Prowadzenie badań w działaniu nad metodami, formami integralnego wychowania;
 • Opracowanie programów dynamizujących rozwój warstw życia i funkcjonowania człowieka (biologicznej, psychicznej, społecznej, kulturowej, duchowej);
 • Promowanie wybitnych nauczycieli – wychowawców, wzorów osobowych uczniów godnych naśladowania;
 • Promowanie dobrych praktyk.

 

Formy pracy:

 • Konferencje naukowe i popularnonaukowe dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół, rodziców;
 • Warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców;
 • Seminaria wymiany doświadczeń;
 • Publikacje integrujące teorię z praktyką.

 

Uzasadnienie prezentowanej inicjatywy:

 • Edukacja jest newralgiczną dziedziną życia społecznego, oddziałującą na losy osób i społeczeństwa; dlatego polska szkoła powinna otrzymać wsparcie, zwłaszcza w realizacji funkcji wychowawczej, odpowiadającej godności i możliwościom rozwojowym osoby ucznia;
 • W obecnym systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli istnieje potrzeba zbudowania ogniwa łączącego teoretyków i praktyków edukacji w celu optymalizacji szkolnego procesu wychowania, integralnego wychowania;
 • Wciąż aktualna jest potrzeba dynamizowania środowisk podejmujących integralne wychowanie i promowania ich w polskim systemie edukacji.
Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2014, godz. 09:41 - Beata Komorowska