Kierunki aktualnych badań naukowych w INB KUL

W Instytucie Nauk biblijnych KUL działa obecnie dziesięć katedr, każda z nich prowadzi badania naukowe zgodne z zakresem wytyczonych badań.

 

Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych i Dydaktycznych ST, po opracowaniu i wydaniu komentarza egzegetyczno-historycznego do Księgi Kapłańskiej, prowadzi badania nad księgą Hioba, jej wątkami filologicznymi i teologicznymi.

 

Katedra Egzegezy Ksiąg Prorockich ST zajmuje się obecnie badaniem wykorzystania przez pisarzy Nowego Testamentu ksiąg prorockich ST w formie cytatów, aluzji, stosowanych metafor i struktur literackich.

 

Katedra Teologii Biblijnej ST kontynuuje projekt badawczy, który dotyczy porównania pomiędzy ideami filozoficznymi i teologicznymi tekstów judaistycznych okresu Drugiej Świątyni, a filozofią i poglądami greckimi tego samego okresu.

 

Katedra Filologii Biblijnej w swoim programie badawczym wykazuje jak analiza filologiczna i literacka wybranych perykop tekstu hebrajskiego ST doprowadza do wymiernych rezultatów na płaszczyźnie teologii tekstu.

 

Katedra Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki prowadzi studia nad judaizmem okresu Drugiej Świątyni, w ramach którego rodzi się chrześcijaństwo. W relacji między judaizmem a chrześcijaństwem zwraca się uwagę na aspekty różności, ciągłości i transformacji. Poprzez analizę środowiska żydowskiego, tradycji ustnej i piśmienniczej oraz koncepcji teologicznych niniejszy projekt pragnie ukazać z jednej strony korzenie, a z drugiej novum nauczania Jezusa z Nazaretu.

 

Katedra Egzegezy Ksiąg Narracyjnych NT w ramach badań nad Chrystologią Ewangelii św. Mateusza opracowała szereg zagadnień szczegółowych, które opublikowano w komentarzu autorstwa ks. prof. A. Paciorka, Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 1-13), Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2005. Temat jest kontynuowany, a na obecnym etapie badań w centrum zainteresowania znajduje się obraz Jezusa w opisie Męki. Oznacza to, że obok omawianych zagadnień natury historycznej uwaga kieruje się ku chrystologicznym wizjom postaci Jezusa w czasie Męki i sposobom ich prezentacji przez Pierwszego Ewangelistę.

 

Katedra Egzegezy Pism Apostolskich analizuje problem autorstwa oraz okoliczności powstania listów pasterskich apostoła Pawła. Przedmiotem badań są trzy Listy, przypisywane Pawłowi, tj. 1-2 Tm i Tt. W tradycji Kościoła uznaje się je za spuściznę Pawłową, chociaż panuje przekonanie, że powstały one jakiś czas po śmierci apostoła. Prowadzone badania powinny dać odpowiedź na pytanie, jak doszło do ich powstania, tj. kto kryje się za nimi i jaki cel przyświecał ich autorowi (autorom); następnie na ile odzwierciedlają one realia historyczne (zawierają liczne informacje z życia Pawła) i tym samym nawiązują do działalności apostoła. Ostatecznie prowadzone studium powinno rzucić światło na Sitz im Leben wspólnoty chrześcijańskiej będącej adresatem Listów.

 

Katedra Hermeneutyki Biblijnej podejmuje próbę opracowania poglądów teologicznych w Liście do Efezjan, zwłaszcza jego eklezjologii; badania zmierzają do ukazania tła historyczno-religijnego Listu, jego języka, środowiska historycznego, problemu autorstwa, odbiorców Listu. Owocem badań będzie publikacja komentarza do tej księgi biblijnej.

 

Katedra Proforystyki Biblijnej podejmuje naukową refleksję nad miejscem i rolą Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła. Aktualnie zajmuje się opracowaniem statusu i miejsca proforystyki biblijnej pośród innych dyscyplin teologicznych.

 

Katedra Teologii Biblijnej NT zajmuje się opracowaniem tematu „Kult Nowego Przymierza – zbawienie dopełnieniem stworzenia“. Wykazywane jest powiązanie w tekstach biblijnych pomiędzy przymierzem zawartym na Synaju a „nowym Przymierzem“ w Chrystusie.

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016, godz. 13:37 - Leszek Wojtowicz