Ks. dr hab. Rastislav Adamko

Rastislav_Adamko.jpg

 

Urodzony 21 stycznia 1972 r. w Prešovie na Słowacji. Ukończył Pańtwową Muzyczną Szkołę Podstawową w Sabinovie, a następnie Liceum Muzyczne (Konzervatorium) w Žilinie i w 1990 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie Komenskyego, w Instytucie Teologicznym w Spišskiej Kapitule. Tytuł magistra teologii uzyskał oraz święcenia kapłańskie otrzymał w 1996 r. Następnie rozpoczął studia muzykologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra oraz licencjata muzykologii otrzymał w 2001 r. W tym samym czasie podjął studia licencjackie i doktorskie w Instytucie formacji pastoralnoliturgicznej KUL w zakresie liturgiki.

 

W 2002 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii nadał mu stopień doktora w dziedzinie liturgiki, a w 2006 r. stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie muzykologii (rozprawa Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku).

 

W latach 2002-2008 pracował jako adiunkt na Uniwesytecie Komeńskiego w Bratysławie, w Instytucie Teologicznym w Spiskiej Kapitule oraz na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku, na Wydziale Pedagogiki, gdzie w 2005 roku objął stanowisko kierownika tegoż instytutu. Od 2008 r. związany jest z Instytutem Muzykologii KUL, gdzie pracował na stanowisku adiunkta (od 01.03.2009 r. był kierownikiem Katedry Monodii Liturgicznej.) W chwili obecnej jest kierownikiem Katedry Polifonii Religijnej.

 

Już podczas studiów teologicznych prowadził przez cztery lata chór kleryków Schola Cantorum, z którym nagrał dwie kasety ze śpiewami gregoriańskimi oraz płytę kompaktową z utworami chóralnymi. Chór pod jego kierownictwem występował na licznych koncertach w Słowacji i za granicą. Od kilkunastu lat jest członkiem komisji liturgicznych: diecezjalnej oraz krajowej. Jest redaktorem naczelnym czasopisma dla muzyków kościelnych na Słowacji Adoramus te. Współpracuje z twórcami nowego śpiewnikia liturgicznego na Słowacji. Jest współautorem śpiewnika z nieszporami na cały rok kościelny oraz dwóch śpiewników dla psałterzystów i organistów ze śpiewami międzylekcyjnymi na okres adwentu, wielkiego postu oraz Wielkanocy. Jest prezydentem ruchu Pueri Cantores na Słowacji.

Bierze udział w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą, organizuje i prowadzi szkolenia dla organistów i kantorów.

 

Jest członkiem kilku gremiów naukowych: AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano), IAH (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie e. V.) oraz International Musicological Society - Study Group 'Cantus Planus'.

 

Lista publikacji:

Publikacje.jpg

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2012, godz. 11:59 - Miłosz Aleksandrowicz