Ks. dr hab. Rastislav Adamko

 

Książki:

 • Śpiewy uwielbienia na Słowacji po Soborze Watykańskim Drugim. Lublin 2003.
 • Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku. Lublin 2006.
 • Spišský antifonár. Ružomberok 2008 [współautorzy: E. Veselovska, J. Šedivy].
 • Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku. Lublin 2008 [współautorzy: A. Akimjak, J. Bednarikova].

 

Wydawnictwa redaktorskie:

 • Teologické rozhovory. Ružomberok 2004.
 • Musica Mediaeva Liturgica. Ružomberok 2010.

 

Artykuły naukowe: 

 • Spevy vďakyvzdávania po svätom prijímaní. "Adoramus Te" 1(1998)4 s. 25-30.
 • Hudba v stredovekej Spišskej Kapitule."Adoramus Te" 3(2000)1 s. 15-16.
 • Spišský Graduál Juraja z Kežmarku. "Adoramus Te" 3(2000)2 s. 16, 26.
 • Dialóg pred prefáciou. "Adoramus Te" 5(2002)2 s. 10-12.
 • Spišský antifonár"Adoramus Te" 5(2002)3 s. 15-16.
 • Stretnutie poľských cirkevných hudobníkov. "Adoramus Te" 5(2002)4.
 • Nápevy evanjelia podľa Missale Romanum 2002. "Adoramus Te" 6(2003)4 s. 6-8.
 • Dixit Dominus. "Adoramus Te" 6(2003)2 s. 33-34.
 • Otvorené formy ako alternatíva k strofickým piesňam v súčasnej liturgickej tvorbe. W: Cantus Choralis Slovaca. Zborník materiálov z VI. Medzinárodného sympózia o zborovom speve. Red. M. Pazúrik. Banská Bystrica 2004 s. 89-98.
 • Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (I.). "Adoramus Te" 7(2004)1 s. 3-4.
 • Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (II). "Adoramus Te" 7(2004)4 s. 3-4.
 • Trnavské organové dni. "Adoramus Te" 7(2004)4 s. 38-39.
 • Trnavské organové dni. "Hudobný život" 36(2004)12 s. 26.
 • Cantica – výber z repertoáru chrámových zborov : zostavovateľ Dušan Bill : Bratislava : Hudobné centrum 2002. "Adoramus Te" 7(2004)1 s. 38.
 • Śpiewy uwielbienia. W: Muzyka liturgiczna w Kościele Katowickim 1925-2005. Red. W. Hudek. Katowice 2005 s. 143-153.
 • Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku"Adoramus Te" 8(2005) s. 8-13.
 • Liturgische Musik in der Slowakei nach dem II. Vatikanischen Konzil. W: Kirchenmusik in sozialistischen Ländern vor und nach der Wende von 1989. Red. J. Trummer, S. Engels. München 2006 s. 108-116.
 • Paleografická analýza Spišského graduálu. W: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. Ružomberok 5(2005)3 s. 23-42 [współautorzy: A. Akimjak, J. Bednarikova].
 • Didaktika vyučovania hudobných foriem. W: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. Ružomberok 6(2006)4 s. 108-115.
 • Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku. W: Modlitba v umení : súbor štúdií. Red. S. Očenášová-Štrbová. Banská Bystrica 2006 s. 315-326.
 • Veľkonočný chválospev. "Adoramus Te" 9(2006)1 s. 16.
 • Prvý národný kongres Slovenskej federácie Pueri Cantores. "Adoramus Te" 8(2006)3 s. 8-13.
 • Moteto „In hora ultima“ Orlanda di Lassa. "Adoramus Te" 9(2006) s. 24.
 • Spevy vďakyvzdávania či zvelebovania? "Adoramus Te" 9(2006) s. 12-16.
 • Svätý Tomáš Akvinský a hudba. W: Zborník príspevkov k 50. výročiu kňazstva J. Ex. Mons. Eduarda Kojnoka. Rožňava 2006 s. 93-98.
 • Príspevok k problematike kalendára v Misáli R. 387. "Slovenská hudba" 32(2006)2 s. 144-150.
 • Spišský graduál Juraja z Kežmarku ako hudobno-literárny prameň. W: Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku. Zborník prednášok z týždňa európskej vedy. Ružomberok 7.-10. novembra 2005. Ružomberok 2006 s. 282-291.
 • Spevy vďakyvzdávania či zvelebovania? "Adoramus Te" 9(2006)3 s. 12-16.
 • Využitie tradičných hudobných foriem v súčasnej liturgii na Slovensku. W: Hudba v súčasnej liturgii. Edicia Musicologica Slovaca et  Europaea XXIV. Red. R. Podpera. Bratislava 2006 s. 85-110.
 • Cirkev a hudba v súčasnosti. W: Kríza kresťanskej kultúry? : znepokojenie - nádej - perspektívy. Red. A. Piatrová. Trnava 2007 s. 95-105.
 • Melódie na text Modlitby Pána v slovenských liturgických knihách. "Adoramus Te" 10(2007)2 s. 12-16.
 • Tradícia tzv. "omšových piesní" a ich využitie v obnovenej liturgii. Referat na konferencji muyzkologicznej z okazji 70-lecia wydania Jednotného katolíckeho spevníka. Kaštieľ Dolná Krupá, 22.-23. 11. 2007.
 • Recenzia knihy Norberta Adamova Rekviem v súčasnej hudbe. "Hudobný život" 39(2007)9; także: "Adoramus Te" 10(2007)2 s. 39.
 • Prínos svetovej federácie PUERI CANTORES pre rozvoj detských speváckych zborov na Slovensku. W: Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov zo VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici Slovensko. Red. M. Pazúrik. Banská Bystrica 2008.
 • Kształtowanie się muzyki liturgicznej na Słowacji po II Soborze Watykańskim. W: Musica sacra 4. Prace specjalne 76. Gdańsk 2008 s. 168-181.
 • Polyštýlovosť a polyžánrovosť v liturgickej hudbe. W: Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Red. R. Podpera. Bratislava 2008 s. 113-122.
 • The Principles of Adaptation of the Gregorian Melodies to the Slovak Language Texts. W: Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music. Red. J. Lexmann. Katowice 2009 s. 93-116.
 • Adaptácia gregoriánskej melódie prefácie do textov v slovenčine. "Adoramus Te" 13(2010)1, 2 s. 13-34, 3-7.
 • Hudobno-liturgická tradícia v stredovekej Spišskej Kapitule na základe rukopisov, ktoré sa tam zachovali. "Disputationes scientificae Universitateis catholicae in Ružomberok". 10(2010)3 s. 155-196.
 • Muzyka instrumentalna w liturgii na przykładzie Kościoła słowackiego. W: Musica instrumntalis. Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Red. G. Poźniak. Opole 2010 s. 41-43.
 • The Spiš Calendar on the Basis of the Preserved Liturgical Manuscripts in the Spiš Chapter and Alba Iulii. W: Musica Mediaeva Liturgica. Red. R. Adamko (ed.). Ružomberok 2010 s. 37-67.
 • Vybrané hudobné pamiatky z Archívu Kapitulskej knižnice v Rožňave. W: Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku. Red. J. Vel'backy. Košice 2010 s. 89-97.
 • Rozwój historyczny kantylacji prostej z uwzględnieniem tradycji lokalnej na terenach dzisiejszej Słowacji. W: Artificium Ars Scientia. Księga jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka. Red. Maria Szymanowicz. Lublin 2010 s. 629-644.

 

Hasła encyklopedyczne i inne publikacje:

 • Dodatok. W: Benedikcionál. Rímsky rituál obnovený podľa rozhodnutia Druhého Vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI. [Wielu autorów] Trnava 2007 s.
 • Mocquereau André OSB. W: Encyklopedia Katolicka. Vol. XII. Lublin 2008 s. 1473.
Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2012, godz. 11:58 - Miłosz Aleksandrowicz