drss_120

Dane osobowe

Stefan Szymik - misjonarz Świętej Rodziny (MSF), ur. 10 stycznia 1956 roku w Jaśkowicach Śląskich, uczęszczał do LO im. Karola Miarki w Mikołowie, matura w 1975 roku. Od 1976 roku członek Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, następnie studia filozoficzne i teologiczne w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim /k. Konina, święcenia kapłańskie w 1982 roku. Następnie 1982-1987 studia specjalistyczne w KUL, uwieńczone tytułem naukowym licencjata, a w 1988 roku doktora teologii w zakresie biblistyki. Nadto 1991-1994 studia biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone stopniem licencjata nauk biblijnych. Od 1984 roku (z przerwą na studia w Rzymie) wykładowca Pisma św. w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim /k. Konina.
Od 1995 pracownik dydaktyczno-naukowy KUL, współpracownik Redakcji Encyklopedii Katolickiej, kierownik działu "Pismo święte Starego Testamentu", oraz czasopisma International Review of Biblical Studies, Düsseldorf. W 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i został kierownikiem Katedry Hermeneutyki Biblijnej.

Obszar zainteresowań naukowych:

Metodologia i hermeneutyka biblijna, aktualizacja Biblii w życiu Kościoła.

Publikacje naukowe:

Autor kilkudziesięciu publikacji egzegetycznych i teologiczno-biblijnych, w tym pozycji książkowych:
(red.) Biblia o Eucharystii, Lublin: RW KUL 2000; Problem polemiki antyepikurejskiej w pisamch Nowego Testamentu, KUL: Lublin 2003; (red.) Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004; (red.) Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia 4), Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

 

Zob. też --> publikacje

Hobby:

Przyroda i jej piękno, kultura i sztuka starożytna, malarstwo - szczególnie XIX i XX wieku, także muzyka poważna, poezja śpiewana i ... country / folk.

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, godz. 14:02 - Ewa Zięba