drss_120

Dane osobowe

Stefan Szymik - misjonarz Świętej Rodziny (MSF), ur. 10 stycznia 1956 roku w Orzeszu, uczęszczał do LO im. Karola Miarki w Mikołowie, matura w 1975 roku. Od 1976 roku członek Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, następnie studia filozoficzne i teologiczne w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim /k. Konina, święcenia kapłańskie w 1982 roku. Następnie 1982-1987 studia specjalistyczne w KUL, uwieńczone tytułem naukowym licencjata, a w 1988 roku doktora teologii w zakresie biblistyki. Nadto 1991-1994 studia biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone stopniem licencjata nauk biblijnych. Od 1984 roku (z przerwą na studia w Rzymie) wykładowca Pisma św. w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim /k. Konina.
Od 1995 pracownik dydaktyczno-naukowy KUL, współpracownik Redakcji Encyklopedii Katolickiej, kierownik działów biblijnych i członek Rady Naukowej, oraz czasopisma International Review of Biblical Studies, Düsseldorf. Dn. 3.06. 2003 r. uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego i został kierownikiem Katedry Hermeneutyki Biblijnej (2004-2014),  od 9.02. 2017 r. profesor nauk teologicznych. 

Obszar zainteresowań naukowych:

Metodologia i hermeneutyka biblijna, aktualizacja Biblii w życiu Kościoła.

Publikacje naukowe:

Autor kilkudziesięciu publikacji egzegetycznych i teologiczno-biblijnych, w tym pozycji książkowych:
(red.) Biblia o Eucharystii, Lublin: RW KUL 2000; Problem polemiki antyepikurejskiej w pisamch Nowego Testamentu, KUL: Lublin 2003; (red.) Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004; (red.) Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia 4), Lublin: Wydawnictwo KUL 2009; Współczesny modele egzegezy biblijnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

 

Zob. dalej --> Dorobek na e.kul.pl

Hobby:

Przyroda i jej piękno, kultura i sztuka starożytna, malarstwo - szczególnie XIX i XX wieku, muzyka poważna i ... country / folk.

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2017, godz. 18:06 - Stefan Szymik