WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ DUSZPASTERSTWA RODZIN

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, dostępnej pod adresem:

 

duszpasterstworodzin.edu.pl

 

 

 

Duszpasterstwo Rodzin

w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki

na Wydziale Teologii

 

     Dzienne studia doktoranckie z duszpasterstwa rodzin, prowadzone w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, trwają cztery lata. Na koniec drugiego roku studenci zdają, wymagany przez prawo kościelne, egzamin licencjacki. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze złożenie pracy dyplomowej, albo uzyskanie zgody dziekana na uznanie pracy magisterskiej, która spełnia wymogi pracy licencjackiej.

     Student ma możliwość otwarcia przewodu doktorskiego, napisania i obrony rozprawy doktorskiej w czasie odbywania studiów. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminarium doktoranckie.

 

Wymagane dokumenty:

 

· Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dla kandydatów, który należy wydrukować ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl;

· oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

· świadectwo chrztu św. (dotyczy osób świeckich);

· w przypadku osób duchownych i konsekrowanych – zgoda od władz duchownych na podjęcie studiów doktoranckich;

· aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki;

· urzędowo potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości;

· 4 fotografie;

· zaświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

W ramach studiów realizowany jest interdyscyplinarny program

pogłębiający wiedzę w zakresie:

 

· Teologii małżeństwa i rodziny;

· Psychologii małżeństwa i rodziny;

· Pedagogiki rodziny;

· Socjologii rodziny;

· Poradnictwa małżeńsko-rodzinnego;

· Prawa rodzinnego;

· Biomedycznych problemów małżeństwa i rodziny.

 

Kwalifikacje zawodowe:

 

· Specjalista do spraw rodziny np. Referent Duszpasterstwa Rodzin;

· Nauczyciel w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego;

· Doradca w poradniach małżeńsko-rodzinnych;

· Pracownik w strukturach Duszpasterstwa Rodzin.

 

Więcej informacji można uzyskać:

 

Dziekanat Wydziału Teologii

Collegium Jana Pawła II, p. 841

Tel.: (081) 445-38-41

e-mail: gpyzio@kul.pl

Autor: Grzegorz Pyźlak
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 08:07 - Grzegorz Pyźlak