Druki zwarte

1. Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny, propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: WAM 2008.

2. Kiciński A. Katecheza osób niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II. Lublin: KUL 2007.

3. Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red. A. Kiciński. Poznań: św. Wojciech 2007.

4. Kiciński A. Awans zawodowy nauczyciela religii - poszczególne etapy. Warszawa: Wydawnictwa Pastoralne 2006.

5. Budyn S., Kiciński A., Zając M. Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii świętej. Vorbereitung zur I Heiligen Kommunion in der polnischen und deutschen Sprache. Lublin-Hannover-Katowice: KUL-PMK w Niemczech-Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2006.

6. Barciński Z., Kiciński A., Zając M. Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Podręcznik metodyczny dla katechetów i rodziców. Lublin-Hannover-Katowice: KUL-PMK w Niemczech-Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2006.

7. Kiciński A. Sobolewski Z. Uwierzyliśmy miłości. Piesza Pielgrzymka Podlaska. Siedlce 2000.

początek strony

 

Hasła w słownikach i leksykonach
1. Kiciński A. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji. W: Słownik Katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 233-235.

2. Kiciński A. Katechizm Kościoła Katolickiego. W: Słownik Katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 478-481.

3. Kiciński A. Katecheta. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński. Lublin: TN KUL Jana Pawła II 2006 s. 336-339.

4. Kiciński A. Niepełnosprawnych intelektualnie duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński. Lublin: TN KUL Jana Pawła II 2006 s. 557-560.

5. Kiciński A. Meersseman Gilles Gerard. W: Encyklopedia katolicka. T. 12 Lublin: TN KUL 2008 kol 447.

początek strony

 

Artykuły

1.      Kiciński A. Od stresu do wypalenia zawodowego nauczyciela. W: Między tradycją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny. Red. A. Bałoniak, J. Szpet. Poznań: UAM 2008 s. 271-279.

2.      Kiciński A. Spotkanie z Bogiem – ostatecznym celem wychowania. Aktualność propozycji wychowawczych Jacquesa Maritaina. „Katecheta” 52:2008 nr 7-8 s. 19-25.

3.      Kiciński A. Siedem sakramentów Kościoła w ujęciu „Katechizmu Kościoła Katolickiego”. W: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słotwińska. Lublin: Gaudium 2007 s. 227-242.

4.      Kiciński A. Wkład „Katechety” w rozwój katechezy specjalnej. 50 lat twórczego towarzyszenia. „Katecheta” 51:2007 nr 10 s. 63-72.

5.      Kiciński A. Pedagogiczne poszukiwania m(M)istrza dialogu. „Katecheta” 51:2007 nr 7-8 s. 107-115.

6.      Kiciński A. Katecheza i liturgia. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 117-128.

7.      Kiciński A. Katechetyka a pedagogika religijna. „Katecheta” 51:2007 nr 3 s. 10-19.

8.      Kiciński A. Katecheza przed I Komunią Świętą dziecka upośledzonego umysłowo. Studium przypadku. W: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Red. J. Stala. Kielce: Jedność 2007 s. 245-264.

9.      Kiciński A. Katecheza osób z upośledzeniem umysłowym. Propozycja metody wspierającej rozwój religijny. „Katecheta” 50:2006 nr 12 s. 66-72.

10.  Kiciński A. Metody pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słotwińska. Lublin: KUL 2006 s. 211-233.

11.  Kiciński A. Wychowanie dzieci w klasach zintegrowanych. W: Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cz. I. Wychowanie ogólne. Red. J. Stala. Tarnów: Biblos 2006 s. 187-225.

12.  Kiciński A. Verso la didattica del simbolo. „Mneme Ammentos” 1:2005 nr 1 s. 253-284.

13.  Kiciński A. Kompendium nową formą Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 nr 6 s. 99-112. (przedruk w: Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 4:2005 nr 3 s. 263-276)

14.  Kiciński A. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (III parte). „Salesianum” 68:2006 nr 1 s. 101-127.

15.  Kiciński A. Családi katekézis Lengyelországban a il II. Vatikáni Zsinat Után. W: Współczesne zagrożenia rodziny. Red. J. Zimny. Sandomierz 2006 s. 97-110 (tł. pl. Katecheza o rodzinie w Polsce po Soborze Watykańskim II. W: Współczesne zagrożenia rodziny. Red. J. Zimny. Sandomierz 2006 s. 74-88)

16.  Kiciński A. Ordo initiationis christianae adultorum inspirującym źródłem katechezy. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4:2006 nr 1 s. 61-71.

17.  Kiciński A. Nauczyciel religii kontraktowy – awans na stopień nauczyciela mianowanego. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 18:2005 s. 1-31.

18.  Kiciński A. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (II parte). „Salesianum” 67:2005 nr 3 s. 479-505.

19.  Kiciński A. Dialog Mistrza z uczniami. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Katecheta” 49:2005 nr 10 s. 16-22. (przedruk w: Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 3:2005 nr 4 s. 331-344)

20.  Kiciński A. Współczesna formacja katechetów. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 nr 6 s. 109-125.

21.  Kiciński A. Kronika Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL za rok akademicki 2003/2004. „Roczniki Teologiczne” 2005 nr 6 s. 277-289.

22.  Kiciński A. Formacja katechety na wzór Samuela. W: Miejsca katechezy. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2005 s. 347-363.

23.  Kiciński A. Poszukiwanie tożsamości katechety osób szczególnej troski. „Katecheta” 49:2005 nr 7-8 s. 10-19.

24.  Kiciński A. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (I parte). „Salesianum” 67:2005 nr 2 s. 331-366.

25.  Kiciński A. Nauczyciel religii stażysta – awans na stopień nauczyciela kontraktowego. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 17:2005 s. 1-24.

26.  Kiciński A. W drodze do Kolonii z orędziem Jana Pawła II w ręku. „Święto młodych trwa bez końca” 2005 nr 18 s. 11-24.

27.  Kiciński A. Iter christianae initiationis w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce. „Teologiczne studia siedleckie” I: 2004 s. 71-94.

28.  Kiciński A. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce – omówienie najważniejszych kwestii. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 15:2004 s. 1-11.

29.  Kiciński A. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce – cele i zawartość. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 15:2004 s. 1-24.

30.  Kiciński A. Przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. „Ateneum Kapłańskie” 143:2004 nr 573 s. 227-237.

31.  Kiciński A. Korelacja w katechezie. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Chałupniak. J. Kochel. J. Kostorz. W. Spyra. Opole 2004 s. 261-264.

32.  Kiciński A. Radio, Tv, internet, prasa na katechezie w diecezji siedleckiej. W: Środki audiowizualne w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2004 s. 173-181.

33.  Kiciński A. Podstawy katechezy specjalnej. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2:2004 nr 2 s. 167-183.

34.  Kiciński A. Młodzi nadzieją polskich rodzin w nauczaniu Jana Pawła II. W: Młodzież. Historia, teraźniejszość, przyszłość. Red. J. Zimny. Sandomierz 2004 s. 155-163.

35.  Kiciński A. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii w świetle Dyrektorium Katechetycznego dla Kościoła Katolickiego w Polsce. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 nr 6 s. 141-156.

36.  Kiciński A. Kronika Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL za rok akademicki 2002/2003. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 nr 6 s. 339-350.

37.  Kiciński A. Formacja społeczna młodych Polaków w nauczaniu Jana Pawła II. W: Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Red. J. Zimny. Sandomierz 2004 s. 125-135.

38.  Kiciński A. Formacja młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. W: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2004 s. 177-192.

39.  Kiciński A. Program nauczania religii dla przedszkola. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1:2004 nr 4 s. 334-342.

40.  Kiciński A. Katecheta specjalny. W: Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2003 s. 39-53.

41.  Kiciński A. Podstawa programowa Kościoła Katolickiego w Polsce. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1:2003 nr 3 s. 256-264.

42.  Kiciński A. Tożsamość ludzi młodych w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. W: Katecheza młodych. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2003 s. 271-292.

43.  Kiciński A. Wybrane funkcje stosowania symboli w katechezie. W: Komunikacja w katechezie. Red. J. Zimny. Sandomierz 2003 s. 55-68.

44.  Kiciński A. Prawa rozwoju osoby i wspólnoty ludzkiej w kontekście pedagogiki i Magisterium Kościoła. W: Pedagogika pastoralna. Red. M. Marczewski. Lublin 2003 s. 73-82.

45.  Kiciński A. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1:2003 nr 2 s. 155-163.

46.  Kiciński A. L’intimo rapporto tra la perdita della cultura narrativa e la distruzione dell’esperienza propria secondo Hubertus Halbfas. „Salesianum” 65:2003 nr 1 s. 49-89.

47.  Kiciński A. Katecheza grup szczególnej troski. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 nr 6 s. 121-137.

48.  Kiciński A. Historia Papieskiej Szkoły Modlitwy. W: Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2002 s. 331-381.

49.  Kiciński A. Wyzwania katechezy młodzieży nowego tysiąclecia. W: Katecheza Dziś. Red. J. Zimny. Sandomierz 2002 s. 25-41.

50.  Kiciński A. Dorosły jako podmiot Katechezy. W: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła. Red. K. Misiaszek. Warszawa 2002 s. 141-158.

51.  Kiciński A. Ewangelizacja w świętym pośpiechu, czyli rozważania pomiędzy pedagogiką wyjścia ku młodzieży a pedagogiką świętości. „Święto młodych trwa bez końca” 2001 nr 14 s. 29-44.

52.  Kiciński A. Przejście od katechezy dziecięcej do katechezy dorosłych. Prezentacja dokumentu „Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej” Międzynarodowej Rady ds. Katechezy. „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 2001 nr 7-8 s. 312-324.

53.  Kiciński A. Katecheze mlàdeže třetího tisíciletí. Sekce pro mládež České Biskupské Konference. Praha 2000.

54.  Kiciński A. Katecheza Jana Pawła II na temat: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czyli prezentacja Orędzia Ojca Świętego na Jubileusz Młodych 2000. „Katecheta” 2000 nr 3 s. 7-12.

55.  Kiciński A. Kościół – Jan Paweł II – młodzi. W: Służyć Bogu i Ojczyźnie. Red. S. Chodźko. Siedlce 2000 s. 137-142.

56.  Kiciński A. Ruchy w służbie Kościoła. W: Nowa Wiosna w Kościele. Red. M. Boruc. Siedlce 1999 s. 87-97.

57.  Kiciński. Jan Paweł II i młodzi. „Święto Młodych trwa bez końca” 1998 nr 2 s. 41-53; 1998 nr 3 s. 59-66; 1998 nr 4 s. 60-67; 1999 nr 5 s. 51-55.

początek strony

 

Recenzje

1. Kiciński A. Recenzja: Roman Soszyński. Unia w Białej Podlaskiej. „Podlaskie Echo Katolickie" 1999 nr 14 s. 8.
2. Kiciński A. Recenzja: Bruno Ferrero. Rodzice szczęśliwi, dzięki metodzie księdza Bosko. „Katolickie Echo Podlasia" 2000 nr 48 s. 3 i 8.
3. Kiciński A. Recenzja: Marian Śnieżyński. Dialog edukacyjny. „Katecheta" 2002 nr 2 s. 76-78.
4. Kiciński A. Recenzja: Antonio Fallico. Pedagogia pastorale, questa sconosciuta. „Roczniki Teologiczne" 49:2002 nr 6 s. 222-224.
5. Kiciński A. Recenzja: Ks. Kazimierz Misiaszek. Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po konkordacie z 1984 roku. „Roczniki Teologiczne" 51:2004 nr 6 s. 371-374.
6. Kiciński A. Recenzja: „W rodzinie dzieci Bożych". Program nauczania i podręczniki dla klas I-III. Red. T. Śmiech. „Katecheta" 2004 nr 4 s. 74-75.
7. Kiciński A. Recenzja: „W przyjaźni z Bogiem". Program nauczania i podręczniki dla klas IV-VI. Red. T. Śmiech. „Katecheta" 2004 nr 4 s. 76-77.
8. Kiciński A. Recenzja wydawnicza poradnika metodycznego do nauczania religii pt.: „Łaskotani chrabąszcza wąsami, po zielonym Bożym świecie z księdzem Janem Twardowskim". Red. Z. Barciński. A. Kalinowska. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 2004.
9. Kiciński A. Recenzja: ks. Paweł Mąkosa. Wkład księdza profesora Mieczysława Majewskiego rozwój katechetyki polskiej. „Katecheta" 2005 nr 3 s.76-77.
10. Kiciński A. Recenzja: Salvatore Barbetta. Una comunita' per rievangelizzare gli adolescenti. „Catechesi" 5 (74) 2004-2005. s. 27-37. „Katecheta" 2005 nr 9 s.61-63.
11. Kiciński A. Recenzja wydawnicza poradnika metodycznego „Młodzi odkrywcy skarbów Mszy Świętej". Materiały pomocnicze do katechezy w klasach II-III szkoły podstawowej. Red. Z. Barciński. M. Piasecka. J. Piasecki, B. Sarba. Edycja Świętego Pawła 2005.
12. Kiciński A. Recenzja wydawnicza zeszytu ucznia „Młodzi odkrywcy skarbów Mszy Świętej". Materiały pomocnicze do katechezy w klasach II-III szkoły podstawowej. Red. Z. Barciński. M. Piasecka. J. Piasecki, B. Sarba. Edycja Świętego Pawła 2005.
13. Kiciński A. Recenzja: Giuseppe Morante. Una presenza accanto. Orientamenti e idicazioni per la pastorale e la catechesi con persone in situazione di handicap in parrocchia. Leumann (Torino): Elledici 2001 ss. 216. „Roczniki Teologiczne" 52:2005 nr 6 s. 328-331.
14. Kiciński A. Recenzja: Commission épiscopal de la catéchèse et du catéchuménat. Aller au coeur de la foi. Questions d'avenir pour la catéchèse. Paris: Bayard 2003 ss. 63. „Roczniki Teologiczne" 53:2006 nr 6 s. 220-223.

początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2009, godz. 20:56 - Ewa Zięba