Aktualności: www.kul.pl/iak
Kontakt: iak@kul.pl
http://www.facebook.com/InstytutAK

 

Kierunek Architektura Krajobrazu łączy w sobie wiedzę przyrodniczą, techniczną i humanistyczną. Specyfiką KUL-owskiej Architektury Krajobrazu jest specjalizacja w kształtowaniu krajobrazu kulturowego. Bardzo ważnym aspektem w kształceniu jest pełne zaplecze techniczne z zakresu urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Proces kształcenia jest tak zorganizowany, aby zapewnić studentom wszechstronną wiedzę nie tylko o profilu architektonicznym, ale też o profilu przyrodniczym związanym z szeroko rozumianym projektowaniem, urządzaniem i pielęgnowaniem ogrodów przydomowych oraz terenów zieleni.

Zajęcia na kierunku odbywają się głównie w budynku przy ul. Konstantynów 1H tzw. "Poczekajka", gdzie do dyspozycji studentów znajdują się pracownie: sztuk plastycznych, projektowania krajobrazu, urządzania krajobrazu (wyposażona w profesjonalny sprzęt wykorzystywany w urządzaniu i kształtowaniu terenów zieleni), szaty roślinnej, mikroskopowa oraz komputerowa, gdzie studenci uczą się korzystać z programów do projektowania takich jak AutoCad, SketchUp, Corel Draw, aplikacje GIS itp.

 

Studia I stopnia (inżynierskie – 7 semestrów) obejmują następujące zagadnienia: rysunek odręczny i malarstwo, projektowanie obiektów architektury krajobrazu wsparte przez rysunek techniczny i geometrię wykreślną, historia sztuki i historia ogrodów, fizjografia i gleboznawstwo, konserwacja i rewaloryzacja ogrodów, szata roślinna (dendrologia, ozdobne rośliny zielne, fitosocjologia), zwierzęta w krajobrazie, budownictwo i materiałoznawstwo, budowa i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, zastosowanie programów komputerowych w projektowaniu i urządzaniu krajobrazu, podstawy prawne i ekonomiczne dotyczące szeroko pojętego kształtowania krajobrazu.
Studia II stopnia (magisterskie – 3 semestry) obejmują następujące zagadnienia: historię kształtowania przestrzeni, psychologię i socjologię środowiskową, planowanie przestrzenne, urbanistykę (kształtowanie krajobrazu miejskiego), ruralistykę (kształtowanie krajobrazu wiejskiego), ochronę i inżynierię krajobrazu oraz systemy informacji przestrzennej.

 

W trakcie studiów studenci już od pierwszego roku odbywają liczne zajęcia terenowe, pozwalające na doskonalenie umiejętności praktycznych zdobytych podczas zajęć kameralnych (plenery malarskie, wyjazdy do parków narodowych i krajobrazowych, zwiedzanie historycznych oraz współczesnych założeń ogrodowych i urbanistycznych, a także obiektów inżynieryjnych, budowlanych i architektonicznych). W czasie kształcenia studenci uczestniczą w wakacyjnych praktykach zawodowych, które pozwalają im nabyć doświadczenie i praktykę w projektowaniu, budowie i urządzaniu krajobrazu, dotyczące zarówno małych form ogrodowych jak i dużych obiektów architektoniczno-krajobrazowych.

 

Studenci Architektury Krajobrazu KUL mogą odbyć część studiów na uczelniach zagranicznych w ramach Programu Erasmus. Przez odpowiednią organizację studiów umożliwia się studentom dalsze kształcenie w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych.

 

Na kierunku funkcjonuje Koło Naukowe Studentów Architektury Krajobrazu, zajmujące się działalnością naukową i artystyczną. Organizowane są happeningi, instalacje, land-arty, wystawy, wernisaże, spotkania z wybitnymi osobowościami, akcje charytatywne. Ponadto studenci bardzo często biorą udział w szkoleniach i warsztatach poszerzających ich wiedzę zawodową oraz zainteresowania w zakresie np.: florystyki, wikliniarstwa, fotografii, garncarstwa, rękodzielnictwa.

 

W TRAKCIE STUDIÓW ZDOBYWANE SĄ KOMPETENCJE Z ZAKRESU

  • opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych;
  • urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni;
  • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
  • rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich;
  • kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni,
  • opracowywania zasad pielęgnacji i eksploatacji nowo powstających i już istniejących obszarów zieleni;
  • ochrony zasobów naturalnych oraz przywracania zdegradowanych terenów do użyteczności;
  • opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody;
  • wskazywania sposobów na minimalizowanie zniszczeń dokonywanych przez człowieka na terenach zieloni;
  • prowadzanie inwentaryzacji, ekspertyz oraz wykonywanie projektów zagospodarowania założeń krajobrazowych i architektonicznych w skali danego obiektu, miejscowości i gminy;

 

   

______________________________________________________________

 

Architektura krajobraz studia I stopnia

 

Kierunkowe efekty kształcenia

 

Program studiów

______________________________________________________________

 

Architektura krajobraz studia II stopnia

 

Kierunkowe efekty kształcenia

 

Program studiów

 

   

wrotycz2_833

 

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018, godz. 20:03 - Magdalena Lubiarz