Po roku 2000

W latach 1998-2004 obowiązki rektora KUL pełnił ks. Andrzej Szostek MIC. Prorektorami byli: Andrzej Budzisz, ks. Stanisław Wilk, ks. Franciszek Kampka (do 2001), Agnieszka Kijewska (od 2001). W tym okresie funkcjonowało siedem Wydziałów: Teologii; Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (nazwa wprowadzona w 1998 r. w miejsce Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego); Filozofii (nazwa wprowadzona w 1991 r. w miejsce Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej); Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych wraz z filią w Stalowej Woli; Matematyczno-Przyrodniczy oraz Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (utworzony w grudniu 1999 r.).
Poza studiami stacjonarnymi zorganizowano studia podyplomowe, eksternistyczne, wieczorowe oraz zaoczne różnych specjalności. Uwzględniono również potrzeby dokształcania osób niepełnosprawnych.

W roku akademickim 2004/05 władzę na KUL przejął nowy zespół w składzie Józef Fert, Roman Doktór, ks. Mirosław Kalinowski, na którego czele stanął ks. rektor Stanisław Wilk SDB.
Pierwszy rok akademicki kadencji ks. rektora Wilka naznaczony był żałobą społeczności KUL po śmierci papieża Jana Pawła II. Pamięć o Kierowniku Katedry Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w latach 1954-78 pozostaje na Uniwersytecie wciąż żywa. W Instytucie Jana Pawła II, działającym od 1982 r., analizuje się i zgłębia Jego myśl i dokonania. Na wydziałach powstają rozprawy dyplomowe, obchodzone są rocznice związane z Jego życiem i działalnością, organizuje się sympozja. Atmosfera Uczelni jest przesiąknięta Jego duchem.

W dniu 4 kwietnia 2005 r. Senat KUL podjął uchwałę o zmianie nazwy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
W związku z podejmowaniem nowych badań naukowych dokonano wielu zmian organizacyjnych. W Zamiejscowym Wydziale Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli utworzono Instytut Socjologii i Instytut Prawa, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym powstał Instytut Architektury Krajobrazu. Na Wydziale Filozofii powołano nowy kierunek: kulturoznawstwo. O wyraźnym wzroście badań świadczy utworzenie w Lublinie i w innych ośrodkach Uniwersytetu ponad 30 nowych katedr.

W 2006 r. Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu pod kierunkiem Iwony Pachcińskiej stworzył Akademicką Kronikę Filmową, dokumentującą zarówno ważne wydarzenia odbywające się na Uczelni, jak też codzienne życie społeczności akademickiej. W tym względzie KUL stał się pionierem wśród wyższych uczelni w Polsce.

Wielkim przeżyciem dla całej społeczności akademickiej były obchody 90-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jubileuszowy rok uświetniło wiele inicjatyw. Zostało zorganizowane Muzeum Uniwersyteckie, które za pośrednictwem zbiorów związanych z bogatą historią KUL rozwija i upowszechnia wiedzę na temat Uczelni, jej misji, aktualnej działalności oraz znaczenia w historii Polski. Uroczyste poświęcenie i otwarcie Muzeum odbyło się 30 maja 2008 r., w czasie Święta Patronalnego. Następnego dnia, tj. 31 maja odbył się Jubileuszowy Zjazd Absolwentów KUL. W maju 2008 r. społeczność akademicka odbyła pielgrzymkę dziękczynno-błagalną do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

16 października 2008 r. w Stalowej Woli został powołany Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce. Podczas Jubileuszowej Inauguracji roku akademickiego, w dniu 19 października 2008 r. obecny na uroczystości Prezydent RP dokonał otwarcia nowego gmachu Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Collegium Iuridicum. 

W 90-lecie Uniwersytetu z inicjatywy ustawodawczej Prezydenta, Parlament Rzeczypospolitej Polskiej zmienił ustawę sejmową o finansowaniu KUL, w myśl której Uczelnia będzie finansowana jak wszystkie polskie uniwersytety publiczne. Ustawa weszła w życie 2 grudnia 2008 r. i stanowi swoistą realizację uchwalonej w 1938 r. ustawy o przyznaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich.

KUL jako jedyny uniwersytet w Polsce, wydaje encyklopedie: Powszechną Encyklopedię Filozofii, opracowywaną przez zespół pracowników naukowych Wydziału Filozofii oraz Encyklopedię Katolicką publikowaną przez Instytut Leksykografii KUL.
Dostosowując się do potrzeb społecznych, po 2005 r. zorganizowano na KUL ok. 20 nowych kierunków studiów podyplomowych przygotowujących specjalistów kompetentnych w kwestii współpracy z Unią Europejską, a także szeroko pojętej problematyki wychowawczej.
O rozwoju KUL świadczy stały wzrost liczby studentów. W 1994 r. studiowało 13 tys. studentów, w 2005 przeszło 20 tys., a w 2007 r. ponad 23 tys. Uniwersytet kontynuował działania zmierzające do stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających studia osobom niepełnosprawnym (w 2007 r. na KUL studiowało ich 410).

Wśród licznych wydarzeń, uroczystości, spotkań, które miały miejsce na Uniwersytecie, należy wymienić dwa. W lipcu 2009 r. w ramach obchodów w Lublinie 440. rocznicy podpisania unii lubelskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II włączył się w upamiętnienie tego wydarzenia nadając tytuł doktora honoris causa KUL przedstawicielom narodów litewskiego, estońskiego, ukraińskiego, polskiego, łotewskiego i białoruskiego. W 2010 zaś roku odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL Bartłomiejowi I Arcybiskupowi Konstantynopola, Patriarsze Ekumenicznemu. Wydarzenie to wpisało się w bogate tradycje ekumeniczne Uniwersytetu.
Opracowanie: Dział Informacji i Promocji KUL


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona