Full version

Vol. 1/2000

ARTYKUŁY/ARTICLES

Henryk Misztal (KUL)
Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci p. 5-20
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL)
Nauczanie religii w Polsce Ludowej p. 21-36
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL)
Skierowanie do nauczania religii p. 37-47
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Zasady awansu zawodowego nauczycieli religii p. 49-64
Full_Text.pdf
Obowiązujące akty prawne dotyczące nauczania religii w szkole p. 65-100
Piotr Stanisz (KUL)
Status ubezpieczeniowy osób duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy p. 101-116
Full_Text.pdf
Marta Ordon (KUL)
Represje władz komunistycznych wobec lubelskiej placówki Zgromadzenia Sług Jezusa p. 117-142
Full_Text.pdf
Paweł Smoleń (KUL)
Ulgi mieszkaniowe w podatku dochodowym od osób fizycznych p. 143-158
Full_Text.pdf
Michalina Duda (KUL)
Obligatoryjne zwolnienie podmiotowe od podatku VAT p. 159-172
Full_Text.pdf
Monika Münnich (KUL)
Kontrola podatkowa: prawa i obowiązki stron postępowania p. 173-190
Full_Text.pdf

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.