Full version

Vol. 6/2003


ARTYKUŁY/ARTICLES

Jarosław Matwiejuk (UwB, Białystok)
Pozycja prawna organizacji i stowarzyszeń religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej p. 5-27
Full_Text.pdf
Jacek Dziobek-Romański  (KUL, Lublin)
Uznanie niechrześcijańskich związków religijnych o ustawowo uregulowanej sytuacji w latach 1919-1989 p. 29-46
Full_Text.pdf
Piotr Zakrzewski (KUL, Lublin)
Koncepcje stosunków majątkowych w prawie polskim p. 47-69
Full_Text.pdf
Leszek Ćwikła  (KUL, Lublin)
Ingerencja cara rosyjskiego Piotra I (1682-1725) w sprawy wyznaniowe Rzeczypospolitej p. 71-87
Full_Text.pdf
Piotr Ryguła (Katowice)
W kierunku jedności polityczno-religijnej. Wybrane zagadnienia z historii Kościoła i państwa na Półwyspie Iberyjskim od III do XV w. p. 89-120
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Awans zawodowy katechety. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego p. 121-140
Full_Text.pdf
Robert Andrzejczuk  (KUL, Lublin)
Ochrona powietrza na tle przepisów prawa ochrony środowiska p. 141-150
Full_Text.pdf
Gerald P. Fallon, Włodzimierz Broński (Ontario, Kanada; KUL, Lublin)
Roman Catholic Education of the Schools in Canada p. 151-158
Full_Text.pdf

POLEMIKI/POLEMICS

Grzegorz Jędrejek, Tadeusz Szymański (Lublin)
Proces cywilny o ochronę dóbr osobistych z powództwa ks. Zdzisława Peszkowskiego przeciwko dziennikowi "Trybuna" p. 159-171
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Podatek kościelny czy darowizna na utrzymanie Kościoła? p. 173-179
Full_Text.pdf

RECENZJE/REVIEWS

Wiesław Bar, Wolność religijna w Dâr al-Islâm. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin: Wydawnictwo Poliphymnia 2003, ss. 280 (Henryk Misztal, KUL) p. 181-188
Full_Text.pdf
  
Ryszard Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2000, ss. 164 (Zdzisław Zarzycki, UJ) p. 189-194
Full_Text.pdf
  
Wojciech Góralski, Ginter Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego. Kan. 1095, nn. 1-3 KPK, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, ss. 468 (Stanisław Tymosz) p. 195-197
Full_Text.pdf
 
Repertorio legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiástico español, Andrés-Corsino Álvarez Cortina, María José Villa Robledo, Pamplona 1998, ss. 895 (Piotr Ryguła) p. 199-204
Full_Text.pdf
  
Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000, oprac. P. Kasprzyk, Z. Baranowski, P. Wiśniewski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, ss. 294 (Artur Mezglewski, KUL) p. 205-206
Full_Text.pdf

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Sympozjum "Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego", Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r. (Artur Mezglewski, KUL) p. 207-212
Full_Text.pdf
    
Konferencja naukowa "Represje karne wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1945-1989" (Marta Ordon, KUL) p. 213-219
Full_Text.pdf
     
IV Międzynarodowa Konferencja "Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej" (Marta Ordon, KUL) p. 221-225
Full_Text.pdf
 
Noty o autorach p. 227-228
Full_Text.pdf

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.