DPWS: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabory wniosków

 Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki – oferuje wsparcie przedsięwzięć naukowych realizowanych w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych Fundacja dotuje także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów. Cztery priorytety tematyczne: transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości, wielojęzyczność.

UWAGA: zmiana terminu składania wniosków. Oto przewidywane terminy następnych konkursów (mogą jeszcze ulec zmianie):

15 stycznia 2018: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie

1 kwietnia 2018: termin składania wniosków w głównym konkursie

początek maja 2018: ogłoszenie decyzji w uproszczonym konkursie

15 maja 2018: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie

początek października 2018: ogłoszenie decyzji w głównym oraz w uproszczonym konkursie

 

logo_dpws_cmyk_300dpi_1

Więcej: www

2017-09-20

Projekt "Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie"

"Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie" jest projektem realizowanym w ramach zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r." (Kancelaria Senatu RP). Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju KUL, partnerem krajowym projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II a zagranicznym - Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (Londyn, Wielka Brytania).

Celem projektu jest: digitalizacja zbiorów poprzez profesjonalne zabezpieczenie i modyfikacja stanu zachowania części materiałów archiwalnych przechowywanych w Instytucie Sikorskiego obejmujących przede wszystkim tym najstarsze mapy z XVIII i XIX w. oraz mapy i plany z kampanii wrześniowej 1939 r. (w tym wielkoformatowe, które ze względu na swoje rozmiary są szczególnie narażone na zniszczenie); przygotowanie zeskanowanych i zdigitalizowanych zbiorów kartograficznych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Instytutu Sikorskiego.

Głównym wykonawcą zadań projektowych jest kierownik projektu - dr Edyta Chomentowska (Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL), która będzie przez miesiąc wspomagać Instytut w digitalizacji ich zbiorów.

 

 

Więcej [+]

2017-09-18

HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych

Konkurs Heritage in Changing Environments jest organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna”. Jego celem jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.

 

2017-09-08 Czytaj dalej...

HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe - nowy konkurs z obszaru nauk humanistycznych

HERA (Humanities in the European Research Area) to sieć europejskich instytucji partnerskich wspierających badania naukowe z dziedziny humanistyki. Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego misją jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy.

hera

 

Tytuł konkursu: Public spaces: Culture and Integration in Europe

Budżet międzynarodowego projektu: maks. 1 mln EUR

Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy

 

2017-08-29 Czytaj dalej...

Granty Fulbright-Schuman

fsStudenci studiów magisterskich, doktoranci i doktorzy oraz specjaliści od szkolnictwa wyższego mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu Fulbright-Schuman.

Okres naboru wniosków: 15 września – 1 grudnia br.

Projekty zgłaszane w konkursie powinny dotyczyć spraw związanych z Unią Europejską lub też relacji między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi. O grant mogą także ubiegać się osoby specjalizujące się w edukacji i szkolnictwie wyższym. Drugi typ grantów – tzw. granty innowacyjne – dedykowany jest kwestiom poufności i ochronie danych. Program zarządzany jest przez Komisję Europejską.

 

Informacje o konkursie, wymaganiach i trybie składania wniosków: link.

2017-08-25

MSCA -Działania Marii Skłodowskiej-Curie

mcalogo

 

Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

Termin składania wniosków: 28 września 2017

 

Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

Termin składania wniosków: 14 września 2017

 

2017-07-13 Czytaj dalej...

PO WER: Współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w temacie, w którym organizowany jest konkurs: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Więcej informacji: www

2017-07-10

PO WER: Współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

2017-07-06 Czytaj dalej...

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ACTIVE YOUTH – Call no. 2017-1

eeagrants

Nabór ma stanowić uzupełnienie istniejących inicjatyw UE na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i istniejących możliwości finansowania w tym zakresie. Z tego względu szczególnie oczekiwane są projekty w obszarach, które wcześniej wyłączone były bądź ciągle są wyłączone z możliwości finansowania w ramach innych inicjatyw.

Całkowity budżet konkursu wynosi 60,61 mln EUR. Minimalna wysokość grantu, o jaki ubiega się konsorcjum w ramach jednego projektu – 1 mln EUR.
Maksymalna wysokość grantu nie jest określona. Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

 

2017-07-05 Czytaj dalej...

Konkurs DAINA: polsko-litewskie projekty badawcze

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu mogą przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

 

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.

Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

 

2017-06-30 Czytaj dalej...