PROGRAM KONFERENCJI „Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych – aktualne problemy, wyzwania i perspektywy”

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW 114)

Termin: 26 października 2018 r.

 

Program konferencji:

 

8.00-8.30 Rejestracja uczestników

8.20 - Otwarcie konferencji - Władze Wydziału

 

8.30 – Część 1. Sesja odczytowa

 

8.30-9.00 „Potrzeba mediacji - i co dalej?”, Dr Aneta Biały, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierownik projektu „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

9.00-9.30 „Mediacja w ramach wymiaru sprawiedliwości - szanse i ryzyka”, Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, Ministerstwo Sprawiedliwości

 

9.30-10.00 „O zatwierdzaniu ugody mediacyjnej przez sąd – z perspektywy sędziego” SRR Aleksandra Rusin-Batko, Sąd Rejonowy w Zamościu, Ministerstwo Sprawiedliwości, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

10.00-10.15 Przerwa kawowa

 

10.15-10.45 „Co to znaczy skutecznie skierować sprawę do mediacji?”, Iwona Karpińska-Królikowska, Polskie Centrum Mediacji

 

10.45-11.15 „Aspekty mediacji na gruncie prawa niemieckiego”, Peter Daszkowski, Wolf Thesis (Niemcy)

 

11.15-11.45 “Searching for a new impetus to foster civil mediation in Lithuania”, Аssoc. Prof. dr. Natalija Kaminskienė, Mykolas Romeris University (Litwa)

 

11.45-12.15 Przerwa obiadowa

 

12.15 - Część 2. Sesja dyskusyjna

 

12.15-13.45 Panel dyskusyjny 1: „Aktualna sytuacja w zakresie oceny mediowalności spraw cywilnych i gospodarczych kierowanych do mediacji oraz narzędzi stosowanych w praktyce” - Moderator: Ks. Prof. dr hab. Włodzimierz Broński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uczestnicy panelu 1:

Jolanta Kaczorek, Polskie Centrum Mediacji

Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska, Polskie Centrum Mediacji

Paweł Kłos, Uniwersytet Marii Cure-Skłodowskiej

SSO Agnieszka Owczarewicz, Sąd Okręgowy w Warszawie

 

13.45-15.15 Panel dyskusyjny 2: „Wnioski i rekomendacje w zakresie oceny mediowalności i stosowanych narzędzi” - Moderator: SSO Agnieszka Jurkowska-Chocyk, Sąd Okręgowy w Lublinie

Uczestnicy panelu 2:

Magdalena Grudziecka, Polskie Centrum Mediacji

Jerzy Książek, Polskie Centrum Mediacji

Damian Bara, Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie

SSO Eleonora Porębiak-Tymecka, Sąd Okręgowy w Lublinie

 

15.15-15.30 Przerwa kawowa

 

15.30 - Część 3. Sesja podsumowująca

 

15.30-16.00 Iwona Karpińska-Królikowska, Polskie Centrum Mediacji

 

16.00-16.30 Zakończenie konferencji, Dr Aneta Biały, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierownik projektu „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

Konferencja organizowania w ramach realizacji projektu „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2018-10-17

Spotkanie „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej” w Lublinie

Data spotkania: 24 października 2018 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW-113)

Uczestnicy: przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych

 

PROGRAM (DO POBRANIA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA)

Formularz należy uzupełnić, zapisać/wydrukować, przesłać formularz/skan na adres: projects@kul.pl lub złożyć w biurach CTW 9-10.

Serdecznie zapraszamy doktorantów, pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych KUL do uczestnictwa w "Dniu z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej" w Lublinie, które odbędzie się 24 października br. w CTW-113. Na spotkaniu zostaną przedstawione aktualne i przyszłe programy NAWA adresowane do naukowców i instytucji szkolnictwa wyższego.

 

Program spotkania:

11.00 - 11.15 Otwarcie spotkania: Władze KUL, Łukasz Wojdyga - Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

11.15 - 11.30 Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą; Targi międzynarodowe, kampania Ready, Study, Go! Poland, szkolenia Programy dla naukowców - Anna Chylak - Pion Komunikacji i Promocji, NAWA

 

11.30 – 12:00 Program im. Iwanowskiej, Polskie Powroty, Program im. Bekkera – średniookresowa mobilność naukowców, Wymiana osobowa w ramach współpracy bilateralnej, Zapowiedź programów zaplanowanych na 2019 r. - Paweł Kurzyński - Pion Programów dla Naukowców, NAWA

 

PYTANIA

 

12:00 – 12:15 Oferta stypendialna Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji - Katarzyna Tyczko - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

12.15 – 12.45 PRZERWA KAWOWA

 

12.45  - 13.40 Nowoczesna Promocja Zagraniczna, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Welcome to Poland, Program PROM - wymiana stypendialna doktorantów i naukowców, International Alumni, STER -Stypendia doktoranckie dla cudzoziemców - Anna Balcerzak-Raczyńska - Pion Programów dla Instytucji, NAWA

 

PYTANIA

 

13.45 – 14:00 Zakończenie i podsumowanie

 

 

 

 

2018-10-15

Dzień informacyjny „Prestiżowe granty i stypendia dla naukowców na każdym szczeblu kariery”

Data spotkania: 23 października 2018 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW-113)

Uczestnicy: przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych

 

ZAPROSZENIE RKP PB UE

PROGRAM (DO POBRANIA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA)

Formularz należy uzupełnić, zapisać/wydrukować, przesłać formularz/skan na adres: projects@kul.pl lub złożyć w biurach CTW 9-10.

Opis: W trakcie spotkania organizacje wspierające rozwój naukowy:

  • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
  • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
  • Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
  • Katolicka Agencja Wymiany Akademickiej (KAAD)
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

zaprezentują możliwości grantowe i stypendialne dedykowane naukowcom na każdym etapie kariery.

 

Program spotkania:

9:45-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:10 Powitanie - Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

 

10:10-10:30 Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – szansa na rozwój dla młodych uczonych - Krystyna Frąk, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
10:30-11:30 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Horyzont 2020 - Adam Głuszuk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
11:30-12:30 Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - Magdalena Chomicka, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

 

12:30-12:45 Przerwa


12:45-13:00 Oferta KAAD na pobyty studyjne i naukowe w Niemczech - Jolanta Knieja, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13:00-13:30 Możliwości finansowania badań oferowane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) - Anna Sowińska-Szejba, Koordynator Programów Stypendialnych i Organizacji Imprez, DAAD Polska
13:30-14:00 Stypendia Fulbrighta - Patrycja Gołąb, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
14:00-14:30 Oferta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Paweł Kurzyński, Pion Programów dla Naukowców, NAWA


14:30-15:00 Podsumowanie i zakończenie /możliwość rozmów indywidualnych z wykładowcami/

 

 

 

2018-10-15

Nowe nabory wniosków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN)

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych KUL do przygotowania wniosków projektowych w konkursach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung – DPWS): (1) konkurs główny, (2) konkurs uproszczony oraz (3) konkurs specjalny.

 

2018-10-05 Czytaj dalej...

BiodivERsA - zapowiedź konkursu NCN

 

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w nowym konkursie z zakresu nauk o życiu pt. Biodiversity and its influence on animal, human and plant health, który zostanie ogłoszony na początku października 2018.

W ramach naboru wnioski można będzie składać w ramach jednego z dwóch działań:

  1. Działanie „A” wspiera wzajemne projekty badawcze, które zrzeszają zespoły badawcze i wypracowują nowe badania pierwotne;
  2. Działanie „B” wspiera projekty syntezy badań, które gromadzą osoby tworzące grupę roboczą, która wykona badania i odpowie na pytania badawcze z wykorzystaniem istniejących zbiorów danych. Te projekty badawcze nie będą zbierać ani wytwarzać nowych danych pierwotnych, a ich podstawową działalnością będzie synteza i/lub analizowanie istniejących danych. Należy zauważyć, że projekty te różnią się od systematycznych recenzji lub syntezy wiedzy, które opierają się na syntezie publikacji i raportów.
2018-08-30 Czytaj dalej...

Wewnetrzna rekrutacja do udziału w projekcie "Mistrzowie Dydaktyki" (PO WER)

Zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych KUL do udziału w projekcie "Mistrzowie dydaktyki" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt Mistrzowie Dydaktyki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu oraz przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres jednego semestru akademickiego.

2018-08-28 Czytaj dalej...

Informacja organizacyjna

Informujemy, iż w dn. 13-17 sierpnia br. po. Kierownik Działu Projektów Międzynarodowych przebywa na urlopie wypoczynkowym. Osobę nieobecną zastępuje: mgr Ewa Wierzchoń-Sweklej (w dn. 13-14.08.2018 r., CTW-10, tel. 81 445 41 75), dr Kamil Dębiński (16-17.08.2018 r., CTW-9, tel. 81 445 32 41).

 

2018-08-10

Raport z badania społecznego - młodzi naukowcy a rozwój kariery naukowej

Zapraszamy do lektury Raportu z badania społecznego pt.: „Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej” (kliknij) przeprowadzonego wśród polskich naukowców w ramach Projektu Naukowiec finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

 

2018-08-09

Drugi nabór wniosków PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został otwarty 1 sierpnia 2018 r.

Nabór jest otwarty WYŁĄCZNIE dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach:

  1. Promocja kultury lokalnej i historii oraz
  2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Drugi nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem). Mikroprojekty obejmują głównie działania nieinwestycyjne, promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym.

Przedmiotem wsparcia Programu będą wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa naturalnego oraz wszelkie podobnego typu wydarzenia, promujące współpracę transgraniczną, kultywowanie i szerzenie wspólnych tradycji obszaru przygranicznego, współpraca szkół i szkół wyższych, instytucji pozarządowych związanych z turystyką i kulturą po obu/trzech stronach granicy. Celem mikroprojektów jest także promowanie mniejszości kulturowych i różnorodności kultur oraz rozwój lokalnych społeczności.

 

2018-08-09 Czytaj dalej...

Informacja organizacyjna

Informujemy, iż w dn. 9-22 lipca br. po. Kierownik Działu Projektów Międzynarodowych przebywa na urlopie wypoczynkowym. Osobę nieobecną zastępuje dr Kamil Dębiński (CTW-9, tel. 81 445 32 41).

2018-07-06