dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL – Kierownik Katedry

  • Studia doktoranckie w Instytucie Ekonomii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w latach 1996 – 2000.
  • 2003 r. – uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.
  • 2008 r. – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia publiczna i usługi.

Pełnione funkcje:

  • Prodziekan na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 2009 - 2012
  • Dziekan na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 2012-2016
  • Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Publicznej na WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim w latach 2009-2016
  • Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL od października 2016.

Obszar badawczy: sektor non-profit, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka gospodarcza, bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, problematyka bezpieczeństwa, marketing.

W latach 2007-2008 uczestniczył jako ekspert w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 (Panel Bezpieczeństwo Ekonomiczne Państwa).

Był organizatorem i współorganizatorem różnych kierunków studiów I i II stopnia.

Był członkiem zespołu i następnie kierownikiem zespołu projektowego Centrum Transferu Wiedzy KUL .

Zajęcia dydaktyczne prowadził na uczelniach wyższych w kraju i za granicą. Wielokrotnie kierował i uczestniczył w grantach, projektach krajowych i międzynarodowych. Był organizatorem i współorganizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na spotkaniach naukowych, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Dwukrotnie został nagrodzony nagrodami Rektora KUL oraz został uhonorowany

Medalem Edukacji Narodowej.

 

dr Jerzy Michałowski -st. wykładowca.

Zatrudniony w KUL w Katedrze Polit. Gospod. od 1983r., jako asystent nieodżałowanego, ś.p. profesora dr hab. S. Kurowskiego. Magisterium UMCS (1979). Obronił doktorat (1989) na Wydziale Nauk Społecznych KUL, opublikowany w 1993r. w TN KUL pt: Liberalizm kontra socjalizm. Spór o rachunek ekonomiczny w socjalizmie”, za który uzyskał nagrodę Rektora KUL ks. prof. dr hab. Wielgusa. Sekretarz Instytutu Ekonomii (1989 - 1994). Równolegle (1990-91) sekretarz Rady Wydziału Nauk Społecznych. Członek Senackiej Komisji Budżetowej za kadencji Rektora ks. prof. dr hab. A. Wielgusa. Prowadził bądź prowadzi badania, wykłady, ćwiczenia i seminaria z Katolickiej nauki społecznej, Makroekonomii, Polityki gospodarczej, Globalizacji, Rynków finansowych. Wyznawca rzymskiego katolicyzmu; wielbiciel klasycznej filozofii; zwolennik wolnego rynku opartego na fundamencie etyki chrześcijańskiej.

 

dr Jarosław Kuśpit – adiunkt

Zatrudniony w Katedrze Polityki Gospodarczej od października 2013. Magisterium  i doktorat na temat: Rosja w nowym układzie preferencji handlu zagranicznego Polski, obroniony na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii (University of Hull) i Francji (EDHEC Nice, EDHEC Lille). Główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą problematyki polityki gospodarczej krajów (głównie  Europy Środkowej i Wschodniej) i ugrupowań integracyjnych, procesu integracji gospodarczej w Europie, handlu międzynarodowego i szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Obszarów tych dotyczy również dorobek publikacyjny i wystąpienia na konferencjach naukowych. Prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne z kilkunastu przedmiotów kursowych i specjalnościowych, był promotorem kilkuset prac magisterskich, licencjackich i na studiach podyplomowych.

Najnowsze publikacje: Wpływ kryzysu na gospodarkę i handel zagraniczny Rosj, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 12, zeszyt 5, Lublin 2014; Euroazjatycka Unia Gospodarcza jako przykład rosyjskich inicjatyw w zakresie reintegracji gospodarczej państw byłego ZSRR, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr. 41, Szczecin 2015; Influence of Local Labor Market Condition on Investment Attractiveness of Lublin City, (w:) Peripheral Metropolitan Areas in the European Union The Case of Lublin, pod red. Z. Pastuszak, M. Sagan, K. Żuk, ToKnowPress, Bangkok , Celje, Lublin 2015; Zmiany w handlu zagranicznym Rosji w okresie kryzysu i wychodzenia z kryzysu gospodarczego, [w:] red. E.Molendowski, A. Mroczek, Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Wyzwania integracji i rozwoju, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.

 

 

 

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2017, godz. 18:34 - Jarosław Kuśpit