prof. dr hab. Ivan Blahun

Studia na Wydziale Ekonomii Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego (kierunek „Cybernetyka ekonomiczna”). Mgr uzyskane w 1981r. Doktorat w 1988r. Od 1993r. docent w Katedrze Teorii Ekonomicznej na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankowsku. Od 2002r., kieruje Katedrą Cybernetyki Ekonomicznej. Habilitacja w zakresie modelowania ekonomiczno-matematycznego ( „Modelowanie systemów na wielkiej skali w warunkach rynkowych”). W 2002r. uzyskał tytuł profesora. Od roku 1998 jest członkiem-korespondentem Międzynarodowej Akademii Informatyzacji. W zakresie zainteresowań naukowych profesora znajduje się opracowywanie modeli ekonomiczno-matematycznych i metod w zarządzaniu systemami produkcyjno-gospodarczymi; modelowanie stopy życiowej ludności, procesu rozwoju gospodarczego regionu, marketingowych strategii biznesu informacyjnego, mechanizmów zarządu finansowymi zasobami przedsiębiorstwa. Jest autorem ponad stu prac naukowych, które ukazały się w druku w Ukrainie i za granicą. Wypromował 35 doktorów. Pracuje w KUL od 2008 r.

 

dr Jerzy Michałowski -st. wykładowca.

Zatrudniony w KUL w Katedrze Polit. Gospod. od 1983r., jako asystent nieodżałowanego, ś.p. profesora dr hab. S. Kurowskiego. Magisterium UMCS (1979). Obronił doktorat (1989) na Wydziale Nauk Społecznych KUL, opublikowany w 1993r. w TN KUL pt: Liberalizm kontra socjalizm. Spór o rachunek ekonomiczny w socjalizmie”, za który uzyskał nagrodę Rektora KUL ks. prof. dr hab. Wielgusa. Sekretarz Instytutu Ekonomii (1989 - 1994). Równolegle (1990-91) sekretarz Rady Wydziału Nauk Społecznych. Członek Senackiej Komisji Budżetowej za kadencji Rektora ks. prof. dr hab. A. Wielgusa. Prowadził bądź prowadzi badania, wykłady, ćwiczenia i seminaria z Katolickiej nauki społecznej, Makroekonomii, Polityki gospodarczej, Globalizacji, Rynków finansowych. Wyznawca rzymskiego katolicyzmu; wielbiciel klasycznej filozofii; zwolennik wolnego rynku opartego na fundamencie etyki chrześcijańskiej.

 

Dr Jarosław Kuśpit – adiunkt

Zatrudniony w Katedrze Polityki Gospodarczej od października 2013. Magisterium i doktorat na temat: Rosja w nowym układzie preferencji handlu zagranicznego Polski, obroniony na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii (University of Hull) i Francji (EDHEC Nice, EDHEC Lille). Główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą problematyki polityki gospodarczej krajów (głównie Europy Środkowej i Wschodniej) i ugrupowań integracyjnych, procesuintegracji gospodarczej w Europie, handlu międzynarodowego i szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Obszarów tych dotyczy również dorobek publikacyjny i wystąpienia na konferencjach naukowych. Najnowsze publikacje: Changes in the trade of Central and Eastern Europe with Russia under the conditions of the EU membership, (w:), Central and Eastern Europe: convergence, integration and security, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej nr 6/2013, Lublin 2013, Efekty ekonomiczne Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej w okresie kryzysu gospodarczego , (w:), Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, pod red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 315, Wrocław 2013.

Prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne z kilkunastu przedmiotów kursowych i specjalnościowych, był promotorem licznych prac magisterskich, licencjackich i na studiach podyplomowych.

 

dr Wojciech Wyszyński– asystent

Zatrudniony w KUL od października 1995 r. Magisterium (1995). Doktorat „Fundusze emerytalne, a rynek finansowy w Polsce”, (promotor, dr hab. profesor KUL, T. Gruszecki) obroniony w KUL w 2005r. Wykłady i ćwiczenia z Podstaw makroekonomii oraz Podstaw matematyki finansowej. W 1998 r. studia na Georgetown University w Waszyngtonie oraz praca w Banku Światowym. Od 1999 r. zatrudniony także w nadzorze finansowym (obecnie zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru Inwestycji Emerytalnych w KNF). Przedstawiciel w Grupie Roboczej ds. Funduszy Emerytalnych w OECD. Zainteresowania naukowe: fundusze emerytalne, funkcjonowanie systemów emerytalnych na świecie, wpływ starzenia się społeczeństwa na gospodarkę.

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2014, godz. 03:20 - Zdzisław Błasiak