Artykuły

  • Grabowska, O. (w druku). Zastosowanie metody fonogestów w nauczaniu języków obcych – podejście eksperymentalne. W: K. Krakowiak (red.), Nie głos, ale słowo... Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  • Grabowska, O. (2005). Rola Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w promowaniu samozatrudnienia wśród studentów. W: J. Pyka (red.), Mój biznes. Poradnik samozatrudnienia dla studentów i absolwentów (s. 83-90). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  • Grabowska, O. (2005). Szachowa metafora organizacji – nowy instrument zarządzania strategicznego. W: B. Kożusznik (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej (s. 203-213). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

Wystąpienia konferencyjne

  • Grabowska, O. (2010). Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego przez osoby słyszące – eksperymentalne zastosowanie metody fonogestów w badaniach psycholingwistycznych. Referat wygłoszony podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Psychologii „Nowoczesne metody badawcze w psychologii”. Dom Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu Lądku, 15-18.04.2010.
  • Grabowska, O. (2006). Zastosowanie metody fonogestów w nauczaniu języków obcych – podejście eksperymentalne. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja osób z głębokimi uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla logopedów i pedagogów”. Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabo Słyszących KUL, Lublin, 18-19.11.2006.

 

Granty

  • 2006-2009: Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N10603331/2895) Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące.

 

Stypendia

  • 2008: Stypendium w ramach projektu Stypendia naukowe dla doktorantów, przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
  • 2007/2008: Naukowe stypendium doktoranckie Instytutu Psychologii KUL.
  • 2006/2007: Naukowe stypendium doktoranckie Instytutu Psychologii KUL.


Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2010, godz. 10:14 - Paweł Augustynowicz