Regulamin Koła Naukowego Studentów Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Organizacja nosi nazwę: "Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego". W treści Regulaminu zwane jest dalej Kołem.

2. Koło może posługiwać się skróconą formą nazwy "KNSP KUL".

 

§ 2

 

Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie.

 

§ 3

 

1. Pracę Koła koordynuje jego Kurator.

2. Kurator Koła jest mianowany przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego spośród praconików naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

§ 4

 

Podstawą działania Koła są:

1) Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

2) Regulamin Koła,

3) uchwały organów Koła.

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 5

 

Celem działania Koła jest pogłębienie wiedzy prawniczej studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, w szczególności:

1) służenie pomocą w rozwijaniu ich samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych,

2) propagowanie kultury prawniczej,

3) rozwijanie kontaktów i współpracy ze środowiskiem prawników.

 

§ 6

 

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie sesji, zebrań dyskusyjnych oraz odczytów,

2) tworzenie sekcji celem pogłębiania wiedzy i podejmowania badań w określonych dziedzinach nauk prawnych,

3) wydawanie pomocy naukowych,

4) współpracę z Samorządem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, innymi organizacjami działającymi na KUL oraz zakładami Wydziału,

5) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich,

6) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi studenckimi organizacjami z kraju jak i zza granicy,

7) wydawanie pisma studentów prawa.

 

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA

 

§ 7

 

1. Koło tworzą członkowie zwyczajni i nadzwyczajni.

2. Członkiem zwyczajnym Koła może być student Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

3. Członkiem nadzwyczajnym Koła może być student innego niż wymieniony w ust.2 Wydziału KUL, jeżeli jest zainteresowany działalnością Koła.

4. Członkiem Koła nie może być osoba, która odpowiadała przed Senacką Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów i orzeczono wobec niej jakąkolwiek karę dyscyplinarną lub dopuściła się jakiegokolwiek czynu uchybiającego godności członka Koła.

5. Członkiem Koła nie może być osoba, wobec której istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nie będzie wypełniała obowiązków wymienionych w § 10.

 

§ 8

 

1. Przyjęcia w poczet członków Koła dokonuje Zarząd Koła na pisemny wniosek zainteresowanego.

2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Koła Zarząd podejmuje w terminie 7 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1.

3. W przypadku, gdy Zarząd Koła podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu, o którym mowa w ust 1., przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od dnia powzięcia uchwały.

4. O prawie do odwołania, Zarząd Koła, powiadamia kandydata wraz z dostarczeniem mu decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła.

5. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kandydata.

6. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

7. W przypadku, gdy Komisja Rewizyjna uzna zasadność wniosku kandydata Zarząd Koła przyjmuje kandydata w poczet członków Koła w terminie 7 dni od doręczenia pisemnej decyzji Komisji Rewizyjnej.

8. Od decyzji Komisji Rewizyjnej nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

 

§ 9

 

1. Wszyscy członkowie Koła mają prawo:

1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Koła;

2) występowania z wnioskami i postulatami;

3) korzystania z urządzeń Koła w celach związanych z jego działalnością.

2. Czynne prawo wyborcze posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Koła.

3. Bierne prawo wyborcze posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Koła, przynależący do Koła co najmniej jeden semestr.

 

§ 10

 

Wszyscy członkowie Koła mają obowiązek:

1) postępowania zgodnego z Regulaminem i uchwałami organów Koła,

2) dbania o rozwój Koła i brania aktywnego udziału w jego pracach,

3) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Koła,

4) niezwłocznego informowania Zarządu Koła o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania.

 

§ 11

 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z Koła,

2) utraty praw studenckich,

3) wykluczenia przez Zarząd Koła w drodze decyzji podjętej zwykłą większością głosów w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 7 ust.4.

4) skreślenia z listy członków Koła w drodze decyzji podjętej bezwzględną większością głosów przez Zarząd Koła w przypadku, gdy członek Koła nie wypełnia obowiązków wynikających z § 10 .

2. Decyzja, o której mowa w ust.1 pkt 3, jest ostateczna i nie przysługuje od niej żaden środek odwoławczy.

3. Od decyzji, o której mowa w ust.1 pkt4, przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Przepisy § 8 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOŁA

 

§12

 

Organami Koła są:

1) Walne Zgromadzenie

2) Zarząd Koła

3) Komisja Rewizyjna.

 

Tytuł I

Walne Zgromadzenie

 

§13

 

1. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym Koła.

2. Walne zgromadzenie zwołuje Prezes Koła z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/10 członków Koła.

3. O miejscu, terminie i przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Koła powiadamia członków Koła niezwłocznie po podjęciu decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednak nie później niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia formie ogłoszeń plakatowych rozmieszczonych na terenie Uczelni.

4. Obradom przewodniczy Prezes Koła lub upoważniony przez niego członek Zarządu Koła.

 

§14

 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje, gdy na sali obrad zgromadzi się co najmniej 1/4 członków Koła.

2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dochodzi do skutku z powodu braku kworum, Zarząd wyznaczy drugi termin Walnego Zgromadzenia, nie wcześniej niż na 3 dni i nie później niż na tydzień od poprzedniej daty Walnego Zgromadzenia, które nie doszło do skutku z powodu braku kworum.

3. Kworum na Walnym Zgromadzeniu w drugim terminie stanowi liczba członków obecnych na sali obrad.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

5. Uchwalanie lub zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła.

6. Projekt zmian w Regulaminie należy wyłożyć w siedzibie Koła co najmniej 14 dni od terminu Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała, o której mowa w ust. 5.

7. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) Zarządowi,

2) Komisji Rewizyjnej w zakresie przewidzianym w § 22 ust. 4 pkt 3,

3) co najmniej 1/10 członków Koła.

8. Projekty uchwał można składać do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia oraz w trakcie za zgodą przewodniczącego.

 

§15

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie Regulaminu Koła i wprowadzenie do niego zmian,

2) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu Koła oraz członków Komisji Rewizyjnej,

3) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

4) podejmowanie uchwały w innych sprawach dotyczących działalności Koła.

 

Tytuł II

Prezes i Zarząd Koła

 

§16

 

Prezes Koła:

1) kieruje pracami Zarządu Koła,

2) reprezentuje Koło wobec władz Uczelni oraz w kontaktach zewnętrznych.

 

§17

 

1. Kandydata na Prezesa Koła może zgłosić:

1) ustępujący Prezes Koła,

2) co najmniej 5 członków Koła.

2. Członek Koła może poprzeć tylko jedną kandydaturę.

3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezesa bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ¼ członków Koła.

4. W przypadku gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, przed kolejną turą głosowania usuwa się nazwiska tych kandydatów.

5. Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej w ust. 3 i 4 nie dojdzie do dokonania wyboru, wybór Prezesa przeprowadza się ponownie.

6. Funkcja Prezesa można sprawować nie dłużej niż przez dwie kadencje.

7. Kadencja Prezesa rozpoczyna się 1 października i trwa do końca semestru letniego. Wybory odbywają się do 31 maja.

8. Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ członków Koła.

9. Wniosek o odwołanie Prezesa Koła poparty przez co najmniej 1/3 członków Koła, w formie pisemnej kieruje się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku zwołuje Walne Zgromadzenie, w celu podjęcia uchwały o której mowa w ust. 8, wyznaczając termin nie późniejszy niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

§18

 

1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła.

2. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1) prowadzenie bieżącej działalności Koła,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Koła

 

§19

 

1. Przepis §17 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

2. Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków Koła. Wniosek w tej sprawie może wnieść Prezes koła lub grupa co najmniej 15 członków Koła.

3. Z chwilą odwołania prezesa Koła ustępuje Zarząd, a Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego zarządu. Kadencja tak wybranego zarządu kończy się w terminie określonym w ust. 1.

 

§ 20

 

1. W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes i członkowie Zarządu powoływani przez Walne Zgromadzenie Koła.

2. Zarząd Koła liczy 5 członków.

3. Prezes Koła desygnuje członków Zarządu zatwierdzanych w drodze uchwały przez walne Zgromadzenie w głosowaniu łącznym.

4. W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odmowie zatwierdzenia składu Zarządu Koła przedstawionego przez Prezesa Koła, o której mowa w ust. 3, wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z pośród kandydatów przedstawionych przez grupę co najmniej 5 członków Koła.

5. W sytuacji przewidzianej w ust.3 stosuje się odpowiednio przepis §17 ust.4.

6. Członkowie Zarządu na pierwszym po wyborze posiedzeniu Zarządu dokonują spośród siebie wyboru: wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Koła.

 

§ 21

 

1. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Prezes Koła.

3. W posiedzeniach Zarządu Koła ma prawo uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w charakterze obserwatora z głosem doradczym.

4. Zarząd Koła może podejmować decyzje, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zarządu.

5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa koła.

 

Tytuł III

Komisja rewizyjna

 

§22

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Koła.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych zwykłą większością głosów na Walnym Zgromadzeniu, na którym dokonano wyboru Zarządu Koła. Przepis §17 ust.4 stosuje się odpowiednio.

3. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej przedstawia Prezes Koła lub grupa co najmniej 5 członków Koła.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności z Regulaminem, uchwałami Walnego zgromadzenia i Zarządu,

2) przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu,

3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

7. Członek Komisji nie może być równocześnie członkiem Zarządu koła.

 

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§23

 

Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków Koła

 

§24

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat KUL.

Autor: Grzegorz Słowik
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2011, godz. 22:19 - Marta Ordon