SEKCJA PRAWA KARNEGO, PROCEDURY KARNEJ I KRYMINALISTYKI

KNSP KUL

rok akademicki 2016/2017
Koordynatorki Sekcji: 

 

Ewelina Oleszek i Joanna Trojanowska


Adresy e-mail Koordynatorek Sekcji: 

 

evi.oleszek@yahoo.pl , joanna.t@opoczta.plOpiekun Naukowy Sekcji: dr Małgorzata Gałązka (Katedra Prawa Karnego)

 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SEKCJI

 

Warunkiem przyjęcia w poczet Członków Sekcji Prawa Karnego i Procedury Karnej KNSP KUL jest wpis na listę członków Sekcji prowadzoną przez Koordynatorów, a znajdującą się w siedzibie Koła Naukowego Studentów Prawa KUL w sali C – 521.
Każdy z Członków Sekcji Prawa Karnego i Procedury Karnej KNSP KUL ma prawo do:

 

 • czynnego uczestniczenia we wszystkich formach działalności Sekcji (w szczególności
  w spotkaniach, zorganizowanych wyjściach, warsztatach oraz szkoleniach, spotkaniach
  z zaproszonymi gośćmi, itp.)

 • zabierania głosu oraz wyrażania swojego sprzeciwu w sprawach działalności Sekcji (w tym zgłaszania propozycji odnośnie tematyki spotkań, zaproszonych gości, podejmowanych przez Sekcję działań, itp.)

 • zgłaszania swoich uwag odnośnie funkcjonowania Sekcji do Koordynatorów, Opiekuna Naukowego Sekcji, Prezesa KNSP KUL oraz Kuratora KNSP KUL

 

Do obowiązków każdego z Członków Sekcji Prawa Karnego i Procedury Karnej KNSP KUL należy w szczególności:

 

 • obecność na spotkaniach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na semestr, każda kolejna powinna być zgłoszona co najmniej 24h przez planowanym spotkaniem,
  a w razie takiej niemożności w ciągu 3 dni od ustania przyczyny nieobecności – brak takiego zgłoszenia skutkuje wykreśleniem z listy członków Sekcji po uprzednim upomnieniu)

 • dbanie o przyjazną atmosferę spotkań oraz dobre imię Sekcji, Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz
  całego Uniwersytetu

 • szanujemy innych ludzi

 • wypełnianie zaleceń Opiekuna Naukowego Sekcji

 

Autor: Grzegorz Słowik
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2017, godz. 23:59 - Piotr Majak