Seminarium doktoranckie w Katedrze Psychologii Rehabilitacji działa od 2008 roku. Kieruje nim prof. Wojciech Otrębski. Obecnie nad rozprawami doktorskimi z psychologii rehabilitacji pracuje 5 doktorantów. 

lawka_uczen.gif

 

 

 

Terminy zjazdów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018:

 

- 21.10.2017

- 18.11.2017

-  9.12.2017

- 13.01.2018

- 17.02.2018

- 17.03.2018

- 14.04.2018

- 12.05.2018

 

 

 

Uczestnicy seminarium doktoranckiego w KPReh

Klaudia Czapla

Agnieszka Sudoł

Karolina Krzysztofik

Patrycja Pater

Katarzyna Urbaniak-Głąb

 


 

 Doktoranci w Katedrze Psychologii Rehabilitacji

 


 

Klaudia Czapla

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II (specjalność: psychoprofilaktyka, psychoterapia i psychologia zdrowia). Absolwentka Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Politechnice Lubelskiej. Zawodowo zajmuje się pracą z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością.

Kontakt: klaudia.czaplaa@o2.pl

Publikacje:

Czapla K., Otrębski W. (2017) Differences in sexual behavior of teenangers and young adults withb cerebral palsy: the role of sexual needs and sexual esteem. Sexuality and Disability,  https://doi.org/10.1007/s111955-017-9512-x

Czapla, K., Otrębski W. (2015). Zróżnicowanie przejawów zachowań seksualnych u młodych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica V, 91-118.

Czapla, K., Otrębski, W. (2014). Sexual self-esteem and sexual needs of young adults with cerebral palsy. Health Psychology Report, 2(4), 1-9.

 


 

 

 

 

 

 

       Agnieszka Sudoł (Czusz)

 

 

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2012), specjalność edukacji i komunikacji. Stypendystka programu Erasmus (Belgia, Katholieke Universiteit Leuven; 2011) oraz Intensive Programme (IP) Toward Policy Relevant Entrepreneurship Research From a Psychological Perspective (Holandia, Erasmus University Rotterdam; 2014). Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi oraz z młodzieżą, m.in. z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I°, dramy stosowanej, mediacji rówieśniczej oraz metody pracy z przemocą w szkole „No Blame Approach”. Aktualnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, z młodzieżą, jako psycholog szkolny, a także jako wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe to: problematyka niepełnosprawności intelektualnej, psychologia moralności, szeroko pojęte zdrowie psychiczne.

Kontakt: a.czusz@gmail.com


Publikacje:

Sudoł A., Krzysztofik K. (2016). Dylematy etyczne w refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski (Red.). Ciało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka, (169-201), Lublin: Unitas.

Witkowski T., Otrębski W., Wiącek G., Czusz A., Mariańczyk K. (2015). Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji. Część I. Gdańsk: PTPiP. 

Czusz A. (2014). Funkcjonowanie moralne osób niepełnosprawnych umysłowo w świetle wspólczesnych teorii moralności. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 197-212, Lublin: Wyd. KUL.

Czusz, A., Otrębski, W. (2014). Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo - wyzwanie dla metodologii badań i praktyki psychologicznej. W: E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej (s. 259-278). Sopot: GWP.
Otrębski W., Czusz A. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wobec własnej seksualności. W: R. J. Kijak (red.). Seksualność - niepełnosprawność - rzeczywistość. Współczesne konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością, 228-238, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Czusz A., Otrębski W. (2013). Wrażliwość moralna wychowanka - możliwości pomiaru u osób z niepełnosprawnością umysłową. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.). Sprawności moralne a rozwój moralny, 69-102, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

 


                                   

 

 

 

 Karolina Krzysztofik

 

 

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, terapeuta integracji sensorycznej (PSTIS), oligofrenopedagog (UMCS), wieloletni terapeuta dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi zaburzeniami w rozwoju. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń dotyczących diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych, min: Metoda W. Sherborne (Iº), Alternatywne Metody Komunikacji, Trening Umiejętności Społecznych, Terapia ręki w teorii SI a także w szkoleniach IIIº w zakresie integracji sensorycznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Kontakt: karokrzysztofik@gmail.com.

 

Publikacje:

Krzysztofik K., Otrębski W. (2017). Narzędzia pomiaru nasilenia syndromu autyzmu i wybranych procesów neuropoznawczych u osób z ASD, Psychiatria Polska Online First, 70, 1-10, DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/68856.

Krzysztofik K. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami z autystycznego spektrum (ASD) – teoretyczne podstawy i praktyczne wskazania. W: W. Otrębski, K. Mariańczyk (Red.). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, (73-92), Gdańsk: Harmonia Universalis.

Sudoł A., Krzysztofik K. (2016). Dylematy etyczne w refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski (Red.). Ciało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka, (169-201), Lublin: Unitas.

Krzysztofik K. (2015). Udział teorii integracji sensorycznej w wyjaśnianiu przebiegu procesów neuropoznawczych u osób z autyzmem. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 8, 9-23.

Krzysztofik K. (2013). Co słyszy dziecko z autyzmem? Zaburzenia przetwarzania słuchowego u pięcioletniego chłopca z autyzmem. Integracja Sensoryczna, 3, 33-37.

 


   

Jaszczor_1.jpg 

 

 

Patrycja Pater

 

 

 

 

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracuje jako psycholog w gimnazjum oraz nauczyciel akademicki PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Wzięła udział w szkoleniu na temat „Handel ludźmi. Jak przeciwdziałać?” organizowanym przez Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom. Występowała podczas I Konferencji Naukowej Edukacja w wychowaniu - "Bezpieczeństwo niejedno ma imię" organizowanej przez PWSZ im Jana Grodka w Sanoku oraz Ochotnicze Hufce Pracy z wystąpieniem Sieciowe zagrożenia. Interesuje się psychologią ogólną, rehabilitacji, społeczną oraz profilaktyką patologii społecznych.

Publikacje:

Błądek M., Matla B., Pater P., Referda M., Wasilewska-Juć E. (2010). Znaczenie poczucia własnej skuteczności w funkcjonowaniu człowiekaW: L. Pytka, B. M. Nowak (red.), 170-178, Problemy współczesnej resocjalizacji. Warszawa: WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o. o.

Jaszczor P. (2011). Sieciowe zagrożenia. W: T. Gardziel, K. Serwatko (red.), I Konferencja Naukowa "Edukacja w wychowaniu Bezpieczeństwo niejedno ma imię". Rzeszów: Drukarnia Duet. 

 


    Katarzyna Urbaniak-Głąb          

 

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i logopedii z audiologią Uniwersytetu M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które rekomendowane jest przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz  posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w poradni psychologicznej oraz prywatnym gabinecie. Zaangażowana w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (szczególnie osób z zaburzeniami płynności mowy) oraz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Zainteresowania naukowe: psychoterapia grupowa, problematyka stresu, rola wsparcia społecznego i psycholingwistyka.

Kontakt: katarzynaurbaniakk@wp.pl

Publikacje:

Urbaniak – Głąb K., Rodzeń – Krawiec J. (2017). Poczucie zdrowienia jako jeden z elementów kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami płynności mowy, W: D. Pluta- Wojciechowska, B. Sambor (Red.). Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. (s.378-385). Gdańsk: Harmonia.

Urbaniak K. (2013). Nastrój rodziców dzieci jąkających się, Nowa Audiofonologia, 2, 30-36.

 


 

 

Autor: Grzegorz Wiącek
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2018, godz. 21:26 - Karolina Krzysztofik