Seminarium doktoranckie w Katedrze Psychologii Rehabilitacji działa od 2008 roku. Kieruje nim prof. Wojciech Otrębski. Obecnie nad rozprawami doktorskimi z psychologii rehabilitacji pracuje 7 doktorantów. 

lawka_uczen.gif

 

 

 

Terminy zjazdów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017:

 

- 22.10.2016

- 19.11.2016

- 17.12.2016

- 14.01.2017

- 18.02.2017

- 18.03.2017

- 22.04.2017

- 13.05.2017

 

 

 

Uczestnicy seminarium doktoranckiego w KPReh

Klaudia Czapla

Agnieszka Sudoł

Maria Irzyk

Karolina Krzysztofik

Patrycja Pater

Joanna Rodzeń-Krawiec

Katarzyna Urbaniak-Głąb

 


 

 Doktoranci w Katedrze Psychologii Rehabilitacji

 


 

Klaudia Czapla

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II (specjalność: psychoprofilaktyka, psychoterapia i psychologia zdrowia). Uczestniczka Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Politechnice Lubelskiej.

Kontakt: klaudia.czaplaa@o2.pl

Publikacje:

Czapla, K., Otrębski W. (2015). Zróżnicowanie przejawów zachowań seksualnych u młodych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica V, 91-118.

Czapla, K., Otrębski, W. (2014). Sexual self-esteem and sexual needs of young adults with cerebral palsy. Health Psychology Report, 2(4), 1-9.

 


 

 

 

 

 

 

       Agnieszka Sudoł

 

 

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2012), specjalność edukacji i komunikacji. Stypendystka programu Erasmus w roku 2011 (Belgia, Katholieke Universiteit Leuven). Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. dotyczące integracyjnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (2009), diagnozy i terapii osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości i osobowością borderline (2010) oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I° (2010). Zaangażowana na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach Ruchu „Wiara i Światło”. Jej pasją jest muzyka i rozwijała ją w klasie śpiewu solowego w Szkole Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, którą ukończyła w 2014 r. Jej zainteresowania naukowe to: problematyka niepełnosprawności intelektualnej, zagadnienie seksualności, szczególnie osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychologia moralności.

Kontakt: a.czusz@gmail.com
Publikacje:

Sudoł A., Krzysztofik K. (2016). Dylematy etyczne w refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski (Red.). Ciało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka, (169-201), Lublin: Unitas.

Witkowski T., Otrębski W., Wiącek G., Czusz A., Mariańczyk K. (2015). Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji. Część I. Gdańsk: PTPiP. 

Czusz A. (2014). Funkcjonowanie moralne osób niepełnosprawnych umysłowo w świetle wspólczesnych teorii moralności. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 197-212, Lublin: Wyd. KUL.

Czusz, A., Otrębski, W. (2014). Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo - wyzwanie dla metodologii badań i praktyki psychologicznej. W: E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej (s. 259-278). Sopot: GWP.
Otrębski W., Czusz A. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wobec własnej seksualności. W: R. J. Kijak (red.). Seksualność - niepełnosprawność - rzeczywistość. Współczesne konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością, 228-238, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Czusz A., Otrębski W. (2013). Wrażliwość moralna wychowanka - możliwości pomiaru u osób z niepełnosprawnością umysłową. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.). Sprawności moralne a rozwój moralny, 69-102, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

 


 

 

 

 

        Maria Irzyk

 

 

 

 

Psycholog, doradca zawodowy. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2012). Czynny uczestnik I Międzynarodowej Konferencji Psychologicznej „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka” (Gdańsk 2012). Wrażliwa na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz dzieci objętych pieczą zastępczą. Podnosząc kwalifikacje w tym zakresie uczestniczyła w wielu kursach, warsztatach, szkoleniach i seminariach dotyczących m.in.: komunikacji i pomocy psychologicznej w pracy z chorymi somatycznie, języka migowego dla pracowników służb społecznych (poziom I i II), Racjonalnej Terapii Zachowania (stopień I) oraz specjalnych potrzeb dzieci objętych pieczą zastępczą. Pomysłodawczyni cyklu warsztatów dla gimnazjalistów na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i ich integracji z osobami z pełną sprawnością. Interesuje się muzyką (gra na skrzypcach i fortepianie), lubi śpiew, wspinaczkę górską i nordic walking. Zainteresowania naukowe: psychologia rehabilitacji, psychologia religii, pomoc osobom z niepełnosprawnością w przystosowaniu do sytuacji niepełnosprawności i akceptacji siebie jako osoby z niepełnosprawnością, religijne strategie radzenia sobie ze stresem doświadczania własnej niepełnosprawności.

Adres e-mail: irzyk.maria@gmail.com

Publikacje:

Irzyk, M., Otrębski, W. (2014). Religijne strategie radzenia sobie z doświadczaniem własnej niepełnosprawności. W: M. Jarosz, K. Skrzypińska, H. Grzymała-Moszczyńska (red.), Nauka wobec religijności i duchowości człowieka (s. 211-230). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 


                                   

 

 

 

 Karolina Krzysztofik

 

 

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, terapeuta integracji sensorycznej (PSTIS), oligofrenopedagog (UMCS), terapeuta dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi zaburzeniami w rozwoju. Ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Politechnika Lubelska). Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych: Metoda W. Sherborne (Iº), Alternatywne Metody Komunikacji, Metoda M. i Ch. Knillów, Diagnoza funkcjonalna w oparciu o profil PEP-R, Wprowadzenie do Programu Son-Rise, Terapia niedyrektywna dzieci z autyzmem, a także w szkoleniach IIIº w zakresie integracji sensorycznej: Wczesna interwencja terapeutyczna, Zaburzenia przetwarzania słuchowego, Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej według modelu dysfunkcji SID, Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Kontakt: karokrzysztofik@gmail.com.

Publikacje:

Krzysztofik K. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami z autystycznego spektrum (ASD) – teoretyczne podstawy i praktyczne wskazania. W: W. Otrębski, K. Mariańczyk (Red.). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, (73-92), Gdańsk: Harmonia Universalis.

Sudoł A., Krzysztofik K. (2016). Dylematy etyczne w refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski (Red.). Ciało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka, (169-201), Lublin: Unitas.

Krzysztofik K. (2015). Udział teorii integracji sensorycznej w wyjaśnianiu przebiegu procesów neuropoznawczych u osób z autyzmem. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 8, 9-23.

Krzysztofik K. (2013). Co słyszy dziecko z autyzmem? Zaburzenia przetwarzania słuchowego u pięcioletniego chłopca z autyzmem. Integracja Sensoryczna, 3, 33-37.

 


   

Jaszczor_1.jpg 

 

 

Patrycja Pater

 

 

 

 

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracuje jako psycholog w gimnazjum oraz nauczyciel akademicki PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Wzięła udział wszkoleniu na temat „Handel ludźmi. Jak przeciwdziałać?” organizowanym przez Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom. Występowała podczas I Konferencji Naukowej Edukacja w wychowaniu - "Bezpieczeństwo niejedno ma imię" organizowanej przez PWSZ im Jana Grodka w Sanoku oraz Ochotnicze Hufce Pracy z wystąpieniem Sieciowe zagrożenia. Interesuje się psychologią ogólną, rehabilitacji, społeczną oraz profilaktyką patologii społecznych.

Publikacje:

Błądek M., Matla B., Pater P., Referda M., Wasilewska-Juć E. (2010). Znaczenie poczucia własnej skuteczności w funkcjonowaniu człowiekaW: L. Pytka, B. M. Nowak (red.), 170-178, Problemy współczesnej resocjalizacji. Warszawa: WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o. o.

Jaszczor P. (2011). Sieciowe zagrożenia. W: T. Gardziel, K. Serwatko (red.), I Konferencja Naukowa "Edukacja w wychowaniu Bezpieczeństwo niejedno ma imię". Rzeszów: Drukarnia Duet. 


 

Joanna Rodzeń-Krawiec

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalizacja: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Ukończyła  4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym przygotowującą do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pozostaje pod stałą superwizją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych, a także prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Współpracuje z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie prowadząc szkolenia dotyczące problematyki stresu i wsparcia psychologicznego.Zainteresowania naukowe: psychoterapia indywidualna, problematyka zaburzeń psychicznych, rehabilitacja chorych psychicznie.

Kontakt: rodzen.joanna@gmail.com

Publikacje:

Rodzeń-Krawiec J. (2014). Stages of Recovery Instrument (STORI) oraz inne narzędzia oceny poczucia zdrowienia u chorych psychicznie. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 135-142, Lublin: Wyd. KUL.

Rodzeń-Krawiec J. (2014). Rehabilitacja środowiskowa osób chorych psychicznie. Stan aktualny i wyzwania przyszłości. W: E. Rutkowska, W. Otrębski (red.), Aktywizacja osób z niepełnosprawnością - wybrane problemy psychospołeczne, 233-240, Biała Podlaska: AWF.

Rodzeń J., Prystupa A., Mosiewicz J., Otrębski W., Derkacz M., Żak K., Trojnar M. (2008). Depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease. W: K. Turowski (red.), Impact of healthy  and unhealthy lifestyle on wellness, 347-352, Lublin.

 


                                                                  

  Katarzyna Urbaniak-Głąb          

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i logopedii z audiologią Uniwersytetu M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które rekomendowane jest przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz  posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w poradni psychologicznej oraz prywatnym gabinecie. Zaangażowana w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (szczególnie osób z zaburzeniami płynności mowy) oraz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Zainteresowania naukowe: psychoterapia grupowa, problematyka stresu, rola wsparcia społecznego i psycholingwistyka.

Kontakt: katarzynaurbaniakk@wp.pl

Publikacje:

Urbaniak K. (2013). Nastrój rodziców dzieci jąkających się, Nowa Audiofonologia, 2, 30-36.

 


 

 

Autor: Grzegorz Wiącek
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2017, godz. 18:53 - Karolina Krzysztofik