1 (57) 2014 - wersja on line

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

MARZENA DYJAKOWSKA

Orbitas omni fugienda nisu – rozważania Publiusza Papiniusza Stacjusza o rodzinie rzymskiej (streszczenie)

Orbitas omni fugienda nisu – Publius Papinius Statius’ Remarks on Roman Family (summary)

Orbitas omni fugienda nisu – соображения Публия Папия Стация о римской семье (pезюме)

 

EVA GAJDA

Problem prawno-teologiczny credo Justyniana I w poezji bizantyńskiej na przykładzie modlitwy cesarskiej (streszczenie)

The Problem of Legal-Theological Creed of Justinian I in the Byzantine Poetry
Based on the Example of the Imperial Prayer (summary)

Богословско-правовая проблема credo Юстиниана I в византийской поэзии на примере императорской молитвы (pезюме)

 

PRZEMYSŁAW KUBIAK

Czyn Patroklosa a rzymskie prawo karne – czyli o przestępstwach popełnionych w afekcie w antycznym Rzymie (streszczenie)

Patroklos’ Crime and Roman Criminal Law – Some Remarks on Crimes of Passion in Ancient Rome (summary)

Дело Патроклеса и римский уголовный закон – о преступлениях совершенных в аффекте в древнем Риме (pезюме)

 

AGATA ŁUKA

Inque meo nullum carmine crimen erit. Owidiusza konflikt z prawem (streszczenie)

Inque meo nullum carmine crimen erit. Ovid Breaks the Law (summary)

Inque meo nullum carmine crimen erit. Овидий в конфликте с законом (pезюме)

 

PIOTR NICZYPORUK

Bankierzy rzymscy u Liwiusza (streszczenie)

Roman Bankers in Livy (summary)

Римские банкиры у Ливия (pезюме)

 

DOBROMIŁA NOWICKA

Horacjańskie mala carmina a wolność słowa poety w starożytnym Rzymie (streszczenie)

Horatian mala carmina and the Freedom of Speech of a Poet in Roman Law (summary)

Горациевское mala carmina и свобода слова поэта в римском праве (pезюме)

 

DOROTA STOLAREK

Amor contra legem Iuliam de adulteriis (streszczenie)

Amor contra legem Iuliam de adulteriis (summary)

Amor contra legem Iuliam de adulteriis (pезюме)

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

ŁUKASZ JAN KORPOROWICZ

Doktorzy prawa w dwóch angielskich komediach epoki renesansu (streszczenie)

Doctors of Law in two English Comedies of the Renaissance Epoch (summary)

Доктора права в двух английских комедиях эпохи Возрождения (pезюме)

 

IZABELA LERACZYK

Gwiezdne wojny – rzymskie traktaty według Maniliusza (streszczenie)

Star Wars – Roman Treaties According to Manilius (summary)

Звездные войны – римские договоры по Манильюшу (pезюме)

 

JOANNA SKWARA

Bajkowe vocanda – tematyka prawnicza a budowa i narracja bajki Fedrusa pt. „Poeta de credere et non credere” (III.10) (streszczenie)

Fabled vocanda – Legal Themes and Narrative Structure in Phaedrus’ Poeta de credere et non credere (III,10) (summary)

Басневая vocanda – юридическая тематика и структура повествования басни Федро Poeta de credere et non credere (III,10) (pезюме)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Konwencja o azylu politycznym (Convention on political asylum), sporządzona podczas VII Międzynarodowej Konferencji Państw Amerykańskich w Montevideo dnia 26 grudnia 1933 roku (tłum. Iryna Kozak)

 

RECENZJE

 

Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 400 (rec. Wiesław Bar)

 

Macieja Nizoliusa Mowa Dziesiąta De civilis scientiae cognitione cum iuris studio necessario coniungenda czyli O znajomości wiedzy o państwie, którą należy łączyć z koniecznym studium prawa (z kopią pierwodruku łacińskiego), Wydawnictwo Młotkowski, Toruń 2012, ss. 61 (rec. Maciej Jońca)

 

Mirosław Pawełczyk, Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 557 (rec. Michał Domagała)

 

SPRAWOZDANIA

 

Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne. Seminarium naukowe (Kazimierz Dolny, 17-18 maja 2013 r.) (Irmina Stodulska)

 

Obywatel w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Konferencja naukowo-szkoleniowa (Warszawa, 16 października 2013 r.) (Justyna Gileta)

 

Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. III Krajowa konferencja naukowa Sieci Zrównoważonego Rozwoju (Lublin, 18-19 listopada 2013 r.) (Jacek Trzewik)

 

Negocjacje, mediacja i arbitraż – skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Międzynarodowa konferencja naukowa (Lublin, 27-28 listopada 2013 r.) (Damian Bara)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2013 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2016, godz. 01:08 - Zuzanna Gądzik