2 (58) 2014 - wersja on line

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Katarzyna BABIARZ-MIKULSKA

Charakter prawny instytucji sędziego – komisarza oraz systematyka jego czynności w postępowaniu upadłościowym – uwagi praktyczne na tle postępowania z opcją likwidacyjną,

The legal nature of the judge – commissioner and the legal acts of the judge in the bankruptcy proceedings – the practical notices in account with the bankruptcy proceedings by liquidation of the bankrupt’s assets (summary)

Правовой характер судьи – комиссара и систематизация его деятельности в процедурах банкротства - практические замечания на фоне процедуры с ликвидацией (pезюме)

 

Michalina DUDA

Uwarunkowania i zakres nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w dobie kryzysu finansowego

Determinants and the scope of amendments to the Goods and Services Tax at the time of the financial crisis (summary)

Условия и объем изменений в законе о налоге на товары и услуги во время финансового кризиса (pезюме)

 

Krzysztof KSIĘSKI

Przesłanki zmiany kwalifikacji działalności uprawnionego podmiotu z działalności odpłatnej pożytku publicznego na działalność gospodarczą

The reasons for change of qualification of activities` authorized entity from activities public benefit paid on business (summary)

Причины изменения квалификации деятельности уполномоченного субъекта из оплачиваемой общесвенно-полезной на хозяйственную деятельность (pезюме)

 

Jerzy NIKOŁAJEW

Status prawny organisty w Archidiecezji Lubelskiej na podstawie dekretu Metropolity Lubelskiego z 28 października 1999 r.

The legal status of an organist at the Archdiocese of Lublin in the light of the Lublin Metropolitan's Decree of 28 October 1999 (summary)

Правовой статус органиста Люблинского Архиепископства на основании постановления Люблинского Митрополита от 28 октября 1999 г. (pезюме)

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Paweł NOWAK

O istocie przestępstw nieumyślnych

The essence of the unintentional crimes (summary)

О существе неумышленных преступлений (pезюме)

 

Piotr NYCZ

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. akt I OSK 1730/12

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Dekret Prezydenta Ukrainy z dnia 2 kwietnia 1994 roku o statucie konsularnym Ukrainy (tłum. Iryna Kozak)

                                                                                                               

RECENZJE

 

Witold Filipczak, Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780 – 1786 (rec. Waldemar Bednaruk)

 

Marcin Szewczak, Administrowanie rozwojem regionalnym w systemie prawa administracyjnego (rec. Karol Dąbrowski)

 

Bartosz Nowakowski, Rozwiązanie małżeństwa «in favorem fidei». Źródła, ewolucja, aktualne normy (rec. Ks. Grzegorz Delmanowicz)

 

Kazimierz Bandarzewski, Samorząd gospodarczy w prawie polskim. Studium prawne (rec. Piotr Janus)

 

SPRAWOZDANIA

 

Sprawozdanie z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Grupy Polskiej International Law Association (Warszawa, 28 listopada 2013 r.) (Anna Czaplińska)

 

Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) Międzynarodowe Seminarium Naukowe (Lublin, 10 grudnia 2013 r.) (Lidia Fiejdasz-Buczek)

 

Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE, Konferencja naukowa (Lublin, 31 marca 2014 r.) (Anna Magdalena Kosińska)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-marzec 2014 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2016, godz. 01:12 - Zuzanna Gądzik