Full version

Vol. 7/2004


ARTYKUŁY/ARTICLES

Krzysztof Warchałowski (UKSW, Warszawa)
Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej p. 5-18
Full_Text.pdf
Piotr Stanisz (KUL, Lublin)
Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w dyrektywie Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2000 r. p. 19-36
Full_Text.pdf
Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)
Katedra Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945-2003 p. 37-61
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Nadzór państwowy nad katolickimi seminariami duchownymi w okresie Polski Ludowej p. 63-94
Full_Text.pdf
Jarosław Matwiejuk (UwB, Białystok)
Kształtowanie normatywnego systemu stosunków państwa do organizacji religijnych w Związku Radzieckim p. 95-114
Full_Text.pdf
Piotr Ryguła (Katowice)
Przeobrażenia społeczno-polityczne w hiszpańskiej monarchii konstytucyjnej oraz w Kościele katolickim na przełomie XIX i XX wieku p. 115-141
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Ekspert katechetyczny komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej w świetle obowiązującego prawa p. 143-156
Full_Text.pdf
Dariusz Walencik (KUL, Lublin)
Nabywanie dóbr doczesnych przez osoby prawne Kościoła katolickiego w świetle prawa polskiego i prawa kanonicznego p. 157-179
Full_Text.pdf
Andrzej Szymański (UO, Opole)
Sprawy zarządu mieniem kościelnym w działalności biskupa Franciszka Jopa w Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego p. 181-210
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Nowe regulacje dotyczące darowizn na cele kościelne p. 211-220
Full_Text.pdf
Wiesław Bar (KUL, Lublin)
Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska w prawie rodzinnym państw islamskich p. 221-232
Full_Text.pdf
Marek Bielecki (KUL, Lublin)
Dobro dziecka jako przesłanka korzystania z jego prawa do wolności religijnej p. 233-243
Full_Text.pdf
Stanisław Nabywaniec (URz, Rzeszów)
Wizytacje kanoniczne w diecezji przemyskiej w latach 1949-1954 w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa p. 245-254
Full_Text.pdf
Marta Ordon (KUL, Lublin)
"Rozpracowanie katolickich organizacji masowych". Nowelizacja prawa o stowarzyszeniach w świetle tajnej instrukcji MBP z 1 września 1949 r. p. 255-262
Full_Text.pdf
Monika Wójcik (KUL, Lublin)
Wykup jeńców w Listach Grzegorza Wielkiego p. 263-273
Full_Text.pdf
Stanisław Dubiel (KUL, Lublin)
Dobra materialne w nauczaniu papieży ostatniego stulecia p. 275-301
Full_Text.pdf

RECENZJE/REVIEWS

Krzysztof Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, ss. 412 (Józef Krukowski, UKSW) p. 303-308
Full_Text.pdf
  
Piotr Stanisz, Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2001, ss. 195 (Henryk Misztal, KUL) p. 309-315
Full_Text.pdf
 
Stanisław Jóźwiak, Państwo i Kościół w pismach Św. Augustyna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, ss. 236 (Henryk Misztal, KUL) p. 316-322
Full_Text.pdf
 
Jan Gołąb, Prawo do pogrzebu i jego wykonanie w prawie kanonicznym i polskim, Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego 2004, ss. 392 (Waldemar Janiga) p. 323-329
Full_Text.pdf
  
Eugenia Relaño Pastor, La protección internacional de las minorías religiosas, Madrid 2003, ss. 408 (Wiesław Bar, KUL) p. 330-338
Full_Text.pdf
  
María José Ciáurriz, El derecho de proselitismo en el marco de la libertad religiosa, Madrid 2001, ss. 330 (Wiesław Bar, KUL) p. 339-346
Full_Text.pdf
  
Ricardo García García, Constitucionalismo español y legislación sobre el factor religioso durante la primera mitad del siglo XIX (1808-1845), Valencia: editorial Tirant lo Blanch 2000, ss. 454 (Piotr Ryguła) p. 347-351
Full_Text.pdf
  
Legislación eclesiástica, red. Juan Fornés, María Blanco, Beatriz Castillo, Francisca Pérez-Madrid, Elcano: Wydawnictwo Aranzadi 2003, ss. 448 (Piotr Ryguła) p. 352-356
Full_Text.pdf
  
Noty o autorach p. 357
Full_Text.pdf

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.