2016

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego

Artykuły

 • Polonista wobec wyzwań współczesności. Tekstowość i komunikacja, [w:] Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy, red. A. Gis, M. Wobalis, Poznań 2016, s. 51-59.
 • Poezja i jej wartość w wychowaniu, [w:] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maj, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 785-789.
 • Polonistyczne badania edukacyjne. Perspektywy (2014-2020), [w:]  Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i egalitarność polonistyki, t. 1., red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej,  A. Zok-Smoły, Katowice 2016, s. 95-104.

 • Komponent dydaktyczny studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa –  specjalność filologia polska (2010-2014). Wnioski z zastosowania innowacji programowych, [w:]  Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i egalitarność polonistyki, t. 1., red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej,  A. Zok-Smoły, Katowice 2016,  s. 167-179. 

 • Edukacja polonistyczna w perspektywie najnowszych zmian, "Polonistyka. Innowacje" 2016, nr 4, s. 167-190 (udział w dyskusji).  

 

Historia literatury polskiej

Artykuły

 • Panas i „Polin”, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, nr 2, s. 25-26.
 • Krytyka literacka na łamach izraelskiego dziennika "Nowiny-Kurier" po roku 1968. Wyimki dyskursu, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, s. 139-159.

 • Nowe tematy eksploracji prasy żydowskiej w Rzeczpospolitej, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, s. 9-13; współautor: A. Karczewska.
 • From Tyszowce to Tel Aviv. The Journalism of Arnold Słucki in Israel's Polish Press, [in:] Jewish Writing in Poland. "Polin. Studies in Polish Jewry", Volume 28, ed by. M. Adamczyk-Garbowska, E. Prokop-Janiec, A. Polonsky, S. J. Żurek, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Portland, Oregon 2016, p. 481-500.

 • Polska i Polacy w poezji autorów piszących po polsku w Izraelu, "Postscriptum Polonistyczne" 2016, nr 2 (18), s. 59-76.
 • The Shoah in Contemporary Polish Fiction (after 1989), "pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi" (VII) 7, 2016, pp. 187-195.
 • Czy język polski jest językiem żydowskim? O lingwistycznych dylematach poetów polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego, "Archiwum Emigracji. Studia - szkice - dokumenty" 2014, z. 1-2 (20-21), s. 23-33.

 

 Redakcja

 • Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, ss. 278.
 •  Jewish Writing in Poland. "Polin. Studies in Polish Jewry", Volume 28, ed by. M. Adamczyk-Garbowska, E. Prokop-Janiec, A. Polonsky, S. J. Żurek, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Portland, Oregon 2016.  

 

 

 Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 20:13 - Agnieszka Karczewska