Teologię dogmatyczną zaczęto wykładać już u zarania młodego Uniwersytetu, a więc w roku akademickim 1918/19. Jako pierwszy zajęcia podjął profesor teologii fundamentalnej, ks. P. Kremer (1918-19 i 1929-30). Zaś pierwszym dogmatykiem był o. Cz. Lacrampe, który wykłady rozpoczął w październiku 1919 roku i prowadził je aż do 1929.  Wykłady z teologii dogmatycznej prowadzili również: ks. B. Czesnysz (1919-21) oraz o. Z. Ogarek (1921-25). Po wyodrębnieniu się w 1922 roku sekcji dogmatycznej zajęcia podjęli: ks. H. Cichocki (1926-28) i ks. M. Niechaj (1930-39). Kolejnym profesorem dogmatyki był o. M. Morawski SJ (1929-1934), po którym katedrę dogmatyki objął ks. A. Słomkowski (1934-1939). W latach powojennych (już od 1944 roku) wśród trzech Sekcji Teologii Sekcja Teologii Dogmatycznej była najbardziej prężnie rozwijającą się. Poza ks. A. Słomkowskim (do 1960), dogmatykę wykładali ks. A. L. Krupa OFM (1947-79) oraz ks. W. Granat (1952-70), prodziekan Wydziału (1956-58) i następnie rektor KUL (1965-1970). 

Dalszy rozwój Instytutu Teologii Dogmatycznej w ramach poszczególnych katedr przedstawiał się następująco:

I Katedra Teologii Dogmatycznej – jej pierwszym kierownikiem został ks. A. Słomkowski. W latach 1960-1980 pełniącym obowiązki kierownika Katedry został o. A. L. Krupa (1910-1992). A od 1 października 1980 roku kuratorem Katedry był o. S. C. Napiórkowski OFM Conv. Naukowymi Pracownikami pomocniczymi w Katedrze byli kolejno: o R. Szmydki OMI (1983-91), o. Zdzisław Kijas OFM Conv. (1991-1993) oraz ks. Andrzej Czaja (1993-2003). Z chwilą powierzenia Katedry ks. Andrzejowi Czai w 2004 roku Katedra przyjęła nową nazwę: Katedra Pneumatologii i Eklezjologii. Ks. A. Czaja był jej kierownikiem do 2012 roku. W roku 2009 ks. Andrzej Czaja został mianowany przez Benedykta XVI biskupem diecezji opolskiej. W katedrze został zatrudniony w 2005 roku ks. Antoni Nadbrzeżny, który habilitował się w 2014 roku.

II Katedra Teologii Dogmatycznej, której pierwszym kierownikiem został ks. A. L. Krupa (do 1950), a latach 1950-1970 funkcję kierownika pełnił ks. W. Granat, a następnie ks. B. Pylak (do 1976), następnie ks. A. Nossol (1976-1997), późniejszy bp Opolski. W latach 1978-1997 w Katedrze pracował ks. F. Szulc. Od 1991 roku w Katedrze został zatrudniony ks. J. Szymik. Po habilitacji objął kierownictwo Katedry (1997), która następnie została przemianowana na Katedrę Chrystologii (2002). W 2005 roku po odejściu ks. Szymika do Katowic,  kuratorem Katedry został ks. K. Guzowski. Do Katedry przeszli dwaj adiunkci: ks.  L. Siwecki, który habilitował się w 2008 i ks. J. Lekan, który habilitował się w 2010. Od 2010 roku ks. Lekan został nowym kierownikiem Katedry.

Katedra Mariologii, której kierownikiem został ks. A. Krupa (1957-75), a po nim o. S. C. Napiórkowski (1975-2003), a następnie ks. K. Kowalik (2003-2005). W 2005 roku kuratorem Katedry został p. K. Klauza. Natomiast w 2010 roku jej kierownictwo powierzono ks. K. Pekowi.

Katedra Historii Dogmatów, której pierwszym kierownikiem został ks. Cz. S. Bartnik (1969-1997), a od 1997 roku ks. K. Góźdź. Pomocniczymi Pracownikami naukowymi w Katedrze Historii Dogmatów byli: ks. K. Macheta (1986-1990); ks. bp Mieczysław Cisło (1985-1991); ks. Cz. Szczęsny (1987-2003); ks. K. Góźdź (1991-1996); p. Karol Klauza (1999-2003); ks. M. Kowalczyk, (1999-1997); ks. J. Lekan (2001-2010). W Katedrze zatrudniony był ks. S. Kunka (2010-2015).

Katedra Teologii Historycznej została powołana w 1997 roku, a jej pierwszym kierownikiem został ks. Cz. S. Bartnik i sprawował tę funkcję do roku 2001, gdy przeszedł na emeryturę. Kuratorem Katedry był ks. K. Góźdź (2008-2010). W 2010 roku kierownikiem katedry został ks. M. Kowalczyk.

Katedra Teologii Ikony, powstała w 2002 roku, a jej kierownikiem został p. K. Klauza (2002-2010). Kuratorem Katedry został ks. K. Góźdź (2010-2013).

Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego, powołana w 2005 roku, której kierownikiem został ks. K. Guzowski. W Katedrze został zatrudniony w 2007 r. ks. G. Barth, który w 2013 roku się habilitował.

Na mocy uchwały Senatu KUL z 2014 roku, mającej na celu restrukturyzację Uczelni z poprzednio istniejących 7 katedr Instytutu Teologii Dogmatycznej utworzono 3 katedry:

Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej, której kierownikiem jest ks. K. Góźdź.

Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego – kierownik ks. K. Guzowski.

Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii – kierownik ks. K. Pek.

Autor: Krzysztof Góźdź
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2016, godz. 21:09 - Grzegorz Barth