Teologia dogmatyczna miała mocną pozycję naukową już w zaraniach młodego Uniwersytetu Katolickiego. Już w pierwszym roku akademickim KUL, czyli w roku 1918/19 teologię wykładał pierwszy dziekan Wydziału Teologii, ks. Piotr Kremer (1918-19 i 1929-30), profesor teologii fundamentalnej. Zaś pierwszym dogmatykiem był o. Czesław Lacrampe, który wykłady rozpoczął w październiku 1919 roku i prowadził je aż do 1929.  Wykłady z teologii dogmatycznej prowadził również w ks. Błażej Czesnysz (1919-21) i o. Zygmunt Ogarek (1921-25). Już w roku 1922 istniały trzy sekcje teologiczne: apologetyczna, dogmatyczna  i moralno-pedagogiczna, przy czym zasadą podziału były trzy zasadnicze przedmioty: teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna i teologia moralna. Następnie zajęcia z teologii dogmatycznej prowadzili zastępcy profesora, ks. dr Henryk Cichocki (1926-28) i ks. dr Michał Niechaj (1930-39). Kolejnym profesorem dogmatyki był o. Marian Morawski SJ (1929-1934), po którym katedrę dogmatyki objął ks. Antoni Słomkowski (1934-1939), późniejszy dziekan Wydziału Teologii (1937-39), a następnie, po wojnie - rektor KUL (1944-1951).


W latach powojennych (już od 1944 roku) wśród trzech Sekcji Teologii (Dogmatycznej, Fundamentalnej i Moralnej) Sekcja Teologii Dogmatycznej była najbardziej prężnie rozwijającą się. Poza ks. prof. A. Słomkowskim (do 1960), dogmatykę wykładali ks. Andrzej Krupa (1947-79), późniejszy dziekan Wydziału Teologii (1963-65) i wielki dogmatyk ks. Wincenty Granat (1952-70), prodziekan Wydziału (1956-58) i następnie rektor KUL (1965-1970). 


Do roku 1968 Sekcja teologii Dogmatycznej posiadała już trzy Katedry: I Katedra Teologii Dogmatycznej - kierownik ks. A. Krupa; II Katedra Teologii Dogmatycznej - ks. W. Granat (do 1970), a następnie ks. B. Pylak (do 1976), ks. A. Nossol (1976-1997), ks. J. Szymik (1997-2005) i Katedra Mariologii - ks. A. Krupa (1957-75), o. S.C. Napiórkowski (1975-2003), ks. K. Kowalik (2003-2005). W roku 1969 została powołana czwarta, Katedra Historii Dogmatów, której kierownikiem został ks. Cz. S. Bartnik (1969-1997), ks. K. Góźdź (od 1997).


W zasadzie po II wojnie światowej można mówić o kierownikach Sekcji Teologii Dogmatycznej. Kolejno byli to: ks. A. Słomkowski, ks. A.L. Krupa (do 1950), ks. B. Radomski (1950-52), ks. W. Granat (1952-65), ks. A. L. Krupa (1965-76), ks. Cz. S. Bartnik (1976-1997), ks. K. Góźdź (od 1997).


W latach 1976-1997 kierownikiem Sekcji Teologii Dogmatycznej był ks. prof. dr hab. Czesław Stanisław Bartnik, jednocześnie kierownik Katedry Historii Dogmatów. Od roku 1997 funkcję kierownika, a następnie w ramach przeobrażeń Sekcji w Instytuty (od roku 1999), funkcję dyrektora Instytutu Teologii Dogmatycznej pełni ks. Krzysztof Góźdź.


W roku 1997 powołano piątą już z kolei Katedrę Teologii Historycznej, której kierownikiem został ks. prof. Cz. S. Bartnik i sprawował tę funkcję do roku 2001, gdy przeszedł na emeryturę. Zaś w roku 2002 powołano szóstą katedrę dogmatyczną pod nazwą Katedra Teologii Ikony i na jej kierownika powołano p. Karola Klauzę.


Młodsi Pracownicy Sekcji/Instytutu Teologii Dogmatycznej odbyli kolokwia habilitacyjne: ks. K. Góźdź - 4 grudnia 1996; ks. J. Szymik - 16 grudnia 1996; p. K. Klauza - 16. stycznia 2001; ks A. Czaja - 13 maja 2003 i ks. K. Kowalik - 13 maja 2003, ks. K. Guzowski - 22 czerwca 2004. Odpowiednio Pracownicy ci zostali kierownikami Katedr, których nazwy zostały zmienione odpowiednio do kwalifikacji i zainteresowań:

 1. I Katedra Teologii Dogmatycznej, przemianowana na Katedrę Chrystologii (2002) - kierownik ks. bp A. Nosssol (do 1997) i ks. J. Szymik (1997-2005), kurator - ks. K. Guzowski (od 2005).
 2. II Katedra Teologii Dogmatycznej, przemianowana na Katedrę Pneumatologii i Eklezjologii (2003) - kurator o. S.C. Napiórkowski (do 2003) i ks. A. Czaja (od 2003)
 3. Katedra Historii Dogmatów - kierownik ks. Cz. S. Bartnik (do 1997) i ks. K. Góźdź (od 1997).
 4. Katedra Mariologii - kierownik o. S.C. Napiórkowski (do 2003) i ks. K. Kowalik (2003-2005), kurator - p. K. Klauza (od 2005).
 5. Katedra Teologii Historycznej - kierownik ks. Cz. S. Bartnik (1997-2001) i kurator ks. K. Góźdź (od 2001).
 6. Katedra Teologii Ikony - kierownik p. K. Klauza (od 2002).
 7. Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego - kierownik ks. K. Guzowski (od 2005).

 

Kolejne lata przyniosły – wraz ze zmianą pokoleniową i awansami naukowymi – inną obsadę istniejących katedr ITD.

 1. Katedra Historii Dogmatów - kierownik ks. K. Góźdź (od 1997).
 2. Katedra Teologii Historycznej - kierownik ks. M. Kowalczyk (od 2008).
 3. Katedrę Chrystologii - kierownik ks. J. Lekan (od 2010).
 4. Katedrę Pneumatologii i Eklezjologii – kierownik ks. A. Czaja (2003-2009)
 5. Katedra Mariologii - kierownik ks. K. Pek (od 2010).
 6. Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego - kierownik ks. K. Guzowski (od 2005).
 1. P. Prof. K. Klauza odszedł z ITD i zamknięto Katedrę Teologii Ikony.

W roku akad. 2015/16 dokonano odgórnej redukcji katedr, spowodowanej nową polityką uczelni. Połączono katedry w następującą strukturę:

 1. Katedra Historii Dogmatów Teologii Historycznej - kierownik ks. K. Góźdź.
 2. Katedrę Chrystologii Personalizmu Chrześcijańskiego - kierownik ks. K. Guzowski.
 3. Katedrę Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii – kierownik ks. K. Pek.
Autor: Krzysztof Góźdź
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2016, godz. 11:40 - Ewa Zięba