Szczegółowe zainteresowania i podejmowane prace badawcze poszczególnych pracowników Katedry dotyczą następujących dziedzin i problematyk:

 

 • Dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL prowadzi prace nad zagadnieniem relacji: moralność a nauka, zwłaszcza związkami między wartościami epistemicznymi a wartościami moralnymi , ze szczególnym uwzględnieniem roli sądów wartościujących dla kwestii obiektywności nauki oraz zakresem dopuszczalności prowadzenia badań naukowych (forbidden knowledge). Argumentuje przeciw nauce "wolnej od wartości" i opowiada się za nauką "świadomą" swych aksjologicznych zaangażowań.

 • Dr hab. Monika Walczak zajmuje się zagadnieniem nauki i racjonalności epistemicznej w XX-wiecznej filozofii nauki i teorii wiedzy oraz badania poświęcone epistemologii kanadyjskiego filozofa i teologa, Bernarda J. F. Lonergana (1904-1984), w szczególności roli wglądu (insight) i intuicji w ludzkim poznaniu, przygotowując obecnie polski przekład jego opus vitae - Insight. A Study of Human Understanding (London 1957; Toronto 1992, ss. 875), które stanowi oryginalny wkład w dwudziestowieczną epistemologię. Interesuje się również problematyką metodyki pracy naukowej w kontekście zastosowań logiki praktycznej i pogranicza epistemologii oraz metodologii nauk.

 • Ks. dr Robert Kublikowski, pracuje nad monografią poświęconą współczesnym dyskusjom na temat definicji 

  (definicjonizm-antydefinicjonizm), zwłaszcza głównym tezom tych dyskusji i stosowanym strategiom argumentacyjnym, w celu ustalenia zakresu stosowania definicji. Zajmuje się także problematyką: esencjalizmu i antyesencjalizmu metodologicznego w kontekście definicji; cyrkularności w definiowaniu; możliwością reinterpretacji i rehabilitacji cyrkularności w definiowaniu (definicje cyrkularne). Interesuje się także kategorią nieostrości.

 

Emerytowani pracownicy Katedry:

 • Ks. prof. Andrzej Bronk kontynuuje badania nad:

  • metodologiczną charakterystyką filozoficznej hermeneutyki, w szczególności podstaw poznania ludzkiego (antyfundamentalizm) w ujęciu H.-G. Gadamera;

  • statusem metodologicznym nauk społecznych, a zwłaszcza pedagogiki, w szczególności jej wewnętrznej i zewnętrznej autonomii (we współpracy z dr M. Walczak i dr A. Salamuchą);

  • zagadnieniem semiotycznej i metodologicznej analizy niektórych podstawowych kategorii m.in. opisu naukowego i definicji, pokazując ich dynamikę znaczeniową i konsekwencje dla funkcjonowania ich w nauce (we współpracy z dr. S. Majdańskim);

  • metodologicznym statusem religioznawstwa i nauk religiologicznych, w tym również wartości poznania religijnego, racjonalności religii oraz relacji między nauką a religią;

  • zagadnieniem argumentacji filozoficznej prowadząc kilkuletnie seminarium dla studentów oraz

  • w obrębie filozofii nauki zagadnieniem możliwości i granic poznania naukowego oraz racjonalności, obiektywności i pewności wiedzy naukowej (aspekty merytoryczne i epistemologiczne).

 • Dr Stanisław Majdański obraca się w szerokim spektrum logiki i nauk pokrewnych. Specjalizuje się w semiotyce, w szczególności w semiotyce zdania i zagadnieniami związanymi. Interesuje się semiotyką i metodologią filozofii, zwłaszcza "klasycznej" (w obrębie "tres metnis operationis"), metafizyki (teoria transcendentaliów, prynicipów, dyskursu metafizycznego), epistemologii, podstaw etyki. Ostatnio zajmował się m.in. dynamiką filozofii (geneza, struktura i funkcja w odniesieniu do filozofowania), "przewrotnością filozoficznych pojęć", a także "filozofowaniem z odniesieniem do języka". Inne tematy badań: teoria rozumowań, w tym praktycznych, semiotyka logiki tradycyjnej, jej koneksje filozoficzne, filozofia i logika polska (w tym KUL), zwłaszcza J. Łukasiewicza i T. Czeżowskiego, naukoznawstwo i "uniwersytetoznawstwo" (z akcentem na filozofię), filozofia.

Autor: Andrzej Bronk
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2015, godz. 05:57 - Andrzej Zykubek