Prof. dr hab. Andrzej Sękowski
E-mail: sekowski@kul.pl

Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, jest autorem 300 publikacji, m.in książek: Osiągnięcia uczniów zdolnych, Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych, Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych i Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badańŚwiat wartości osób zdolnych. Publikuje w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak Journal of Personality and Social Psychology, Science, High Ability Studies, Journal of Visual Impairment & Blindness, Zeitschrift fűr Heilpädagogik. Obecnie pełni funkcję, wiceprzewodniczącego PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)a także redaktora naczelnego Przeglądu Psychologicznego. Odbywał liczne staże zagraniczne m.in. w USA, Niemczech, Holandii, Belgii i we Włoszech, będąc stypendystą Fundacji Fulbrighta i Humboldta oraz Fundacji Kościuszkowskiej. W czasie stypendiów prowadził badania na Uniwersytecie Yale w PACE Center (Investigating the Psychology of Abilities, Competencies and Expertice) kierowanym przez prof. R.J. Sternberga oraz na Uniwersytecie Ludwika Maximiliana w Monachium we współpracy z prof. Kurtem Hellerem. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim problematyki wybitnych zdolności oraz postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Od dziesięciu lat prowadzi treningi i warsztaty psychologiczne ze szczególnie uzdolnionymi dziećmi i dorosłymi w Polsce, Niemczech i USA.

 

 

 

dr Barbara Cichy-Jasiocha

E-mail: bcichy[at]kul.pl
basiacichy[at]wp.pl

Asystent w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab.  A. Sękowskiego, pt. Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia osób dorosłych uzdolnionych plastycznie. Prowadzi szkolenia oraz treningi z wykorzystaniem różnorodnych technik arteterapeutycznych i niekonwencjonalnych metod nauczania. Od 2010 roku współpracuje z Redakcją "Przeglądu Psychologicznego".

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Martyna Płudowska

E-mail: mpludowska@kul.pl

Asystent w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab.  A. Sękowskiego, pt. Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół zdolności twórczych, współczesnych przemian społecznych oraz ich konsekwencji dla funkcjonowania psychospołecznego jednostek.

 

 

 

 

 

 

mgr Jakub Górecki

E-mail: j_gorecki@o2.pl

Doktorant w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Psycholog szkolny. Działacz społeczny, współkieruje jedną z organizacji pozarządowych. Jego zainteresowania naukowe zogniskowane są wokół psychologii zdolności,  humoru oraz problematyki zróżnicowania społecznego. Psychologicznie wspiera go żona i kot.

http://kul.academia.edu/JakubG%C3%B3recki

 

 

 

 

 

 

  

mgr Monika Krempa

E-mail:krempa.monika@gmail.com

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Członek zespołu ds. opracowania, wdrożenia i realizacji Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego. Pracuje jako psycholog w szpitalu oraz w ośrodku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę postaw wobec osób niepełnosprawnych, neuropsychologię i psychiatrię.

 

 

 

 

 

mgr Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz

E-mail: mioduchowska@o2.pl

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach jako doradca ds. osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze". Dodatkowo prowadzi poradnictwo psychologiczne i jest Członkiem Rady Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie „BYĆ”, działającej w Powiecie Ryckim. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę twórczości, struktury JA, psychotransgresjonizmu i wewnętrznej aktywności dialogowej.

 

 

Ks. mgr Marek Rudź

E-mail: mrudz@o2.pl

Doktorant w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. W roku 2010 obronił pracę magisterską pt. Osobowość i style poznawcze osób uzdolnionych językowo. Interesuje się psycholingwistyką, glottodydaktyką, psychologią różnic międzykulturowych i problemami psychospołecznymi środowisk imigrantów. W II sem. r. akad. 2008/09 studiował na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza jako stypendysta programu Erasmus.

 

 

 

mgr Adriana Stec

E-mail: adrianachowaniec@gmail.com

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. W 2011 roku obroniła pracę magisterską pt. Wybrane psychologiczne uwarunkowania podejmowania działalności
politycznej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii politycznej, aktywności obywatelskiej oraz motywacji osiągnięć.


 

 

 

 

 

mgr Agnieszka Żmuda

E-mail: agnieszka.dudek89@wp.pl

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. W   2013 roku obroniła pracę magisterską pt. Style radzenia sobie ze stresem i inteligencja emocjonalna u studentów nauk społecznych i politechnicznych. Do jej zainteresowań naukowych należą: inteligencja emocjonalna oraz psychologia pozytywna. Zawodowo działa w obszarze doradztwa personalnego.


 

 

 

mgr Wojciech Napora

E-mail: wwojciechnapora@gmail.com

Doktorant w Katedrze Różnic Indywidualnych. W 2013 roku obronił pracę magisterską pt. Style radzenia sobie ze stresem i ocena poznawcza u artystów występujących publicznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Przemysław Borucki

E-mail: boruckiprzemyslaw@gmail.com

Doktorant w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. W 2015 roku obronił pracę magisterską pt. Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego osób uzdolnionych twórczo. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii i pedagogiki twórczości oraz psychologii pozytywnej.


 

 

 

 

 

cv_4 

Mgr Ewelina Sitko

E-mail: sitko.ewelina@gmail.com

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. W 2016 roku obroniła pracę magisterską pt. Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych. Psycholog w Chrześcijańskim Ośrodku Psychoterapii i Pomocy Rodzinie. Od 2017 roku psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii rodzaju, psychologii społecznej, a także emocji i relacji.

 

 

 

  

foto_m.n.Mgr Monika Berej

E-mai: berej.monika@gmail.com

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. W 2017 roku obroniła pracę magisterską pt. ,,Temperament i inteligencja emocjonalna sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych". Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Współpracuje z Centrum Pomocy Psychologicznej PSYCHO-CENTRUM w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe to psychologia zdolności, psychologia sportu i terapia uzależnień.

 

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY KATEDRY:

 

img_0836

 

Dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

E-mail: sylwia.gwiazdowska@onet.pl

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, praca magisterska pt. Motywacja osiągnięć i osobowość mężczyzn uzyskujących stały oraz nieregularny dochód miesięczny pod kierunkiem o. dr hab. Waldemara Klinkosza. Obroniła pracę doktorską pt. Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi.

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

 Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

                               

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018, godz. 21:44 - Barbara Cichy-Jasiocha