I. RECENZJE PRAC HABILITACYJNYCH

  

1.                M. Pyc, Chrystus. Piękno - Dobro - Prawda. Studium Chrystologii Hansa Ursa von Balthasara w jej teologicznym układzie (Poznań 2002, ss. 656) + dorobek naukowy, rec.: 14.12.2002 r. Kolokwium: Opole, 28.02.2003 [druk: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego", Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 9(2003) nr 1(17), s. 35‑37].


2.                H. Szmulewicz, Chrystocentryzm eschatologii. Analiza polskich publikacji teologicznych po ukazaniu się „Katechizmu Kościoła Katolickiego" (1992-2002) w kontekście postulatu eschatologii chrystocentrycznej A. Nossola (Tarnów 2003, ss. 405) + dorobek naukowy, rec. 12.2003. Kolokwium: Lublin, 21.01.2004.


3.                M. Kowalczyk, Komplementarność apostolskiej misji Kościoła. Studium teologiczno-dogmatyczne (Ząbki 2005, ss. 314) + dorobek naukowy, rec. 15.09.2005 r. Kolokwium: Warszawa, 11.2005.


4.                J. Kupczak, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II (Kraków 2006, ss. 343) + dorobek naukowy, rec. 18.06.2006. Kolokwium: Kraków, 26.06.2006.


5.                P.P. Maniurka, Słowo i obraz. Teologiczno-ikonograficzna analiza ilustrowanego poematu maryjnego Driu liet von de maget (XII w.) (Opole 2006, s. 234) + dorobek naukowy, rec. 23.10.2006 r. Kolokwium: Opole, 27.11.2006.


6.                M. Wojtczak, Aus zwei Glaubenswelten. Bekenntnisse konvertierter Autorinnen (Frankfurt am Main 2006, ss. 229) + dorobek naukowy, rec. 11.11.2006, Kolokwium: Poznań.II PROMOCJE PRAC DOKTORSKICH

 

1.      E. Porada, Problematyka eklezjalna i eklezjologiczna na łamach miesięcznika "Więź" (1958-1998), Lublin 2001 (Lublin - 25.05.2001); rec. O. prof. St. C. Napiórkowski; o. prof. Z. Kijas [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce", 19(2001) nr 65, s. 40-45].


2.      M. Hołuj, Misterium unitatis Christi w pismach Wincentego Granata, Lublin 2002 (Lublin - 17. 05. 2002); rec. ks. prof. Cz. St. Bartnik; ks. abp prof. A. Nossol.


3.      T. Jaklewicz, Formuła Marcina Lutra simul iustus et peccator jako problem teologiczny w kontekście ekumenicznym, Lublin 2003 (Lublin - 15.12.2003); rec. o. prof. St.C. Napiórkowski; ks. prof. P. Jaskóła [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 23(2004) nr 75, s. 24-34].


4.      M. Drążyk, Chrystologia relacyjna w ujęciu Helmuta Richarda Niebuhra, Lublin 2004 (Lublin - 16.12.2004 - 10.01.2005); rec. ks. prof. L. Górka; o. prof. Z. Kijas. [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 23(2005) nr 79, s. 11-14].


5.      K. Solecka, Katedra na pustkowiu Kategoria praeparatio evangelica w świetle twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin 2005 (Lublin - 28.04.2005 - 17.05.2005); rec. prof. K. Klauza; ks. prof. T. Węcławski [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 23(2005) nr 80, s. 33-37].


6.      K. Szwarc, Jezus Chrystus jako Universale Concretum w ujęciu Romano Guardiniego, Lublin 2006 (Lublin - 13.03.2006 - 14.03.2006); rec. ks. prof..K. Góźdź, ks. prof. W. Hanc.


7.      Ł. Szendzielorz, Teologia agapé jako metoda. Agapetologiczne struktura dzieła teologicznego Josefa Zvĕřiny, Katowice 2006 (Katowice - 28.03.2006 - 09.05.2006); rec. ks. prof. J. Budniak, ks. prof. T. Węcławski.


8.      E. Łakoma OP, Chrystologia życia konsekrowanego w nauczaniu Kościoła od Lumen gentium do Ripartire da Cristo (1962-2002), Lublin 2006 (Lublin, 08.05.2006 - 23.05.2006); rec. ks. prof. A. Czaja, ks. prof. P. Liszka [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 24(2006) nr 85-86, s. 39-45].


9.      A. Pyka, Pneumatologiczny wymiar genezy ekonomii sakramentalnej w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2006 (Lublin, 08.05.2006 - 23.05.2006); rec. ks. prof. A. Czaja, ks. prof. P. Jaskóła [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 24(2006) nr 84, s. 29-33].


10.  K. Najman, C Model chrystologii proegzystencjalnej w polskiej teologii posoborowej, Lublin 2006 (Lublin, 22.05.2006 - 02.06.2006); rec. ks. prof. K. Góźdź, ks. prof. Z. Glaeser [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 24(2006) nr 85-86, s. 46-52].


11.  M. Sztajner, Człowiek jako locus theologicus w świetle polskiej teologii posoborowej, Lublin 2006 (Lublin, 22.05.2006 - 02.06.2006); rec. ks. prof. K. Góźdź, ks. prof. Z. Glaeser [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 24(2006) nr 85-86, s. 53-59].


12.  A.E. Dudek Mysterium Christi jako klucz do tajemnicy Bożego Miłosierdzia w posoborowym nauczaniu Kościoła, Lublin 2006 (Lublin, 01.06.2006 - 21.06.2006); rec. ks. prof. K. Guzowski, ks. prof. B. Ferdek.


13.  J. Maślanka, Realitas complexa. Obrazy i modele Kościoła w eklezjologii Yves Congara, Lublin 2006 (Lublin, 01.06.2006 - 21.06.2006); rec. ks. prof. K. Guzowski, ks. prof. B. Ferdek.


14.  J. Chyła, Chrystologia jako klucz hermeneutyczny do misterium istnienia i zbawienia. Studium teologicznodogmatyczne encyklik Jana Pawła II, Katowice 2007 (Katowice, 24.04.2007 r. - 15.05.2007), rec. ks. prof. J. Cuda, ks. prof. K. Góźdź.


15.  K. Kalemba, Misterium paschalne jako objawienie Trójjedynego Boga. Studium na podstawie polskiej teologii posoborowej, Lublin 2007 (Lublin, 08.05.2007 - 29.05.2007), rec. ks. prof. A. Czaja, ks. prof. M. Kowalczyk.


16.  M. Konarska, Miejsce wyobraźni w teologii współczesnej. Studium metodologiczne w świetle twórczości Czesława Miłosza, Lublin 2007 (Lublin, 08.05.2007 - 29.05.2007), rec. ks. prof. K. Guzowski, ks. prof. W. Wołyniec.


17.  D. Zielonka, Charakter sakramentalny w ujęciu teologii okresu Vaticanum II, Lublin 2007 (Lublin, 28.05.2007 - 11.06.2007), rec. ks. prof. K. Góźdź, ks. prof. B. Ferdek.


18.  F. Kowalski, Soteriologia literacka w wielkich powieściach Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego, Lublin 2007 (Lublin, 28.05.2007 - 11.06.2007), rec. prof. K. Klauza, ks. prof. M. Pyc.III RECENZJE PRAC DOKTORSKICH1.                  T. Kosiek, Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-pentekostalnego (1972-19820. Studium teologiczno-ekumeniczne, Lublin 1997 (Lublin - 20 01 98); prom. o. St. C. Napiórkowski.


2.                  G. Kucza, Zmartwychwstanie człowieka jako rzeczywistość zbawcza. Interpretacja wiary o zmartwychwstaniu ciał w polskiej teologii kerygmatycznej XX wieku, ATK, Warszawa 1998 (Warszawa - 25.05.98) prom ks. prof. L. Balter.


3.                  K. C. Kaucha, Agapetologiczna wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina, KUL, Lublin 1998 (Lublin - 22.05.98) prom. ks. prof. M. Rusecki [druk rec.: „Abyście się wzajemnie miłowali" (J 15, 12). Agapetologiczny motyw wiarygodności chrześcijaństwa, „Ethos" 15(2002) nr 3-4(59-60), s. 427-430].


4.                  K. Krzemiński, Historiozbawcze posłannictwo Ducha Świętego według Heriberta Mühlena, KUL, Lublin 1999 (Lublin 22.04.99); prom. o. prof. St. C. Napiórkowski OFMConv. [druk fragm.: "Teologia w Polsce", 17(1999) nr 59, s. 19-21; całość rec: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" 8(2002) nr 2(16), s. 169-170].


5.                  K. Pek MIC, Implikacje mariologiczne pneumatologii Yves Congara, KUL, Lublin 1999 (Lublin 26.05.99); prom. o. prof. St. C. Napiórkowski OFMConv. [druk fragm.: "Teologia w Polsce", 17(1999) w 59, s. 26-27; całość rec.: Maryja: dzieło Tchnienia i Słowa, „Salvatoris Mater", 3(2001) nr 2(10), s. 337-340].


6.                  V. Alekseev, Eschatologiczny sens kultury w świetle pism rosyjskich myślicieli religijnych XIX - XX w., KUL, Lublin 1999 (Lublin 23.06.99); prom. o. prof. W. Hryniewicz OMI.


7.                  H. Szymiczek SVD, Problem eklezjalnej świadomości wspólnot podstawowych w Kościele lokalnym na przykładzie Ekwadoru, KUL, Lublin 1999 (Lublin 4. 11. 99); prom. o. prof. St. C. Napiórkowski OFMConv.


8.                  G. Dziewulski, Świadectwo chrześcijańskie jako argument wiarygodności Kościoła, KUL, Lublin 1999 (Lublin 20. 12. 99); prom. ks. prof. M. Rusecki.


9.                  M. Kozak MIC, Kościół jako communio według Gérarda Philipsa, KUL, Lublin 1999 (Lublin 27.03.2000); prom. o. prof. St. C. Napiórkowski OFM Conv [druk: „Roczniki Teologiczne" 52(2005) z. 2, s. 261-263].


10.              P. Kiejkowski, Kapłaństwo w pismach błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924). Studium historyczno-dogmatyczne, Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Warszawa 1999 (Warszawa 02.06.2000); prom. o. prof. J. Salij OP.


11.              K. Ternka, Maryja w dramatycznej teologii Hansa Ursa von Balthasara, KUL, Lublin 2000 (Lublin, 15.05.2000); prom. o. prof. St. C. Napiórkowski OFM Conv.


12.              F. Jędrak, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia doroczne w Dekanacie Gorzowskim (Diecezja Opolska), KUL, Lublin 2000 (Lublin, 14.06.2000); prom. ks. prof. dr hab. H. Zimoń SVD.


13.              J. Dunin-Borkowski, Teologiczna wizja człowieka i wszechświata Clive'a Staplesa Lewisa, KUL, Lublin 2000 (Lublin, 20.06.2000); prom. ks. prof. dr hab. Cz.St. Bartnik.


14.              A. Jeż, Christus Communicator. Próba zbudowania modelu chrystologicznego w oparciu o teorie komunikacji personalnej; Kraków 2001 (Kraków, 11.03.2002); prom. ks. prof. dr hab. St. Budzik.


15.              J. Nowak, Problem śmierci jako ostatecznej decyzji personalnej we współczesnej niemieckiej literaturze teologicznej, Opole 2002 (Opole, 19.04.2002); prom. ks. abp. prof. dr hab.. A. Nossol.


16.              B. Lewandowska, Między nihilizmem a katolicyzmem. Stanisława Brzozowkiego poszukiwania idei uniwersalistycznej, Warszawa 2002 (Warszawa, 16.05.2002); prom. o. prof. dr hab. J. Salij.


17.              K. Marcyński, Świat elektronicznych mediów w świetle teorii Marshalla McLuhana a przepowiadanie Słowa Bożego, Lublin 2002 (Lublin, 27.05.2002); prom. ks. prof. Dr hab. T. Zasępa.


18.              J. Brodňanský, Náboženské programy v slovenských masmédiách v rokoch 1990-2000 (Programy religijne w słowackich mediach w latach 1990-2000), Lublin 2002 (Lublin, 15.06.2002); prom. ks. prof. dr hab. T. Zasępa.


19.              J. Klak, Rola metafory w języku religijnym w świetle współczesnej literatury filozoficzno-religijnej, Opole 2003 (Opole, 20.03.2003); prom. ks. prof. dr hab. K. Wolsza.


20.              K. Staniek, Teologia kazań wygłoszonych w czasie koronacji obrazów i figur Matki Bożej w Polsce w II połowie XX wieku, Lublin 2003 (Lublin, 07.04.2003); prom. o. prof. dr hab. C. Napiórkowski [druk fragm.: „Teologia w Polsce" 21(2003) nr 72, s. 12-13].


21.              H. Rzega, Uniwersalny charakter wartości religijno-moralnych w twórczości Josepha von Eichendorffa, Opole 2003 (Opole, 16.06.2003); prom. ks. prof. dr hab. A. Marcol.


22.              J. Sprutta, Ikonologiczne aspekty sensum fidelium, Lublin 2003 (Lublin, 16.12.2003); prom. prof. dr hab. K. Klauza.


23.              D. Klejnowski-Różycki, Oliviera Clément reinterpretacja teologii. Studium dogmatyczno-ekumeniczne, Opole 2005 (Opole, 08.06.2005); prom. ks. prof. dr hab. P. Jaskóła.


24.              L. Szczawińska, Wobec Boga. Kształtowanie postaw i umiejętności argumentacji w lekcyjnych dyskusjach o wybranychwierszach współczesnych poetów, Katowice 2005 (Katowice, 14.10.2005.); prom. prof. dr hab. A. Opacka.


25.              D. Hrynyszyn, Lęk jako paradygmat teologicznej antropologii Eugena Drewermanna, Opole 2005 (Opole 19.12.2005); prom. ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser.


26.              J. Rowicka, Nauka Jana Pawłą II o Chrystusie Słudze i jej znaczenie dla interpretacji charyzmatu zgromadzenia Sług Jezusa, Lublin 2006 (Lublin, 13.03.2006); prom. o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski [„Teologia w Polsce" 24(2006) nr 83, s. 21].


27.              J. Dziewulski, Tajemnica Boga Trójjedynego w publikacjach teologicznych po Soborze Watykańskim II, Wrocław 2006 (Wrocław, 14.11.2006), prom. ks. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF.


28.              N.M. Białek CSFN, Soteriologiczny wymiar Trójcy Świętej w nauczaniu Jana Pawła II w okresie przygotowania i przeżywanai Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Kraków 2006 (Kraków, 09.06.2006), prom. o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv.


29.              E.E. Grzybowska, Kairos - Kyrios. Człowiek i jego czas w eseistyce Janusza Stanisława Pasierba, Warszawa 2006 (Warszawa, 19.06.2006), prom. ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak.


30.              J. Międzybrodzki, Duchowość kapłana w nauczniu Jana Pawła II, Katowice 2006 (Katowice, 23.01.2007), prom. ks. dr hab. Jan Słomka.


31.              R. Skowronek, Komplementarność ideałów moralnych w utworach dramatycznych i nauczaniu Karola Wojtyły, Katowice 2007 (Katowice, 15.05.2007), prom. ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż.IV PROMOCJE PRAC MAGISTERSKICH1.         M. Kiermacz, Koncepcja Objawienia w pismach Geralda O'Collinsa, Lublin 1995 (20.06.95.) [uznana za lic.].


2.         D. Burnus, Problematyka teologicznofundamentalna rubryki "Szukającym drogi" miesięcznika "W drodze" w latach 1973-1993, Lublin 1995 (20.10.95.).


3.         S. Gurtowski, problematyka zmiany paradygmatu teologii w pismach Hansa Künga, Lublin 1996 (19.03.96.) [uznana za lic.].


4.         M. R. Feszler, Teologiczne rozumienie tradycji w świetle "Prawdy i metody" Hansa-Georga Gadamera, Lublin 1996 (19.03.96.) [uznana za lic.].


5.         M. Drążyk, Kategoria piękna natury jako istotny element w procesie poznania Boga. Na podstawie pism i biografii Bł. Pier Giorgia Frassatiego, Lublin 1996 (13.05.96.) [uznana za lic.].


6.         J. Borowicz, Teologiczny wymiar problematyki śmierci w twórczości ks. Janusza Stanisława Pasierba, Lublin 1996 (7.06.96) [uznana za lic.].


7.         J. Słowiński, Tytuły chrystologiczne w "Pierwszym Liście do Koryntian" papieża Klemensa Rzymskiego, Lublin 1996 (7.06.96).


8.         B. Zielińska, Teologiczna kategoria praeparatio evangelica w polskojęzycznych przekładach prozy Williama Whartona, Lublin 1996 (7.06.96) [uznana za lic.].


9.         M. Golonka, Chrystologia proegzystencji w polskiej teologii posoborowej, Lublin 1996 (7.06.96).


10.       E. Porada, Idea Kościoła jako wspólnoty w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Lublin 1996 (7.06.96) [uznana za lic.].


11.       S. Wikułowa, Teologiczne elementy i implikacje w pismach Lwa Szestowa, Lublin 1997 (13.03.97).


12.       T. Jankowski, Mistyczne poznanie Boga u Mistrza Eckharta, Lublin 1997 (17.06.97).


13.       E. Dąbrowska, Teologiczny wymiar wolności w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Lublin 1997 (17.06.97).


14.              s. M. Barbara Rohde SAC, Historiozbawczy sens śmierci Jezusa Chrystusa w polskiej teologii w latach 1965-1995, Lublin 1997 (17.06.97).


15.              A. Balewska, Trynitarny wymiar Eucharystii w polskiej literaturze teologicznej w latach 1965-1995, Lublin 1997 (17.06.97).


16.              S. E. Łakoma, Ekonomia zbawienia w "Dialogu" św. Katarzyny ze Sieny, Lublin 1997 (17. 06. 97) [uznana za lic.].


17.              K. Voitsel, N. O. Łosskiego koncepcja reikarnacji, Lublin 1997 (17.06.97).


18.              M. Zabłocka, Historiozbawcze znaczenie śmierci człowieka we współczesnej (1965-1995) polskiej literaturze teologicznej, Lublin 1997 (17.06.97).


19.              W. Diegtiariow, Rozumienie katolickości Kościoła według Wolfganga Beinerta, Lublin 1997 (17.06.97).


20.              L. Ćwiek, Eschatologia "literacka" w twórczości Anny Kamieńskiej, Lublin 1997 (17.06.97).


21.              W. Kruszewski, Kategoria świętości w pismach Cypriana Norwida, Lublin 1997 (17.06.97).


22.              K. Najman, Model eklezjologii polskiej w prasie katolickiej po 1989 r. (Niedziela - Gość Niedzielny - Tygodnik Powszechny), Lublin 1998 (8.06.98) [uznana za lic.].


23.              J. Czerwińska, Teologiczne podstawy "chrztu w Duchu Świętym" w świetle współczesnej teologii, Lublin 1998 (8.06.98).


24.              B. Florczak, Theologia crucis w ujęciu św. Klary, Lublin 1998 (8.06.98).


25.              s. M. A. Goliszewska, Jezus Chrystus jako epifania Bożej Opatrzności w ujęciu W. Granata, Lublin 1998 (8.06.98).


26.              A. Skoczeń, Elementy chrystologii "literackiej" w poezji F. Hölderlina, Lublin 1998 (8.06.98) [uznana za lic.].


27.              M. Plis, Problematyka eschatologiczna w wielkich powieściach Fiodora Dostojewskiego, Lublin 1998 (8.06.98).


28.              E. Musik, Obraz Boga w ujęciu R. Guardiniego, Lublin 1998 (8.06.98) [uznana za lic.].


29.              D. Kuncewicz, Wymiar chrystologiczny ikony Matki Bożej Włodzimierskiej, Lublin 1998 (8.06.98) [uznana za lic.].


30.              K. Papiernik, Miłość bliźniego w rozwoju duchowym według Jana od Krzyża, Lublin 1998 (8.06.98).


31.              G. Seifert, Teologia ziemskich tajemnic życia Jezusa w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli, Lublin 1998 (8.06.98).


32.              K. Bagińska, Trynitarne podstawy charyzmatu Córek Świętego Pawła (FSP), Lublin 1998 (9.06.98).


33.              K. Dobek, Teologiczne wymiary maryjnego "fiat" w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1998 (9.06.98).


34.              A. Chruścielska, Teologiczne podstawy kultu Chrystusa Króla, Lublin 1998 (9.06.98).


35.              K. Jarząbek, Trynitologia w ujęciu W. Kaspera, Lublin 1998 (4.12.1998).


36.              M. Kaczyńska, Tajemnica Serca Jezusowego w ujęciu J. Ratzingera, Lublin 1998 (4.12.1998) [uznana za lic.].


37.              A. Miszczyk, Obraz Boga w poezji ks. Jana Twardowskiego, Lublin 1998 (4.12.1998).


38.              A. Leśniak, Elementy "eklezjologii" w doktrynie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich - Mormonów, Lublin 1998 (4.12.1998) [uznana za lic.].


39.              K. Sikora SVD, Kościół jako wspólnota według Ruchu Światło-Życie, Lublin 1998 (4.12.1998).


40.              R. Walewacz CHR, Problematyka racjonalności wiary w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1999 (7.06.99).


41.              E. Stachowicz, Chrystologia w polskojęzycznych przekładach pism Hansa Ursa von Balthasara, Lublin 1999 (7.06.99) [uznana za lic.].


42.              J. Droździel, Soteriologiczny sens tajemnicy krzyża w polskiej teologii lat 90., Lublin 1999 (7.06.99).


43.              B. Żurawska, Antropologia teologiczna w pismach P. Evdokimowa, Lublin 1999 (7.06.99).


44.              S. Seul, Recepcja chrystologii "Tertio Millenio Adveniente" w polskojęzycznym piśmiennictwie 1997 r. - "Roku Jezusa Chrystusa", Lublin 1999 (7.06.99) [uznana za lic.].


45.              K. Solecka, Problem odnowy języka religijnego w świetle twórczości J.St. Pasierba, Lublin 1999 (7.06.99) [uznana za lic.].


46.              K. Makowska, Antropologia inkarnacyjna w twórczości J. St. Pasierba, Lublin 1999 (7.06.99).


47.              S. Moczarska, Kreatologia literacka w pismach C. S. Lewisa, Lublin 1999 (7.06.99).


48.              K. Kowal, Problem modelu chrystologii antiocheńskiej w polskiej teologii posoborowej, Lublin 1999 (7.06.99).


49.              E. H. Szeliga, Problem modelu chrystologii aleksandryjskiej w polskiej teologii posoborowej, Lublin 1999 (7.06.99) [uznana za lic.].


50.              A. Raszewska, Recepcja pneumatologiczno-chrystologicznych loci communes w posoborowej teologii polskiej, Lublin 2000 (12.06.2000).


51.              A. Soroka, Telogiczne rozumienie pojęcia "życie wieczne" w posoborowej literaturze polskojęzycznej, Lublin 2000 (12.06.2000).


52.              J. Sprutta, Problem unde malum w ujęciu W. Granata, Lublin 2000 (12.06.2000) [uznana za lic.].


53.              J. Moskała, Chrystologia i kultura w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2000 (12.06.2000).


54.              B. Nuckowska, Elementy teologii "literackiej" w twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin 2000 (12.06.2000) [uznana za lic.].


55.              A. Cieloch, Trynitarna tajemnica Boga w katechezach Jana Pawła II, Lublin 2000 (12.06.2000).


56.              M. Mikrut, Elementy antropologii teologicznej w polskojęzycznych przekładach pism J. Ratzingera, Lublin 2000 (12.06.2000) [uznana za lic.].


57.              A. Hołota, Zagadnienie zmartwychwstania ciał w posoborowej literaturze polskojęzycznej, Lublin 2000 (12.06.2000).


58.              B. Polakiewicz, Chrześcijańska koncepcja kultury w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2000 (12.06.2000) [uznana za lic.].


59.              E. Perlak, "Eucharystia i wolność". Teologiczne sensy relacji w świetle 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, Lublin 2000 (12.06.2000).


60.              D. Kurowska, Recepcja pneumatologii Tertio Millenio Adveniente w polskojęzycznym piśmiennictwie 1998 roku - Roku Ducha Świętego, Lublin 2000 (12.06.2000) [uznana za lic.].


61.              A. Łuczak, Pneumatologiczny wymiar chrystologii w ujęciu Waltera Kaspera, Lublin 2000 (13.11.2000) [uznana za lic.].


62.              K. Kumik, Demonologia w posoborowej polskojęzycznej literaturze teologicznej (1965-1999), Lublin 2000 (13.11.2000).


63.              M. Sztajner, Rozumienie kategorii kenosis w polskojęzycznych przekładach pism Hansa Ursa von Balthasara, Lublin 2001 (11.06.2001) [uznana za lic.].


64.              B. Rędziak, Posłuszeństwo jako kategoria chrystologiczna w polskojęzycznych przekładach pism Hansa Ursa von Balthasara, Lublin 2001 (11.06.2001).


65.              A. Reczko, Antropologia teologiczna w polskojęzycznych przekładach pism Romana Guardiniego, Lublin 2001 (11.06.2001) [uznana za lic.].


66.              E. Zarzycka, Teologia piękna w świetle polskojęzycznych przekładów pism Paula Evdokimova, Lublin 2001 (11.06.2001).


67.              B. Ruśnica, Nieustająca Pomoc jako kategoria mariologiczna w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2001 (11.06.2001).


68.              M. Jaworska, Recepcja paterologii Tertio Millenio Adveniente w polskojęzycznym piśmiennictwie 1999r. - Roku Boga Ojca, Lublin 2001 (11.06.2001) [uznana za lic.].


69.              M. Konarska, Katolickość w ujęciu Tomasza Mertona, Lublin 2001 (11.06.2001).


70.              J. Maślanka, Elementy chrystologii w pismach Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin 2001 (11.06.2001) [uznana za lic.].


71.              P. Badowska, Góry jako ikona Boga według R. E. Rogowskiego, Lublin 2001 (15.11.2001).


72.              Wiaczesław Kloc, Zbawczy charakter religii w ujęciu Hermana Hessego, Lublin 2001 (15.11.2001).


73.              P. M. Ścirka, Koncepcja zbawienia w chasydyzmie, Lublin 2001 (15.11.2001).


74.              M. Bilski, Trynitarny wymiar Bożej miłości w ujęciu J. H. Newmana, Lublin 2001 (15.11.2001) [uznana za lic.].


75.              K. Nowak, Chrześcijańskie rozumienie sakralnego wymiaru kultury w świetle posoborowej teologii polskiej, Lublin 2002 (18.06.2002).


76.              F. Kowalski, Mysterium spei w tanatologii Ladislausa Borosa, Lublin 2002 (18.06.2002).


77.              K. Retecka, Funkcja pytania w metodzie transcendentalnej na podstawie polskojęzycznych przekładów pism K. Rahnera, Lublin 2002 (18.06.2002).


78.              K. Gładysz, Eklezjotwórcza rola Ducha Świętego w świetle katechez środowych Jana Pawła II, Lublin 2002 (18.06.2002).


79.              M. Przybylska, Ikona jako locus theologicus w świetle polskojęzycznej literatury teologicznej, Lublin 2002 (18.06.2002).


80.              K. Kalemba, Miłość jako natura Trójjedynego Boga na podstawie polskojęzycznych przekładów pism Hansa Ursa von Balthasara, Lublin 2002 (18.06.2002).


81.              J. Balcer, Teologiczne sensy pojęcia zbawienia w katechezach Jana Pawła II, Lublin 2003 (17.01.2003).


82.              A. Pietruszewska, Chrystologiczny wymiar prawdy „Bóg jest miłością" (1 J 4, 8.16) w świetle katechez środowych Jan Pawła II, Lublin 2003 (17.01.2003).


83.              Ł. Kubiak, Chrystologiczny wymiar angelologii w świetle teologicznej literatury posoborowej, Lublin 2003 (24.03.2003).


84.              J. M. Cisek CSSJ, Nauka o Opatrzności w ujęciu Romano Guardiniego, , Lublin 2003 (06.06.2003).


85.              A. M. Goliszek, Zamieszkiwanie Ducha Świętego w człowieku według trylogii „Wierzę w Ducha Świętego" Yves Congara, Lublin 2003 (06.06.2003).


86.              A. Brachowicz, Elementy antropologii teologicznej w polskojęzycznych przekładach pism Ladislausa Borosa, , Lublin 2003 (06.06.2003).


87.              M. Gwóźdź, Sens ludzkiej śmierci w świetle Misterium Paschalnego na podstawie najnowszej (1980-2000) polskojęzycznej literatury teologicznej, Lublin 2003 (06.06.2003).


88.              B. Zdziarski, Chrystologia Słowa w świetle pism Waltera Kaspera, , Lublin 2003 (06.06.2003).


89.              M. Wach, Elementy teologii „literackiej" w twórczości ks. J. St. Pasierba, Lublin 2003 (06.06.2003).


90.              J. Ziemińska, Teologiczny wymiar znaku ikonicznego w poezji Cypriana Norwida, Lublin 2003 (06.06.2003).


91.              M. Koc, Elementy teologii „literackiej" w najnowszej (2000-2002) poezji Czesława Miłosza, Lublin 2003 (13.11.2003).


92.              J. Głowacka, Romano Guardiniego projekt chrystologii równowagi, Lublin 2003 (13.11.2003).


93.              A. Duda, Teologia kenozy w polskiej chrystologii proegzystencjalnej, Lublin 2004 (08.06.2004).


94.              S. Zimnocho, Wspólnota życia konsekrowanego jako Confessio Trinitatis w posoborowym nauczaniu Kościoła, Lublin 2004 (08.06.2004).


95.              s. I. Szymanik, Loci spei w posoborowej literaturze teologicznej „przełomu wieków" (1997-2002), Lublin 2004 (08.06.2004).96.              A. Hawryłko, W stronę Innego. Emmanuela Lévinasa myślenie o Bogu, Lublin 2004 (08.06.2004).


97.              I. Jańczak, Inkarnacja jako „trzecia kenoza" w polskojęzycznych przekładach pism Hansa Ursa von Balthasara, Lublin 2004 (08.06.2004).


98.              S. Gach, Zasada pierszeństwa łaski w polskiej chrystologii posoborowej, Lublin 2004 (08.06.2004).


99.              A. Kassymova, Chrystologia Piękna. Teologia Obrazu Chrystusa z kaplicy pw. Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, Lublin 2004 (08.06.2004).


100.          B. Kubaniak, Recepcja chrystologii Novo millenio ineunte w polskojęzycznym piśmiennictwie teologicznym w latach 2001-2002, Lublin 2004 (08.06.2004).


101.          M. M. Grzybała, Obraz Boga w poezji Karola Wojtyły, Lublin 2004 (08.06.2004).


102.          T. Jurkiw, Interpretacja cierpienia Boga Trójjedynego w polskojęzycznej literaturze posoborowej, Lublin 2004 (08.06.2004).


103.          A. Sidarowicz MIC, Elementy teologii „literackiej" w twórczości Alesia Razanowa, Lublin 2005 (16.05.2005).


104.          G. Tanderys MIC, Rozumienie prawdy w polskojęzycznych przekłdach pism Josepha Ratzingera, Lublin 2005 (16.05.2005).


105.          M. Lewocki OFM Cap., Teologia Eucharystii w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2005 (16.05.2005).


106.          M. Kotyrba, Elementy angelologii we współczesnej polskiej literaturze teologicznej, Lublin 2005 (16.05.2005).


107.          A. Gruszka, Obraz Chrystusa w pismach św. Josemaríi Escrivy de Balaguera, Lublin 2005 (16.05.2005).


108.          J. Niewierkiewicz, Emmanuel jako centrum teo-logii. Chrystologiczno-antropologiczna myśl Tomasza Węcławskiego, Lublin 2005 (16.05.2005).


109.          s. F. Jureczko, Chrystologiczny wymiar charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczek Śląskich), Lublin 2005 (16.05.2005).


110.          D. Kalemba MIC, Doświadczenie wiary jako klucz hermeneutyczny twórczości J.R. Tolkiena. Studium teologicznodogmatyczne na podstawie Władcy pierścieni, Lublin 2006 (20.06.2006).


111.          I. Wierzba, Chrystologiczne „motywy życia i nadziei" w milenijnym nauczaniu (1994-2005) Jana Pawła II, Lublin 2006 (20.06.2006).


112.          E. Czerniec, Quaestio tenebrarum et quaestio spei w pismach ks. Janusza Stanisława Pasierba, Lublin 2006 (20.06.2006).


113.          E. Półchłopek, Teologia jako poiesis w polskiej posoborowej literaturze teologicznej, Lublin 2006 (20.06.2006).


114.          A. Langier, Diagnoza ponowoczesności w polskojęzycznych przekładach pism kardynała Josepha Ratzingera, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


115.          M. Sikora, teologia Bożego Miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


116.          K. Uniejewska, Chrystus jako universale concretum w polskojęzycznych przekładach pism Hansa Ursa von Balthasara, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


117.          Z. Herdzina, Obraz Chrystusa w oczach współczesnych. Na podstawie opublikowanych ankiet pt. „Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?" (1965-2005) , Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


118.          K. Krupa, Rozumienie świętości w nauczaniu Jana Pawła II, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


119.          M. Owsianka, Problem Jezusowej drogi do zmarłych w polskojęzycznych przekładach pism Hansa Ursa von Balthasara, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


120.          J. Duda, Teologiczne sensy pojęcia „przebaczenie" w świetle posoborowej teologii polskojęzycznej, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


121.          A. Pilch, Piękno jako kategoria epistemologiczna w ujęciu Janusza Stanisława Pasierba, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


122.          A. Kokot, Teologia Eucharystii w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


123.          L. Oleś, Przesłanie sanktuarium Matki Boskiej w Pszowie. Studium teologiczno-historyczne, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


124.          M. Nowak, Teologiczne przesłanie objawień gietrzwałdzkich, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


125.          K. Wołek, Theologia crucis w polskojęzycznych przekładach pism Hansa Ursa von Balthasara, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


126.          A. Woźniak, Paschalność nadziei w ujęciu Wacława Hryniewicza, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


127.          M. Jackiewicz, Recepcja kariologii Jana Pawła II na łamach „Salvatoris Mater" (1999-2005) , Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


128.          D. Kaszta, Problem (nie)cierpiętliwości Boga w nauczaniu Jana Pawła II, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


129.          E. Gorczaty, Obraz Boga Ojca w polskojęzycznej teologii najnowszej (2000-2005), Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


130.          A. Wystub, Kategoria kenosis w chrystologicznym nauczaniu Jana Pawła II, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


131.          M. Wesołowski, Obraz Jezusa Chrystusa w katechezach Jana Pawła II, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


132.          E. Pandel, Teologia Krzyża w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, Katowice 2007 (Katowice, 21.06.2007).


133.          J. Kubik, Obecność teologii w eseistyce Czesława Miłosza, Katowice 2007 (Katowice, 12.12.2007).


134.          J. Mastalerz, Polska teologia Eucharystii (2004-2006). Rok Eucharystii i jego przesłanie, Katowice 2007 (Katowice, 12.12.2007).

Autor: Krzysztof Góźdź
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2007, godz. 11:53 - Krzysztof Góźdź