SEKCJA PRAWA KARNEGO, PROCEDURY KARNEJ I KRYMINALISTYKI

KNSP KUL

rok akademicki 2014/2015

Koordynatorzy Sekcji: Linda Pankiewicz, Jakub Sikora


Adres e-mail sekcji: sekcja.karna@wp.plOpiekun Naukowy Sekcji: dr Małgorzata Gałązka (Katedra Prawa Karnego)

 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SEKCJI

 

Warunkiem przyjęcia w poczet Członków Sekcji Prawa Karnego i Procedury Karnej KNSP KUL jest wpis na listę członków Sekcji prowadzoną przez Koordynatorów, a znajdującą się w siedzibie Koła Naukowego Studentów Prawa KUL w sali C – 521.
Każdy z Członków Sekcji Prawa Karnego i Procedury Karnej KNSP KUL ma prawo do:

 

 • czynnego uczestniczenia we wszystkich formach działalności Sekcji (w szczególności
  w spotkaniach, zorganizowanych wyjściach, warsztatach oraz szkoleniach, spotkaniach
  z zaproszonymi gośćmi, itp.)

 • zabierania głosu oraz wyrażania swojego sprzeciwu w sprawach działalności Sekcji (w tym zgłaszania propozycji odnośnie tematyki spotkań, zaproszonych gości, podejmowanych przez Sekcję działań, itp.)

 • zgłaszania swoich uwag odnośnie funkcjonowania Sekcji do Koordynatorów, Opiekuna Naukowego Sekcji, Prezesa KNSP KUL oraz Kuratora KNSP KUL

 

Do obowiązków każdego z Członków Sekcji Prawa Karnego i Procedury Karnej KNSP KUL należy w szczególności:

 

 • obecność na spotkaniach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na semestr, każda kolejna powinna być zgłoszona co najmniej 24h przez planowanym spotkaniem,
  a w razie takiej niemożności w ciągu 3 dni od ustania przyczyny nieobecności – brak takiego zgłoszenia skutkuje wykreśleniem z listy członków Sekcji po uprzednim upomnieniu)

 • dbanie o przyjazną atmosferę spotkań oraz dobre imię Sekcji, Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz
  całego Uniwersytetu

 • szanujemy innych ludzi

 • wypełnianie zaleceń Opiekuna Naukowego Sekcji

 

Wszelkie informacje o terminie oraz tematyce kolejnego spotkania zostały ustalone na spotkaniu
13 października br. oraz rozesłane poprzez kontakt e-mailowy z członkami Sekcji.

 


15 marca 2012 r. (czwartek) studenci WPPKiA KUL złożyli wizytę w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, który jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego dla młodocianych i odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Wejście na teren ZK oraz zapoznanie się w warunkami jego funkcjonowania zawdzięczamy Panu Kierownikowi Działu Penitencjarnego mjr Robertowi Szkudlarkowi, który tego dnia nas podejmował. Studenci mogli zapoznać się nie tylko z obserwacjami pracowników ZK, m.in. wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych i psychologa, ale również mieli wyjątkową okazję odbycia rozmowy z dwoma osadzonymi m.in. o ocenie warunków panujących w ZK w Opolu Lubelskim w porównaniu do innych placówek tego typu, możliwości rozwoju, a także ich planów po wyjściu z zakładu. Jeden z panów osadzonych podarował studentom dwie własnoręcznie wykonane przez siebie figurki z gipsu - za co serdecznie dziękujemy! Wizyta w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim z pewnością uświadomiła studentom, iż kara pozbawienia wolności powinna być stosowana wyjątkowo, jako najbardziej izolacyjna sprawcę przestępstwa od społeczeństwa.

Pragniemy jeszcze raz podziękować Panu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za wyrażenie zgody na przyjęcie studentów KUL na terenie swojej jednostki oraz Panu Kierownikowi Działu Penitencjarnego, a także wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej i pozostałym pracownikom za miłe i ciepłe przyjęcie. Życzymy Państwu samych sukcesów w pracy z osadzonymi oraz w życiu osobistym.

Nasze podziękowania kierujemy także do panów osadzonych, którzy zgodzili się podzielić swoimi uwagami na temat ZK ze studentami oraz za przepiękne figurki, jakie nam ofiarowali.

GALERIA ZDJĘĆ

Autor: Grzegorz Słowik
Ostatnia aktualizacja: 26.12.2014, godz. 22:29 - Piotr Krzyżanowski