Informujemy , że wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.6-7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin złożenia wniosku

 

 

 

do 30 września br.

 

infKonto.pdf

wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów - załącznik nr 2

 

- drukować dwustronnie na A4

 

 

 

 

do 30 września br. - na semestr zimowy

 

 

 

do 28 lutego - na semestr letni

 

studenci kierunków studiów, na których odbywa lub odbywała się  dodatkowa rekrutacja na semestr letni

infKonto.pdf

wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów - załącznik nr 2a

 

- drukować dwustronnie na A4

 

Dotyczy studentów następujących kierunków studiów:

  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia
  • gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia
  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceny wniosku

 

1. wysoka średnia ocen za poprzedni rok akademicki (nie mniejsza niż 4,501)

2. osiągnięcia naukowe

3. osiągnięcia artystyczne

4. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

W przypadku, gdy student posiada średnią ocen poniżej 4,501 i ubiega się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów tylko w ramach kategorii za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym musi uzyskać w danej kategorii osiągnięć minimalną liczbę punktów, która wynosi 50.

 

W ramach każdej z czterech kategorii, tzn. za wysoką średnią ocen, za osiągnięcia naukowe, artystyczne i za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, można uzyskać nie więcej niż 100 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

  infKonto.pdf    Zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów - załącznik nr 10

 

 

   Każde osiągnięcie należy udokumentować stosownymi załącznikami     

 

Student, który ukończył studia I stopnia poza KUL, zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o stypendium, zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni, na której odbył studia, z następującymi informacjami:

 

1. obowiązująca skala ocen w danej uczelni;

 

2. średnia ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia (to znaczy: za jeden lub dwa semestry w zależności od przyjętego na danym kierunku studiów okresu zaliczeniowego roku studiów) z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń;

 

3. średnia ze wszystkich uzyskanych ocen za ostatni semestr zaliczonego roku studiów (to znaczy: za jeden lub dwa semestry w zależności od przyjętego na danym kierunku studiów okresu zaliczeniowego roku studiów) z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń;

 

4. średnia ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach pierwszego stopnia, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, na podstawie, których student kontynuuje studia uzupełniające;

 

5. data ukończenia studiów.

 

Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni na KUL lub zmienił kierunek studiów w ramach KUL,

potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i kierunku studiów, w tym również średniej ocen za ostatni semestr zaliczonego roku studiów (to znaczy: za jeden lub dwa semestry, w zależności od przyjętego na danym kierunku studiów okresu zaliczeniowego roku studiów) oraz średniej ocen z dotychczas zaliczonych semestrów w ramach ukończonych lat studiów na danym kierunku studiów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, dokonuje dziekanat wydziału, na który student został przyjęty.

 

Student po ukończeniu każdego roku studiów na KUL,

zobowiązany jest potwierdzić w dziekanacie właściwego wydziału średnią ocen na wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypłata

 

 

 

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.

 

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr. 

W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca. 

Student traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi

 w § 12 infKonto.pdf Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 2018/2019

 

 

 

 

Sposób wypłaty

 

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta.

 

 

 

 

Zgodnie z § 10 pkt 1 i 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej, student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

 

 

Stypendium w trakcie urlopu dziekańskiego

 

 

Stypendium przyznawane jest w trakcie urlopu. Student po powrocie z urlopu nie może ponownie ubiegać się o stypendium na podstawie tych samych kryteriów.

 

Studentowi (odpowiednio doktorantowi), który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia: 

a) stypendium socjalne,
b) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
c) stypendium dla najlepszych doktorantów,
d) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
e) zapomoga,

chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. Przez ukończenie studiów rozumie się określenie zawarte w Regulaminie studiów KUL.

 

Student (odpowiednio doktorant) studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wyłącznie na jednym z kierunków studiów i na jednej uczelni, według własnego wyboru.

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2018, godz. 12:11 - Izabela Mazur