034_basia_bartoszek_1024_120   Barbara Czuba

 

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2008), specjalizacja - psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Absolwentka Podyplomowych Studiów Pedagogicznych. Uczestniczka Konkursu Młodych Badaczy na najlepszą pracę magisterską (2008). Asystent trenera i doradcy zawodowego (2008). Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu prowadzenia diagnostyki oraz  terapii rodzin i dzieci niepełnosprawnych m.in.: Terapia Integracji Sensorycznej (2 stopień) oraz Psychoterapia Terapia Poznawczo- Behawioralna dzieci i młodzieży.

Zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania i pomocy rodzinom zmagających się z chorobą psychosomatyczną  (głównie Alergie, AZS, Astma).

W wolnych chwilach pływa, szydełkuje, rzeźbi albo maluje.

Adres email: barbara.a.czuba@gmail.com

 

Publikacje:

Czuba B. (2014). Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na atopowe zapalenie skóry - analiza podejść terapeutycznych. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 303-312, Lublin: Wyd. KUL.

Otrębski W., Czuba B. (2014). Coping with stress amongst families  with children suffering from chronic psychosomatic diseases – recommendations for psychoprophylactic action. W: Health and resilence. T. M. Ostrowski, I. Sikorska (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s.157-168.

Czuba B. (2013). Zespół Munchausena (zespół dziecka potrząsanego: diagnoza pojęcia na tle systemu rodzinnego. W: K. Barłóg, E. Tłuczek – Tadla, M. Żak (red.). Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka. Dyskurs Pedagogiczny. Tom 7. Wydawnictwo PWSTE, Jarosław, s. 269-279

Czuba B. (2012) Dzieci wielorako niepełnosprawne a terapia Integracji Sensorycznej (SI). W: Wolska D., Mikuta A., (red.) Studia Paedagogica II Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis tom 108, s. 95-101.

Bartoszek B. (2010) Atopowe zapalenie skóry jako przewlekła choroba psychosomatyczna  - analiza badań. W: Kostrubiec – Wojtachnio B., Gorbaniuk O. Studia z Psychologii w KUL, tom 16, s. 57-74.

Bartoszek B. (2010)  Co powie tata? – czyli o kształtowaniu osobowości dziecka i jego prawidłowego rozwoju W : Tacy Sami, 2 (39) 2010; s.20-21; Wyd: PSOUU

Bartoszek B.(2009)  Inni się bawią a ja… gram na skrzypcach – Czyli o wpływie zabawy na rozwój psychoruchowy dziecka. W: Tacy Sami, 1 (36) 2009;s.24-25; Wyd: PSOUU.

Bartoszek B. (2007). No to jak to jest z tym stresem ?. W: Superego , s. 15-19, A. Kloc (red). Lublin: SSIP KUL

 

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskała w maju 2015r. Rozprawa doktorska Barbary napisana pod kierunkiem prof. W. Otrębskiego dotyczyła następującego obszaru badawczego: Modele relacji pomiędzy poznawczą oceną choroby, radzeniem sobie ze stresem i wymiarami życia rodzinnego w rodzinach dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry.

 


 

Arkadiusz Mański

Ur. 1970, psycholog i dyplomowany logopeda. Od 1994 roku pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kościerzynie. Od 2003 roku prowadzi Pracownię Psychologiczno - Logopedyczną zorientowaną m.in. na wspieranie dzieci z zespołami genetycznymi. Od 2004 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Oświata – Lingwista” w Gdańsku.

Interesuje się genetyką zachowania, w szczególności  związkiem między nieprawidłowościami genetycznymi (m.in.: zespoły trisomii autosomalnych, aberracje strukturalne) a całościowym funkcjonowaniem psychologicznym  dzieci  w  różnym wieku.  W spojrzeniu na dzieci z zespołami genetycznymi próbuje wyróżnić perspektywę macierzyńską i terapeutyczną, jako układ dwóch względnie niezależnych od siebie ścieżek lepszego poznania tej grupy dzieci.

Żonaty. Dwie córki: Adrianna i Julia.

Zainteresowania pozazawodowe: etnomatematyka i matematyka rekreacyjna.

 

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskał w marcu 2015r. Rozprawa doktorska Arkadiusza napisana pod kierunkiem prof. W. Otrębskiego dotyczyła następującego obszaru badawczego: Obraz dziecka niepełnosprawnego umysłowo z dysmorfią twarzy u osób zaangażowanych w jego rehabilitację.

 


 

go1_120    Małgorzata Maria Kulik

 

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w KUL - psychologia (2008) oraz socjologia (2007). Dwukrotnie wyróżniona Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od X 2012 pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zaangażowana w działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie, szczególnie bezdomnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych. Autorka referatów i opracowań naukowych na temat osób chorujących na stwardnienie rozsiane, kompetencji temporalnych, bezdomności oraz wypalenia zawodowego.
Zainteresowania naukowe - zaburzenia ze spektrum autystycznego, zaburzenia genetyczne, problematyka stresu i wypalenia zawodowego, wykluczenie społeczne oraz współczesny judaizm.

Kontakt: margaretk@poczta.onet.pl

 

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskała w czerwcu 2014r. Rozprawa doktorska Małgorzaty napisana pod kierunkiem prof. W. Otrębskiego dotyczyła następującego obszaru badawczego: Wybrane psychospołeczne uwarunkowania proaktywnego radzenia sobie z sytuacją trudną przez rodziców dzieci z zaburzeniami genetycznymi.

 

Autor: Karolina Krzysztofik
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2015, godz. 14:25 - Karolina Krzysztofik