PRACOWNIA PSYCHOMETRYCZNA


 

ZASADY WYPOŻYCZANIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Z PRACOWNI PSYCHOMETRYCZNEJ KUL

 

1.     Zbiory Pracowni Psychometrycznej KUL służą jako pomoce dydaktyczne dla studentów Instytutu Psychologii KUL oraz jako materiały do badań z zakresu psychologii.

 

2.     Prawo do wypożyczania testów z Pracowni Psychometrycznej KUL mają:

a)     Pracownicy naukowi Wydziału Nauk Społecznych KUL,

b)     Studenci Instytutu Psychologii KUL (studiów dziennych i wieczorowych) począwszy od II roku studiów

c)     Pracownicy i studenci Instytutu Psychologii UMCS oraz doktoranci Instytutu Psychologii KUL nie będący zatrudnieni w KUL na zasadach przedstawionych w punkcie 14.

 

3.     Osobom innym, nie wymienionym w punkcie 2, testy są udostępnianie za zgodą Kierownika Pracowni.

 

4.     Testy można wypożyczać tylko osobiście. Wypożyczający zobowiązany jest na życzenie Stypendysty do okazania legitymacji studenckiej (dowodu tożsamości).

 

5.     Studentom testy wypożycza się na okres jednego dnia.

Jeżeli istnieje uzasadniona przyczyna oraz dostateczna liczba egzemplarzy testu, Stypendyści mogą wypożyczać ten sam test danej osobie na kolejny (jeden) dzień. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest zgłoszenie się do Pracowni z wypożyczonym testem.

W przypadku, gdy dany test nie jest aktualnie przedmiotem nauczania, Stypendyści mogą wypożyczać go od razu na okres dłuższy niż jeden dzień, po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby, jednakże okres ten nie może przekraczać dwóch tygodni.

 

6.     O wypożyczaniu testów na okres dłuższy niż dwa tygodnie decyduje Kierownik Pracowni.

 

7.     Nie wypożycza się ostatniego egzemplarza danego testu. Można to uczynić wyjątkowo pod warunkiem, że test zostanie pożyczony tuż przed zamknięciem Pracowni i oddany zaraz po jej otworzeniu następnego dnia roboczego.

 

8.     Wypożyczający nie może wypożyczać jednocześnie więcej niż dwa testy. Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do pracowników naukowych Instytutu Psychologii KUL.

 

9.     Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić testy w wyznaczonym terminie.

 

10. Przekroczenie terminu zwrotu testu o jeden dzień powoduje zawieszenie w prawach użytkownika Pracowni na okres jednego tygodnia.

 

11. W przypadku, gdy termin zwrotu wypożyczonych testów zostanie przekroczony o dwa lub więcej dni oprócz zawieszenia (pkt. 10) wymagane jest, aby użytkownik dodatkowo skontaktował się z Kierownikiem Pracowni w przeciągu tygodnia w godzinach konsultacji (wymóg ten jest konieczny do przywrócenia praw użytkownika Pracowni).

 

12. Punkty 10 i 11 tracą swą moc w przypadku, gdy terminowy zwrot testów został utrudniony z winy Pracowni.

 

13. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych testów użytkownik pokrywa wynikające stąd koszty materialne.

 

14. Pracownicy i studenci Instytutu Psychologii UMCS mogą wypożyczać techniki papierowe będące w posiadaniu Pracowni Psychometrycznej KUL tj.: podręczniki, instrukcje, kwestionariusze itp. Wypożyczającego oprócz zasad ogólnych obowiązuje pozostawienie legitymacji w Pracowni Psychometrycznej KUL na czas korzystania z wypożyczonych materiałów.

Doktoranci Instytutu Psychologii KUL nie zatrudnieni w KUL mogą wypożyczać techniki papierowe na podstawie upoważnienia podpisanego przez Kierownika seminarium doktoranckiego, w którym uczestniczą. W tym przypadku można wypożyczać odpowiednie materiały na okres jednego miesiąca, o ile nie koliduje to z potrzebami wynikającymi z realizacji programu dydaktycznego.

Wypożyczenie pomocy testowych wymaga zgody Kierownika Pracowni.

 

15. W przypadkach nie objętych w/w zasadami lub niejednoznacznych decyzje każdorazowo podejmuje Kierownik Pracowni Psychometrycznej KUL.

 

 

 

 

http://lime.psychometria.edu.pl/index.php/242995/lang-pl

Autor: Maria Mańkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2016, godz. 14:37 - Marek Marzel