Dr Agnieszka Romanko

 

                                                                                                                                I. ŻYCIORYS NAUKOWY

 

Urodziła się 20 kwietnia 1987 r. w Przeworsku. W latach 2003-2006 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie (profil lingwistyczny). W 2006 r. podjęła studia z zakresu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dnia 19 kwietnia 2011 r. uzyskała tytuł magistra z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem, na podstawie pracy magisterskiej pt. Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL. Jednocześnie, w latach 2007-2011 odbyła studia na kierunku Prawo na WPPKiA KUL. Pracę magisterską pt. Symbole religijne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. Piotra Stanisza, prof. KUL, obroniła 15 czerwca 2011 r.

Uczestniczyła w wymianie międzynarodowej Erasmus w Univerzita Komenského v Bratislave (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja), gdzie studiowała prawo w języku angielskim oraz ukończyła kurs języka słowackiego (01.02.-15.06.2010). W latach 2009-2011 odbyła kurs dokształcający w zakresie Prawa Amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego na WPPKiA KUL (Projekt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Chicago-Kent College of Law).

W 2013 r. ukończyła 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie arbitrażu, mediacji i negocjacji prawniczych na WPPKiA KUL. Posiada certyfikaty: mediatora rodzinnego, mediatora gospodarczego, mediatora w sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynu, wystawione przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie.

Od stycznia 2014 r. jest wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

W latach 2011-2015 odbyła stacjonarne studia doktoranckie. Dnia 22 czerwca 2015 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL (recenzenci: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL). Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w uchwale z dnia 23 czerwca 2015 r. nadała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, specjalność procedura administracyjna.

Od 1 października 2015 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

II. WYKAZ PUBLIKACJI

 

Monografia

 

 1. Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 321, ISBN 978-83-7306-726-4.

 

Redakcja monografii

 

 1. Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 869, ISBN 978-83-7702-472-0 (współredaktor).
 2. Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. Mirosław Sitarz, Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, Paweł Zając, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 792, ISBN 978-83-7306-635-9 (współredaktor).

 

Artykuły

 

 1. Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Kościół i Prawo” 1 (14) 2012, s. 85-103, ss. 19, ISSN 0208-7928.
 2. Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, s. 207-226, ss. 20, ISSN 0208-7928.
 3. Godność osoby ludzkiej w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” i jej znaczenie w procesie mediacji w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w: Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego. Materiały z Konferencji Doktorantów zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 12 czerwca 2013 roku, red. Marek Saj, Wydawnictwo «scriptum», Warszawa 2013, s. 63-74, ss. 12, ISBN 978-83-64028-10-6.
 4. Kompetencje Papieskiej Rady Tekstów Prawnych, „Roczniki Nauk Prawnych” 23 (2013), nr 1, s. 93-109, ss. 17, ISSN 1507-7896.
 5. Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 165-183, ss. 19, ISSN 0208-7928.
 6. Procedura mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w prawie polskim, w: Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, red. Robert Tabaszewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 185-194, ss. 10, ISBN 978-83-7702-789-9.
 7. Kompetencje administratora diecezji w sytuacji sede vacante dotyczące organów mediacyjnych (kan. 1733 § 2), „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 1, s. 53-72, ss. 20, ISSN 0208-7928.
 8. Teologiczne podstawy mediacji w prawie kanonicznym, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 2, s. 151-169, ss. 19, ISSN 1507-7896.
 9. Organy mediacyjne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (2) 2015, s. 47-69, ss. 23, ISSN 1896-8406.

 10. Mediation organs in proceedings before administrative courts, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. VIII (2015), s. 94-106, ss. 13, ISSN 1899-7694.

 11. Ekspozycja chusty islamskiej przedmiotem rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 2, s. 195-214, ss. 19, ISSN 0208-7928.

 12. Udział wiernych świeckich w organach mediacyjnych w prawie kanonicznym, w: Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. Piotr Zamelski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015, s. 161-168, ss. 8, ISBN 978-83-65-235-22-0.

 

Recenzje

 

1. Mirosław Sitarz, Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 274, „Roczniki Nauk Prawnych” 24 (2014), nr 2, s. 183-190, ISSN 1507-7896.

 

   * Mirosław Sitarz, Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 274, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 1, s. 252-260, ISSN 0208-7928.

       

2. Paweł Zając, Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, ss. 165, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 2, s. 217-221, ISSN 0208-7928.

 

 

Sprawozdania

 

 1. Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, „Przegląd Uniwersytecki” 4 (132), lipiec-sierpień 2011, s. 24, ISSN 0866-9961.
 2. Sprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 6 (2011), nr 7, s. 25-27, ISSN 1896-8406.
 3. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Lublin, 2 czerwca 2012 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 22 (2012), nr 25, s. 31-34, ISSN 1731-1438.
 4. Międzynarodowe Sympozjum „Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła”. Kraków, 17 listopada 2011, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), nr 1, s. 197-200, ISSN 1507-7896 (współautor: Michał Grochowina).
 5. Sprawozdanie z kursu przygotowującego do egzaminów na aplikacje prawnicze. Lublin, 18 lutego – 22 kwietnia 2012 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 7 (2012), nr 9, s. 22-24, ISSN 1896-8406.
 6. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Lublin, 2 czerwca 2012 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 7 (2012), nr 9, s. 28-31, ISSN 1896-8406.
 7. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)”. Lublin, 9-10 grudnia 2011 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), nr 2, s. 193-198, ISSN 1507-7896.
 8. Sympozjum Naukowe „Wolność wiary a posłuszeństwo prawu”. Kraków, 14 listopada 2012, „Kościół i Prawo” 1 (14) 2012, s. 249-251, ISSN 0208-7928.
 9. Sprawozdanie z kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Lublin, 23 lutego-21 kwietnia 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 8 (2013), nr 10, s. 7-8, ISSN 1896-8406.
 10. Sprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Lublin, 24 czerwca 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 8 (2013), nr 10, s. 16-18, ISSN 1896-8406.
 11. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej HODIE ET CRAS – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji. Lublin, 23 października 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 8 (2013), nr 10 (2), s. 25-38, ISSN 1896-8406.
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Antoni Kość jako filozof prawa” połączona z prezentacją księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 227-232, ISSN 0208-7928.
 13. Konferencja Doktorantów pt. „Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego”, Warszawa, 12 czerwca 2013, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 254-256, ISSN 0208-7928.
 14. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. IX, 11 (1) 2014, s. 11-13, ISSN 1896-8406.
 15. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (1) 2015, s. 11-13, ISSN 1896-8406.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji”, Lublin, 4-5 września 2015 roku, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 2, s. 245-252, ISSN 0208-7928 (współautor: Urszula Wasilewicz).

 17. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Łomża, 8 września 2015 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" 26 (2016), nr 29, s. 11-14, ISSN 1731-1438.
 18. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI, 13 (1) 2016, s. 9-12, ISSN 1896-8406.

 

Hasła encyklopedyczne

 

 1. Sede impedita, „Encyklopedia Katolicka”, t. XVII, Lublin 2012, kol. 1331-1333 (współautor: Mirosław Sitarz).
 2. Sede vacante, „Encyklopedia Katolicka”, t. XVII, Lublin 2012, kol. 1333-1334 (współautor: Mirosław Sitarz).
 3. Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, „Encyklopedia Katolicka”, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 991-992 (współautor: Mirosław Sitarz).

 

Biogramy

 

 1. Ś.P. Ks. kan. dr Stanisław Cierkowski, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 24 (2014), nr 27, s. 109-110.

 

Tłumaczenia

 

 1. Kongregacja ds. Biskupów, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, Instrukcja o synodach diecezjalnych, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 517-557, ISBN 978-83-7306-635-9. Tłumaczenie z j. niemieckiego na j. polski (współautor: Magdalena Romanko).
 2. Ponad 60 streszczeń w j. angielskim do artykułów naukowych m. in. w takich czasopismach jak: „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie”, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” i „Kościół i Prawo”.

 

Inne

 

 1. Indeks rzeczowy, w: Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Józef Krukowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 291-296, ISBN 978-83-7306-607-6 (współautor: Urszula Wasilewicz).
 2. Od Redaktorów, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. Mirosław Sitarz, Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, Paweł Zając, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 5-6, ISBN 978-83-7306-635-9 (współautor).
 3. Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 24 (2014), nr 27, s. 121-122 (współautor: Paweł Zając).

 

III. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-ORGANIZATORSKA

 

Dydaktyka

 

 1. W latach 2011-2014 ćwiczenia z ustroju hierarchicznego Kościoła w ramach bezpłatnych praktyk doktoranckich.
 2. Od 1 października 2015 r.:
 • wykład z kościelnego prawa publicznego;
 • wykład z norm o chrześcijanach;
 • wykład z historii źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich);
 • ćwiczenia z kościelnego prawa publicznego;
 • ćwiczenia z ustroju hierarchicznego Kościoła.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 

 • członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2009 r.);
 • członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (od 2011 r.);
 • członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (od 2016 r.);
 • członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie (od 2016 r.).

 

Pełnione funkcje

 

 • członek kolegium redakcyjnego „Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” (od 2013 r.);
 • członek komitetu redakcyjnego „Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” (od 2012 r.);
 • członek komitetu redakcyjnego (sekretarz) „Kościół i Prawo” (od 2012 r.);
 • sekretarz Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL (2012-2014);
 • członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2013 r.);
 • członek komitetu organizacyjnego (sekretarz) Kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (2013 i 2014 r.), zorganizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL;
 • przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Prawa Kanonicznego (rok akademicki 2013/2014);
 • opiekun studentów I roku prawa kanonicznego (rok akad. 2015/2016).

 

Otrzymana nagroda

 

 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (22 grudnia 2015 r.).

 

Wygłoszone referaty

 

 1. Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, 2 czerwca 2012 r.
 2. Procedura mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w prawie polskim, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 17 listopada 2012 r.
 3. Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 1 czerwca 2013 r.
 4. Godność osoby ludzkiej w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” i jej znaczenie w procesie mediacji w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konferencja Naukowa nt. Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, organizator: Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, 12 czerwca 2013 r.
 5. Podstawy teologiczno-prawne mediacji w prawie kanonicznym, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, 7 czerwca 2014 r.
 6. Kompetencje administratora diecezji w sytuacji sede vacante dotyczące organów mediacyjnych (kan. 1733 § 2), IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 6 czerwca 2015 r. 
 7. Reforma Kurii Rzymskiej przez papieża Franciszka dotycząca spraw ekonomicznych, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 4 czerwca 2016 r.

  

Odbyte szkolenia

 1. Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index w kontekście obowiązków informacyjnych czasopism naukowych, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, organizatorzy: Index Copernicus International, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, PBN, 25 września 2015 r. 

 

Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji naukowych

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Postępowanie administracyjne w Kościele, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 6 czerwca 2011 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Technologie informatyczne w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 19 listopada 2011 r.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Życie i działalność Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 14 stycznia 2012 r.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Informatyzacja w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 16 kwietnia 2012 r.
 5. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 16 maja 2012 r.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, 2 czerwca 2012 r.
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kanonistów nt. Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Gdańsk Oliwa, organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna Gdańska, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 9-11 września 2012 r.
 8. Konferencja Naukowa „30 lat minęło jak jeden dzień” z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 22 maja 2013 r.
 9. Uroczystość wręczenia Nagrody Im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego Jego Eminencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, 27 maja 2013 r.
 10. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 1 czerwca 2013 r.
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów nt. Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Kielce, Wyższe Seminarium Duchowne, organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Świętokrzyski Instytut Teologiczny w Kielcach, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 5-7 września 2013 r.
 12. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 14 grudnia 2013 r.
 13. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, 7 czerwca 2014 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: WPPKiA KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 27 stycznia 2015 r.
 15. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 6 czerwca 2015 r.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, L`UFR de Langue Française ŕ l’Université Paris-Sorbonne, 4-5 września 2015 r.
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Łomża, organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Łomży, Sąd Biskupi w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 7-9 września 2015 r.
 18. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 19 grudnia 2015 r.
 19. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 4 czerwca 2016 r.

 

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2016, godz. 12:09 - Agnieszka Romanko