dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego 

 

dr hab. Dariusz Dudek, prof. KULDariusz Waldemar Dudek (ur. w 1961 r.) - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor KUL, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego.

Studiował (1979-1983) na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Następnie od 1.11.1983 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa KUL. Przygotowana praca doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim została obroniona w dniu 26.06.1989 r.; natomiast kolokwium habilitacyjne odbyło się na KUL w dniu 3.04.2000 r.

Od 2002 r. profesor nadzwyczajny KUL. Od 1991 r. adwokat Lubelskiej Izby Adwokackiej; w latach 1993-1998 współpracownik Trybunału Konstytucyjnego. Pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Prawa Publicznego KUL. Obecnie jest prodziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, pracownikiem Instytutu Prawa KUL, ponadto jest Kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL. Dariusz Dudek jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL

W dn. 3 maja 2014 r. Prezydent RP odznaczył Pana Profesora Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa.

 

Wykaz ważniejszych publikacji

 

Monografie:

 

 • Trybunał Konstytucyjny w Polsce - tło historyczne i porównawcze, analiza instytucji, uwarunkowania i przeobrażenia systemowe, Uniwersytet Jagielloński, 1989 [rozprawa doktorska]
 • Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 2000 [rozprawa habilitacyjna]
 • „Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Tło historyczne i porównawcze, analiza instytucji, uwarunkowania i przeobrażenia systemowe" (Lublin 1988, mps.pow. str.441);
 • „Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie" (Lublin 1999, str.403);
 • „Adwokatura w świetle obowiązującego prawa. Wprowadzenie, przepisy, orzecznictwo" (we współautorstwie), LWP,Lublin 2000;
 • „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia podstawowe. Wybór źródeł", LWP, Lublin 2001;
 • „Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł"; LWP, Lublin 2002;

 

Ważniejsze prace zbiorowe: 

 1. „Organy ochrony prawnej" w: W.Skrzydło (red.): „Ustrój polityczny i gospodarczy współczesnej Polski"; Społeczeństwo-demokracje-konstytucje, T.IV, Wyd. UMCS, Lublin 1996,
 2. „Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej (uwagi o nowym uregulowaniu pozycji i kompetencji Trybunału)" w: C.Banasiński, J.Oniszczuk (red.): „Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny", Zespół Analiz TK, Warszawa 1998,
 3. „Władza sądownicza w Konstytucji RP" (współautor: J.Sobczak), w: R.Mojak (red.): „Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej"; Społeczeństwa-demokracje-konstytucje, T.X, Wyd. UMCS, Lublin 2000, rozdział X;
 4. „Prawo państwowe w KUL w latach 1918-1952", w: A.Dębiński (red.): „Prawo - kultura - uniwersytet; 80 lat ośrodka prawniczego KUL", RW KUL 2000;
 5. „Funkcjonowanie systemu źródeł prawa w orzecznictwie sądowym", referat w: R.Granat (red.): „System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"; Materiały XLII 2 Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów 1-3 czerwca 2000, RW KUL 2000;
 6. „Obligacje II RP w świetle Konstytucji Trzeciej Rzeczypospolitej" w: D.Dudek, A.Janicka, W.Sz.Staszewski (red.): „Ius et Veritas" - Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wyd.KUL, Lublin 2003, s.147-172

Ważniejsze artykuły i glosy: 

 1. „Przeszukanie a realizacja prawna konstytucyjnej zasady nietykalności osobistej i nienaruszalności mieszkania", Palestra 1986 Nr 3; 
 2. „Niektóre aspekty odpowiedzialności osób sprawujących władzę państwową", Kościół i Prawo Nr 5, RW KUL, Lublin 1988;
 3. „Konstytucyjnoprawne uregulowanie adwokatury", Palestra 1988 Nr 7,
 4. Glosa (wspólna) do uchwały TK z 5.09.1995r., sygn. W.1/95 (OTK ZU 1995 Nr 1, poz. 5), Przegląd Sejmowy 1995 Nr 4 (12);
 5. „Funkcjonalne związki wykładni i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", Państwo i Prawo 1996 z.10 (608);
 6. „Sądy wobec wykładni ustaw ustalanej przez Trybunał Konstytucyjny", Przegląd Sądowy 1997 Nr 2;
 7. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27.01.1999r., sygn. K.1/98 (OTK ZU 1999 Nr 1, poz. 5), Przegląd Sejmowy 2000 Nr 2 (37);
 8. Glosa do wyroku TK z 10.07.2000r. sygn. SK.21/99, Przegląd Sejmowy Nr 6/2001;

Hasła encyklopedyczne:

w Encyklopedii Katolickiej, Tom VI, TN KUL, Lublin 1993 (4 hasła);

 

Opinie i ekspertyzy z zakresu prawa konstytucyjnego:

opracowane dla Senatu RP (9 opinii),

opracowane dla Rady Ministrów (5 opinii),

opracowane dla Trybunału Konstytucyjnego (59 opinii).

 

Konsultacje:

poniedziałek, godz. 15.30-17.00 C-751

 

Autor: Ilona Grądzka
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017, godz. 11:19 - Ilona Grądzka