dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego 

 

dr hab. Dariusz Dudek, prof. KULDariusz Waldemar Dudek (ur. w 1961 r.) - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor KUL, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego.

Studiował (1979-1983) na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Następnie od 1.11.1983 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa KUL. Przygotowana praca doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim została obroniona w dniu 26.06.1989 r.; natomiast kolokwium habilitacyjne odbyło się na KUL w dniu 3.04.2000 r.

Od 2002 r. profesor nadzwyczajny KUL. Od 1991 r. adwokat Lubelskiej Izby Adwokackiej; w latach 1993-1998 współpracownik Trybunału Konstytucyjnego. Pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Prawa Publicznego KUL. Obecnie jest prodziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, pracownikiem Instytutu Prawa KUL, ponadto jest Kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL. Dariusz Dudek jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL

W dn. 3 maja 2014 r. Prezydent RP odznaczył Pana Profesora Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa.

 

Wykaz ważniejszych publikacji

 

Monografie:

 

 • Trybunał Konstytucyjny w Polsce - tło historyczne i porównawcze, analiza instytucji, uwarunkowania i przeobrażenia systemowe, Uniwersytet Jagielloński, 1989 [rozprawa doktorska]
 • Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 2000 [rozprawa habilitacyjna]
 • „Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Tło historyczne i porównawcze, analiza instytucji, uwarunkowania i przeobrażenia systemowe" (Lublin 1988, mps.pow. str.441);
 • „Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie" (Lublin 1999, str.403);
 • „Adwokatura w świetle obowiązującego prawa. Wprowadzenie, przepisy, orzecznictwo" (we współautorstwie), LWP, Lublin 2000;
 • „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia podstawowe. Wybór źródeł", LWP, Lublin 2001;
 • „Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł"; LWP, Lublin 2002;
 • "Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej", Lublin 2013 r.;

 

Ważniejsze prace zbiorowe: 

 1. „Organy ochrony prawnej" w: W. Skrzydło (red.): „Ustrój polityczny i gospodarczy współczesnej Polski"; Społeczeństwo-demokracje-konstytucje, T.IV, Wyd. UMCS, Lublin 1996,
 2. „Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej (uwagi o nowym uregulowaniu pozycji i kompetencji Trybunału)" w: C.Banasiński, J. Oniszczuk (red.): „Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny", Zespół Analiz TK, Warszawa 1998,
 3. „Władza sądownicza w Konstytucji RP" (współautor: J. Sobczak), w: R. Mojak (red.): „Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej"; Społeczeństwa-demokracje-konstytucje, T.X, Wyd. UMCS, Lublin 2000, rozdział X;
 4. „Prawo państwowe w KUL w latach 1918-1952", w: A. Dębiński (red.): „Prawo - kultura - uniwersytet; 80 lat ośrodka prawniczego KUL", RW KUL 2000;
 5. „Funkcjonowanie systemu źródeł prawa w orzecznictwie sądowym", referat w: R. Granat (red.): „System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"; Materiały XLII 2 Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów 1-3 czerwca 2000, RW KUL 2000;
 6. „Obligacje II RP w świetle Konstytucji Trzeciej Rzeczypospolitej" w: D. Dudek, A. Janicka, W.Sz. Staszewski (red.): „Ius et Veritas" - Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wyd. KUL, Lublin 2003;
 7. "Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej Polskiej", w: T. Guz, J. Głuchowski, M. Pałubska (red.): "Syntez prawa polskiego 1918-1939, C.H.Beck, Warszawa 2013;
 8. "Zasady ustroju politycznego determinujące system organów państwowych; Organy władzy wykonawczej i administracja rządowa-rozdziały", w: D. Dudek, Z. Husak, G. Kowalski, W. Lis, "Konstytucyjny system organów państwa", C.H.Beck, Warszawa 2013;
 9. "Czas w prawie i człowiek w czasie" (2 wersja publikacji z 2010 r.), w: A. Dębiński i in. (red.): "Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Profesora Antoniego Kościa CVD", Lublin 2013;
 10. "Etyka zawodów prawniczych-perspektywy i zagrożenia (głos w dyskusji)", w: G. Borkowski (red.), "Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw, KSSiP", Lublin 2013;
 11. "Konstytucyjne podstawy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego", w: W. Lis (red.), "Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe", Wyd. KUL, Lublin 2014;
 12. "Osoba fizyczna-problem podmiotowości prawnej człowieka", w: M. Sitarz i in. (red.), "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo", Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Józefa Krukowskiego, TN KUL, Lublin 2014;
 13. "Ocena powszechnej przynależności do Polskiej Izby Ubezpieczeń w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", w: E. Kowalewski i in., "Status prawny i pozycja ustrojowa Polskiej Izby Ubezpieczeń", Toruń 2015;
 14. "Prawo i piękno", w: W. Kruszewski i in. "Poezja i egzystencja", Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, Lublin 2015;
 15. "Zasada bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań i wolności ich wyrażania w życiu publicznym", w: J. Krukowski i in. (red.), "Katolickie zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie", TN KUL, Lublin 2015;
 16. "Trybunał Konstytucyjny-nowa regulacja, stare problemy", w: P. Mikuli i in. (red.), "Ustroje. Tradycje i porównania" Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015;
 17. "Komentarz do art. 146-12 Konstytucji RP", w: M. Safjan, L. Bosek (red.), "Konstytucja RP. Komentarz" Tom II, C.H.Beck, Warszawa 2016;
 18. "Kontrola operacyjna. Komentarz do wyroku TK z 12.12.2005r., K 32/04", w: L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek (red.), "Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", Wolters Kluwer, Warszawa 2016;
 19. "Prawo do zawarcia małżeństwa w wybranych konstytucjach państw Unii Europejskiej", w: W. Góralski (red.), "Ius connubii-ochrona i ograniczenia w prawie międzynarodowym, polskim i kanonicznym", Płock 2016;
 20. "Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów", w: G. Borkowski (red.), "Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?", Warszawa-Toruń 2016;
 21. "Dobre prawo jako dobro prawne:, w: P. Stanisz i in. (red.), "Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa", Wyd. KUL 2016;
 22. "Is change of law always a neccesary remedy for each violation of human righte?, w: "IX Warsaw Seminar-Dysfunctions  of Polish Law: How to Improve the System of Legal Remedies in Poland?", Warszawa 2016;
 23. "Bezpieczeństwo polityczne-kompetencje organów władzy państwowej i bezpieczeństwa wewnętrznego", w: J. Krukowski i in.(red.), "Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Słowacja-Ukraina", TN KUL, Lublin 2016
 24. "Poland: The Presence of the Cross in the Public Space and the Principle of Impartiality of Public Authorities, Chapter Eleven", w: P. Stanisz i in. (Editors), "Presence of the Cross in PublicSpaces; Experiences of Selected European Countries", Cambridge Scholars Publishing 2016;     

Ważniejsze artykuły i glosy: 

 1. „Przeszukanie a realizacja prawna konstytucyjnej zasady nietykalności osobistej i nienaruszalności mieszkania", Palestra 1986 Nr 3; 
 2. „Niektóre aspekty odpowiedzialności osób sprawujących władzę państwową", Kościół i Prawo Nr 5, RW KUL, Lublin 1988;
 3. „Konstytucyjnoprawne uregulowanie adwokatury", Palestra 1988 Nr 7,
 4. Glosa (wspólna) do uchwały TK z 5.09.1995r., sygn. W.1/95 (OTK ZU 1995 Nr 1, poz. 5), Przegląd Sejmowy 1995 Nr 4 (12);
 5. „Funkcjonalne związki wykładni i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", Państwo i Prawo 1996 z.10 (608);
 6. „Sądy wobec wykładni ustaw ustalanej przez Trybunał Konstytucyjny", Przegląd Sądowy 1997 Nr 2;
 7. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27.01.1999r., sygn. K.1/98 (OTK ZU 1999 Nr 1, poz. 5), Przegląd Sejmowy 2000 Nr 2 (37);
 8. Glosa do wyroku TK z 10.07.2000r. sygn. SK.21/99, Przegląd Sejmowy Nr 6/2001;
 9. "Odpowiedzialność władzy publicznej w państwie demokratycznym-zasada konstytucyjna czy fikcja prawa?", w: A. Preisner (red.), "Władza w państwie współczesnym. Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji", "Zeszyty Luksemburskie" nr 2, Lublin 2013;
 10. "Jak najlepiej uczyć sztuki sądzenia?", Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2013 r., nr 2;
 11. "Ekspertyza prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej założeń ustawy przywracającej instytucję asesora sądowego", Krajowa Rada Sądownictwa Kwartalnik 2013 r., nr 2;
 12. "Biznes i (nie)odpowiedzialność konstytucyjna posła", w: R. Mojak (red.) "Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz, Studia Iuridica Lublinensia, UMCS, Lublin 2014 r., tom. 22;
 13. "Ekspertyza prawna w sprawie wniesionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym", Wydawnictwo Sejmowe, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Kancelarii Sejmu 2014 r., nr 1(41);
 14. "Paragraf na pięciolinii-muzycy w obronie wolności związkowej", Palestra Świętokrzyska 2014 r., nr 27-2;
 15. "Powołanie adwokatury: obrona praw człowieka czy ochrona interesów korporacji? (refleksje delegata po Krajowym Zjeździe Adwokatury)", Palestra Świętokrzyska 2016 r., nr 37-38; 

Hasła encyklopedyczne:

w Encyklopedii Katolickiej, Tom VI, TN KUL, Lublin 1993 (4 hasła);

 

Opinie i ekspertyzy z zakresu prawa konstytucyjnego:

opracowane dla Senatu RP (9 opinii),

opracowane dla Rady Ministrów (5 opinii),

opracowane dla Trybunału Konstytucyjnego (59 opinii).

 

Konsultacje:

poniedziałek, godz. 15.30-17.00 C-751

 

Autor: Ilona Grądzka
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017, godz. 21:29 - Ilona Grądzka