Zakres badań

 

W społeczeństwach zachodnich w przypadku sporów coraz częściej szuka się najpierw pozasądowych możliwości ich rozwiązywania. Podstawową rolą prawnika jest rola negocjatora i mediatora, a nie pełnomocnika czy obrońcy na sali sądowej. Procedury prawne zawierają coraz więcej rozwiązań opartych na ugodach, układach i porozumieniach. Mając to na uwadze, aktywność badawcza Katedry utworzonej w dniu 1 października 2009 roku, koncentruje się na kompetencjach prawnika jako negocjatora i mediatora, obszarach negocjacji i mediacji przewidzianych przez prawo, a także uwarunkowaniach procesu negocjacji i mediacji.


W ramach swej działalności, poza pracą badawczą i dydaktyczną, Katedra organizuje warsztaty z negocjacji i mediacji, współpracuje z ośrodkami akademickimi, środowiskami prawniczymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów. Do ważnych celów jej działalności należy ponadto m.in. doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez wprowadzenie elementów praktyki zawodowej w zakresie negocjacji, mediacji i innych ADR oraz promowanie idei integracji europejskiej i działanie na rzecz międzynarodowej harmonizacji prawa i współpracy środowisk prawniczych, przede wszystkim w zakresie zagadnień związanych z rozwiązywaniem sporów prawnych.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2012, godz. 13:43 - Marta Ordon