Informacje dla studentów

Aktualne informacje dotyczące Katedry Negocjacji i Mediacji oraz zajęć prowadzonych przez jej pracowników dostępne są w portalu Facebook.

 

Tezy do egzaminu magisterskiego:

 

Prawo:

 

1.    Mediator w sprawach karnych.

2.    Przedmiot mediacji w sprawach karnych.

3.    Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

4.    Skierowanie sprawy do mediacji w sprawach karnych.

5.    Mediator w sprawach nieletnich.

6.    Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

7.    Przedmiot mediacji w sprawach nieletnich.

8.    Ugoda mediacyjna w sprawach karnych.

9.    Wpływ pozytywnych wyników mediacji na wyrok karny.

10.  Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich.

11.  Zasady mediacji w sprawach cywilnych.

12.  Koszty mediacji w sprawach cywilnych.

13.  Podstawy wszczęcia mediacji w sprawach cywilnych.

14.  Umowa o mediację w sprawach cywilnych.

15.  Wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych.

16.  Skutki prawne ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych.

17.  Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych, przez sąd.

18.  Moc prawna ugody zawartej przed mediatorem.

19.  Mediacja w sporze zbiorowym.

20.  Wynagrodzenie mediatora w rozwiązywaniu sporu zbiorowego.

21.  Zakres przedmiotowy postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

22.  Wszczęcie postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

23.  Mediator w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

24.  Zawarcie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

25.  List intencyjny.

26.  Naruszenie dobrych obyczajów w trakcie negocjacji.

27.  Poufność w negocjacjach.

28.  Zawarcie umowy w trybie negocjacyjnym.

29.  Pojęcie, fazy, rodzaje i style reagowania w sytuacji konfliktu

30.  Techniki aktywnego słuchania.

 

Prawo w biznesie:

 

1. Pojęcie i podstawowe rodzaje ADR.

2. Pojęcie negocjacji.

3. Rodzaje negocjacji.

4. Negocjacje pozycyjne.

5. Negocjacje problemowe.

6. Etapy negocjacji.

7. Podstawowe techniki negocjacyjne.

8. Techniki aktywnego słuchania.

9. Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach i mediacji.

10. Pojęcie mediacji.

11. Rodzaje mediacji.

12. Podstawowe zasady mediacji.

13. Etapy mediacji.

14. Zalety i wady mediacji.

15. Rola mediatora w procesie mediacji.

16. Etyka mediatora.

17. Mediator stały/mediator ad hoc.

18. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

19. Przedmiot mediacji w sprawach karnych.

20. Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

21. Skierowanie sprawy do mediacji w sprawach karnych.

22. Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

23. Podstawy wszczęcia mediacji w sprawach cywilnych.

24. Umowa o mediację w sprawach cywilnych.

25. Wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych.

26. Skutki prawne ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych.

27. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych przez sąd.

28. Rokowania i mediacja w sporze zbiorowym.

29. Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

30. Zawarcie umowy w trybie negocjacyjnym.

 

Administracja:

 

1.    Zakres przedmiotowy postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

2.    Wszczęcie postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

3.    Zasady prowadzenia postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

4.    Mediator w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

5.    Uczestnicy w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

6.    Przebieg postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

7.    Zawarcie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

8.    Procedura odwoławcza po wydaniu decyzji realizującej porozumienie mediacyjne.

9.    Mediacje prowadzące do zawarcia ugody administracyjnej.

10.  Pozycja organu administracji jako mediatora w postępowaniu ugodowym.

11.  Mediacje przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

12.  Mediacje w sprawach konsumenckich.

13.  Negocjacje w strukturach administracji publicznej.

14.  Podmioty uczestniczące w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej.

15.  Negocjacje prowadzące do zawierania umów publicznoprawnych.

16.  Negocjacje przy zawieraniu i realizacji umów cywilnoprawnych.

17.  Negocjowanie umów publicznoprawnych zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

18.  Negocjacje dwustronne, wielostronne i wielo-dwustronne.

19.  Negocjacje pozycyjne.

20.  Negocjacje problemowe.

21.  Etapy negocjacji.

22.  Podstawowe techniki negocjacyjne

23.  Rodzaje mediacji.

24.  Zasady mediacji.

25.  Rola mediatora w procesie mediacji.

26.  Charakterystyka konflikt międzyludzkiego (Morton Deutsch) - pojęcie, fazy.

27.  Rodzaje konfliktów.

28.  Style reagowania w sytuacji konfliktu.

29.  Techniki aktywnego słuchania.

30.  Ekspresja werbalna i niewerbalna w negocjacjach i mediacji.

 

Europeistyka:

 

1.    Negocjacje o charakterze formalnym i nieformalnym.

2.    Negocjacje dwustronne, wielostronne i wielo-dwustronne.

3.    Negocjacje jawne i niejawne.

4.    Negocjacje pozycyjne.

5.    Negocjacje problemowe.

6.    Etapy procesu negocjacji.

7.    Podstawowe techniki negocjacyjne.

8.    Negocjacje w sferze publicznej.

9.    Rokowania dyplomatyczne.

10.  Pojęcie mediacji.

11.  Charakterystyka mediacji jako ADR.

12.  Rodzaje mediacji.

13.  Zasady mediacji.

14.  Etapy mediacji.

15.  Wady/zalety mediacji.

16.  Skutki mediacji.

17.  Rola mediatora w procesie mediacji.

18.  Etyka mediatora.

19.  Mediator stały/mediator ad hoc.

20.  Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

21.  Dyrektywa o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych.

22.  Mediacje w sprawach konsumenckich.

23.  Mediacje w sprawach międzynarodowych.

24.  ODR.

25.  Rekomendacje Rady Europy dotyczące mediacji.

26.  Charakterystyka konflikt międzyludzkiego (Morton Deutsch) - pojęcie, fazy.

27.  Rodzaje konfliktów.

28.  Style reagowania w sytuacji konfliktu.

29.  Techniki aktywnego słuchania.

30.  Ekspresja werbalna i niewerbalna w negocjacjach i mediacji.

 

 

European Studies:


1. Formal and informal negotiations.
2. Bilateral, multilateral and multi-sided negotiations.
3. Explicit and implicit negotiations.
4. Position negotiations.
5. Problem solving negotiations.
6. Stages of negotiation process.
7. Basic techniques used in negotiations.
8. Negotiations in the public sphere.
9. Diplomatic negotiations.
10. Concept of mediation.
11. Characteristics of mediation as an ADR.
12. Types of mediation.
13. Principles of mediation.
14. Stages of mediation.
15. Disadvantages/advantages of mediation.
16. Effects of mediation.
17. Role of the mediator in mediation process.
18. Ethics in mediation.
19. Permanent/ad hoc mediator.
20. Standards for conducting mediation.
21. Directive on mediation in civil and commercial matters.
22. Mediation in consumer affairs.
23. Mediation in international affairs.
24. ODR.
25. Recommendations of the Council of Europe on mediation.
26. Characteristics of interpersonal conflict (Morton Deutsch) - concept and phases.
27. Types of conflicts.
28. Styles of reaction in a conflict situation.
29. Techniques of active listening.
30. Verbal and non-verbal communication in negotiations and mediation.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2018, godz. 16:37 - Piotr Sławicki