Informacje dla studentów

Wyniki egzaminu z przedmiotu Negocjacje i mediacje w prawie polskim (Prawo):

Numer albumu

Liczba punktów

Ocena

116179

15

3

123924

17

3,5

126844

16

3

128293

15

3

130541

18

3,5

130591

13

3

130704

21

4,5

130748

24

5

130749

21

4,5

130801

16

3

130810

22

4.5

131652

14

3

132071

23

5

133925

19

4

133943

21

4,5

133950

21

4,5

133952

22

4,5

133954

18

3,5

133959

23

5

133960

23

5

133962

20

4

133968

24

5

133972

17

3,5

133984

20

4

133992

22

4,5

134004

20

4

134008

19

4

134009

18

3,5

134012

21

4,5

134013

17

3,5

134018

12

3

134030

20

4

134031

18

3,5

134036

12

3

134042

20

4

134043

20

4

134044

22

4,5

134047

17

3,5

134051

21

4,5

134055

19

4

134058

19

4

134061

21

4,5

134062

13

3

134071

19

4

134074

16

3

134077

18

3,5

134089

23

5

134104

18

3,5

134105

21

4,5

134109

19

4

134110

19

4

134116

19

4

134117

18

3,5

134128

22

4,5

134132

23

5

134133

18

3,5

134135

13

3

134136

20

4

134138

19

4

134140

15

3

134146

20

4

134147

13

3

134153

12

3

134154

15

3

134160

19

4

134170

23

5

134174

22

4,5

134177

23

5

134178

21

4,5

134179

19

4

134181

13

3

134190

17

3,5

134192

19

4

134193

21

4,5

134194

19

4

134196

22

4,5

134204

21

4,5

134210

20

4

134214

18

3,5

134218

17

3,5

134225

23

5

134231

21

4,5

134233

14

3

136380

17

3,5

 

Aktualne informacje dotyczące Katedry Negocjacji i Mediacji oraz zajęć prowadzonych przez jej pracowników dostępne są w portalu Facebook.

 

Tezy do egzaminu magisterskiego:

 

Prawo:

 

1.    Mediator w sprawach karnych.

2.    Przedmiot mediacji w sprawach karnych.

3.    Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

4.    Skierowanie sprawy do mediacji w sprawach karnych.

5.    Mediator w sprawach nieletnich.

6.    Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

7.    Przedmiot mediacji w sprawach nieletnich.

8.    Ugoda mediacyjna w sprawach karnych.

9.    Wpływ pozytywnych wyników mediacji na wyrok karny.

10.  Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich.

11.  Zasady mediacji w sprawach cywilnych.

12.  Koszty mediacji w sprawach cywilnych.

13.  Podstawy wszczęcia mediacji w sprawach cywilnych.

14.  Umowa o mediację w sprawach cywilnych.

15.  Wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych.

16.  Skutki prawne ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych.

17.  Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych, przez sąd.

18.  Moc prawna ugody zawartej przed mediatorem.

19.  Mediacja w sporze zbiorowym.

20.  Wynagrodzenie mediatora w rozwiązywaniu sporu zbiorowego.

21.  Zakres przedmiotowy postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

22.  Wszczęcie postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

23.  Mediator w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

24.  Zawarcie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

25.  List intencyjny.

26.  Naruszenie dobrych obyczajów w trakcie negocjacji.

27.  Poufność w negocjacjach.

28.  Zawarcie umowy w trybie negocjacyjnym.

29.  Pojęcie, fazy, rodzaje i style reagowania w sytuacji konfliktu

30.  Techniki aktywnego słuchania.

 

Prawo w biznesie:

 

1. Pojęcie i podstawowe rodzaje ADR.

2. Pojęcie negocjacji.

3. Rodzaje negocjacji.

4. Negocjacje pozycyjne.

5. Negocjacje problemowe.

6. Etapy negocjacji.

7. Podstawowe techniki negocjacyjne.

8. Techniki aktywnego słuchania.

9. Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach i mediacji.

10. Pojęcie mediacji.

11. Rodzaje mediacji.

12. Podstawowe zasady mediacji.

13. Etapy mediacji.

14. Zalety i wady mediacji.

15. Rola mediatora w procesie mediacji.

16. Etyka mediatora.

17. Mediator stały/mediator ad hoc.

18. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

19. Przedmiot mediacji w sprawach karnych.

20. Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

21. Skierowanie sprawy do mediacji w sprawach karnych.

22. Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

23. Podstawy wszczęcia mediacji w sprawach cywilnych.

24. Umowa o mediację w sprawach cywilnych.

25. Wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych.

26. Skutki prawne ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych.

27. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych przez sąd.

28. Rokowania i mediacja w sporze zbiorowym.

29. Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

30. Zawarcie umowy w trybie negocjacyjnym.

 

Administracja:

 

1.    Zakres przedmiotowy postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

2.    Wszczęcie postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

3.    Zasady prowadzenia postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

4.    Mediator w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

5.    Uczestnicy w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

6.    Przebieg postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

7.    Zawarcie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

8.    Procedura odwoławcza po wydaniu decyzji realizującej porozumienie mediacyjne.

9.    Mediacje prowadzące do zawarcia ugody administracyjnej.

10.  Pozycja organu administracji jako mediatora w postępowaniu ugodowym.

11.  Mediacje przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

12.  Mediacje w sprawach konsumenckich.

13.  Negocjacje w strukturach administracji publicznej.

14.  Podmioty uczestniczące w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej.

15.  Negocjacje prowadzące do zawierania umów publicznoprawnych.

16.  Negocjacje przy zawieraniu i realizacji umów cywilnoprawnych.

17.  Negocjowanie umów publicznoprawnych zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

18.  Negocjacje dwustronne, wielostronne i wielo-dwustronne.

19.  Negocjacje pozycyjne.

20.  Negocjacje problemowe.

21.  Etapy negocjacji.

22.  Podstawowe techniki negocjacyjne

23.  Rodzaje mediacji.

24.  Zasady mediacji.

25.  Rola mediatora w procesie mediacji.

26.  Charakterystyka konflikt międzyludzkiego (Morton Deutsch) - pojęcie, fazy.

27.  Rodzaje konfliktów.

28.  Style reagowania w sytuacji konfliktu.

29.  Techniki aktywnego słuchania.

30.  Ekspresja werbalna i niewerbalna w negocjacjach i mediacji.

 

Europeistyka:

 

1.    Negocjacje o charakterze formalnym i nieformalnym.

2.    Negocjacje dwustronne, wielostronne i wielo-dwustronne.

3.    Negocjacje jawne i niejawne.

4.    Negocjacje pozycyjne.

5.    Negocjacje problemowe.

6.    Etapy procesu negocjacji.

7.    Podstawowe techniki negocjacyjne.

8.    Negocjacje w sferze publicznej.

9.    Rokowania dyplomatyczne.

10.  Pojęcie mediacji.

11.  Charakterystyka mediacji jako ADR.

12.  Rodzaje mediacji.

13.  Zasady mediacji.

14.  Etapy mediacji.

15.  Wady/zalety mediacji.

16.  Skutki mediacji.

17.  Rola mediatora w procesie mediacji.

18.  Etyka mediatora.

19.  Mediator stały/mediator ad hoc.

20.  Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

21.  Dyrektywa o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych.

22.  Mediacje w sprawach konsumenckich.

23.  Mediacje w sprawach międzynarodowych.

24.  ODR.

25.  Rekomendacje Rady Europy dotyczące mediacji.

26.  Charakterystyka konflikt międzyludzkiego (Morton Deutsch) - pojęcie, fazy.

27.  Rodzaje konfliktów.

28.  Style reagowania w sytuacji konfliktu.

29.  Techniki aktywnego słuchania.

30.  Ekspresja werbalna i niewerbalna w negocjacjach i mediacji.

 

 

European Studies:


1. Formal and informal negotiations.
2. Bilateral, multilateral and multi-sided negotiations.
3. Explicit and implicit negotiations.
4. Position negotiations.
5. Problem solving negotiations.
6. Stages of negotiation process.
7. Basic techniques used in negotiations.
8. Negotiations in the public sphere.
9. Diplomatic negotiations.
10. Concept of mediation.
11. Characteristics of mediation as an ADR.
12. Types of mediation.
13. Principles of mediation.
14. Stages of mediation.
15. Disadvantages/advantages of mediation.
16. Effects of mediation.
17. Role of the mediator in mediation process.
18. Ethics in mediation.
19. Permanent/ad hoc mediator.
20. Standards for conducting mediation.
21. Directive on mediation in civil and commercial matters.
22. Mediation in consumer affairs.
23. Mediation in international affairs.
24. ODR.
25. Recommendations of the Council of Europe on mediation.
26. Characteristics of interpersonal conflict (Morton Deutsch) - concept and phases.
27. Types of conflicts.
28. Styles of reaction in a conflict situation.
29. Techniques of active listening.
30. Verbal and non-verbal communication in negotiations and mediation.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2018, godz. 15:38 - Piotr Sławicki