Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek (załącznik nr 4)  studenta lub doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta/doktoranta w szczególności związanej z:

  1. nieszczęśliwym wypadkiem studenta,

  2. ciężką chorobą studenta,

  3. śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojciec, matka, brat, siostra, współmałżonek, dziecko własne),

  4. kradzieżą na szkodę studenta,

  5. innym zdarzeniem losowym.

 

Wniosek o zapomogę z przyczyn o których mowa wyżej, student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim, w którym zaistniało zdarzenie losowe oraz udokumentować go odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi zdarzenie losowe i ponoszone w związku z tym koszty.

 

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2016, godz. 12:45 - Izabela Mazur