Informujemy , że wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.6-7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2018 r.

 

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek (załącznik nr 4)  studenta lub doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta/doktoranta w szczególności związanej z:

  1. nieszczęśliwym wypadkiem studenta,

  2. ciężką chorobą studenta,

  3. śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojciec, matka, brat, siostra, współmałżonek, dziecko własne),

  4. kradzieżą na szkodę studenta,

  5. innym zdarzeniem losowym.

 

Wniosek o zapomogę z przyczyn o których mowa wyżej, student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim, w którym zaistniało zdarzenie losowe oraz udokumentować go odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi zdarzenie losowe i ponoszone w związku z tym koszty.

 

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2018, godz. 12:46 - Izabela Mazur