Wymagania wstępne

 

W1-Wiedza ogólna w zakresie komunikacji interpersonalnej

W2-Technologie informatyczne

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30

 

Nazwa kierunku nauki o rodzinie, praca socjalna

 

Cele przedmiotu

 

C1-Zapoznanie studentów z metodologią pracy naukowej

C2-Samodzielna praca studenta w obszarze analizy materiału badawczego, źródeł

C3-Napisanie pracy licencjackiej

 

Efekty kształcenia dla przedmiotu

 

WIEDZA:

EK1 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu komunikacji interpersonalnej i medialnej

EK2 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnych

UMIEJETNOŚCI:

EK3 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie komunikacji, kierując się wskazówkami promotora

EK4 Posiada umiejętność przygotowania typowej pracy pisemnej w języku polskim, dotyczącej szczegółowych zagadnień w obszarze mass mediów i komunikacji interpersonalnej, z wykorzystaniem podstawowych metod badawczych, ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

EK5 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

EK6 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego narodu, ojczyzny, a także regionu i Europy.

 

Metody dydaktyczne

 

M1. Wykład

M2. Prezentacja multimedialna

M3. Dyskusja

 

Treści programowe przedmiotu

 

S1 Organizacja pracy 2h/rok

S2 Problem badawczy 6h/rok

S3 Metodologia pracy dyplomowej 6h/rok

S4 Materiał badawczy 6h/rok

S5 Struktura rozprawy 6h/rok

S6 Redakcja tekstu 6h/rok

S7 Bibliografia 6h/rok

S8 Analiza tekstu 20h/rok

S9 Przygotowanie do obrony pracy licencjackiej. Prawa autorskie. Własność intelektualna 2h/rok

 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

 

BRAK ZALICZENIA


WIEDZA Nie posiada wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej i medialnej. Posiada niewystarczającą wiedzę z zakresu wybranego przez siebie tematu pracy dyplomowej. Nie zna formalnych wymogów związanych z pisaniem prac dyplomowych.

UMIEJĘTNOŚCI Nie posiada umiejętności redagowania tekstu naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie; nie potrafi pracować wspólnie w rozwiązywaniu problemów badawczych; nie potrafi odpowiednio określić priorytetów w realizacji celów badawczych.

 

ZALICZENIE

 

WIEDZA Posiada ogólną wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej i medialnej. Posiada wiedzę z zakresu wybranego przez siebie tematu pracy dyplomowej. Zna formalne wymogi związane z pisaniem prac dyplomowych.

UMIEJĘTNOŚCI Posiada umiejętność redagowania tekstu naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi pracować wspólnie w rozwiązywaniu problemów badawczych; potrafi odpowiednio określić priorytety w realizacji celów badawczych. Uczestniczy w życiu lokalnych społeczności

 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 

LITERATURA PODSTAWOWA


Jęczeń J., Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2011

Jęczeń J., I Communicate, Therefore I AM, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014

Jęczeń J., Praca licencjacka. Przewodnik metodologiczny dla studentów nauk o rodzinie i pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA


Chmielewski M., Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL, Wydawnictwo „Polihymnia”, Lublin 2007

Jęczeń J., Mass media w życiu rodziny. Repetytorium dla studentów nauk o rodzinie i pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, Lublin 2013

 

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2014, godz. 11:14 - Jarosław Jęczeń