ZARZĄDZENIE ROP-0101-86/18

 

REKTORA

 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 1 października  2018 r.

 

w sprawie  określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019

 

Zarządzenie NR ROP-0101-86/18 Rektora KUL z dnia 1 października 2018 r.

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-88/17

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 9 października 2017 r.

 

w sprawie określenia wysokości oraz trybu wypłacania stypendiów doktoranckich

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

Na podstawie § 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 


§ 1

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1470,00 zł miesięcznie.


§ 2

1. Stypendium wypłacane jest na podstawie decyzji Rektora Uczestnikowi stacjonarnych  studiów doktoranckich.

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie z góry przez okres 12 miesięcy, począwszy od października roku akademickiego, na który zostało przyznane.


§ 3

Doktorantowi, który utracił status uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich stypendium doktoranckie nie przysługuje, a jego wypłata zostaje wstrzymana.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-62/18
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 6 lipca 2018 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:


§ 1

 

Wprowadza się Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniswrsytecie Lubelskim Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

 

Traci moc Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-43/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. (Monitor KUL poz. 300).

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Prorektor ds. nauki i kształcenia

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

 

 

 

 

 

Doktorant oraz kandydat na studia doktoranckie, ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć wniosek o jego przyznanie, indeks oraz inne dokumenty poświadczające jego osiągnięcia w terminie do 26 września w roku poprzedzającym rok akademicki, na który wnioskuje o przyznanie stypendium.

 

infKonto.pdf Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na KUL 

 

 

infKonto.pdfWniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na I roku studiów w roku akademickim 2018/2019

 

 

infKonto.pdfWniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na II roku i kolejnych latach studiów w roku akademickim 2018/2019

 

 

Wnioski należy drukować dwustronnie.

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018, godz. 12:34 - Aleksandra Wójcik