ZARZĄDZENIE ROP-0101-61/18

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 6 lipca 2018 r.


w sprawie zmiany Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL w zw. z art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j., Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmienia się brzmienie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wprowadzonego zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-42/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. (Monitor KUL poz. 299) w następujący sposób:

 

1) przepis § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, może złożyć wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zwanego dalej zwiększeniem stypendium doktoranckiego, na zasadach określonych w art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j., Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2017 r. poz. 1696).”;

 

2) przepis § 1 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich wyróżnił się w pracy naukowej i dydaktycznej – przez pracę naukową należy rozumieć zaliczenie roku studiów wynikającego z programu studiów i osiągnięcia w pracy badawczej.”;

 

3) przepis § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli doktorant drugiego roku i kolejnych lat studiów nie spełni łącznie warunków określonych w ust. 4 pkt 2 otrzymuje 0 punktów, co skutkuje odmową przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego. Przy czym brak zaliczenia roku studiów wynikającego z programu studiów skutkuje przyznaniem 0 punktów za osiągnięcia w pracy naukowej i w konsekwencji odmową przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego.”.

 

2. Zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wprowadzonego zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-42/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. (Monitor KUL poz. 299), którego wzór w zmienionym brzmieniu stanowi załącznik do tekstu jednolitego Regulaminu.

 

3. Zmienia się załącznik nr 2 do Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wprowadzonego zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-42/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. (Monitor KUL poz. 299), którego wzór w zmienionym brzmieniu stanowi załącznik do tekstu jednolitego Regulaminu.

 

4. Zmienia się załącznik nr 3 do Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wprowadzonego zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-42/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. (Monitor KUL poz. 299), którego wzór w zmienionym brzmieniu stanowi załącznik do tekstu jednolitego Regulaminu.

 

§ 2

 

Zarządza się publikację tekstu jednolitego Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wprowadzonego zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-42/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. (Monitor KUL poz. 299) z uwzględnieniem zmian określonych w § 1.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Prorektor ds. nauki i kształcenia

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

 

 

 

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane na wniosek zainteresowanego doktoranta. Wniosek należy złożyć w dziekanacie w terminie do 15 października br. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

infKonto.pdfRegulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na KUL

 

infKonto.pdfWniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na I rok w roku akademickim 2018/2019

 

infKonto.pdfWniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na II roku i kolejnych latach studiów w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-108/18

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 3 grudnia 2018 r.


w sprawie ustalenia kwoty zwiększania stypendium doktoranckiego

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

w roku akademickim 2018/2019

 


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL w zw. z § 1 ust. 7 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II), zarządza się, co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2018/2019 na kwotę 1 000,00 zł.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 r.

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, godz. 07:40 - Aleksandra Wójcik