W lutym 1967 roku zrodziła się inicjatywa założenia niezależnej muzykologicznej organizacji studenckiej. Do ks. Rektora Wincentego Granata, skierowano prośbę o zgodę na utworzenie Stowarzyszenia, którą podpisali w imieniu studentów: ks. Zbigniew Malinowski, s. Daniela Zezula, Gizela Skop i ks. Norbert Jonek. Petycja została poparta przez ks. dra Karola Mrowca – kierownika IMK KUL. Inicjatywę koordynował wybrany zgodnie przez studentów, ks. Norbert Jonek z III roku.

 

Na wniosek Dziekana Wydziału Teologicznego, 29 maja 1967 roku Senat Akademicki KUL powołał Koło Naukowe Studentów Muzykologii Kościelnej KUL oraz zatwierdził jego statut. Z kolei 7 czerwca mianowano kuratora - ks. dra Karola Mrowca. Zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 21 studentów, odbyło się 16 czerwca 1967 roku o godz. 16.30. Prowadził je przedstawiciel pracowników naukowych Instytutu, ks. mgr Zdzisław Bernat. Na pierwszego Prezesa wybrano ówczesnego studenta III roku, ks. Norberta Jonka. Wiceprezesem została Gizela Maria Skop, sekretarzem s. Chrystofora Głowacka, a skarbnikiem s. Mariola Ferduła. W pierwszych latach funkcjonowania Koła w skład zarządu wchodzili jeszcze kierownik ds. naukowo-artystycznych (ks. Stanisław Stodolak) oraz kierownik ds. imprez turystyczno-towarzyskich (ks. Zbigniew Malinowski). Warto w tym miejscu dodać, że w ponad pięćdziesięcioletniej historii Koła funkcję Prezesa sprawowało ponad 35 osób, spośród których wielu jest dzisiaj profesorami, wykładowcami różnych ośrodków naukowych w Polsce.

 

Walne Zebranie inaugurujące działalność organizacji odbyło się 13 października 1967 roku o godz. 16.00.

 

Studenci zrzeszeni w Kole przygotowywali odczyty naukowe oraz audycje podczas których wspólnie słuchano i analizowano utwory muzyczne. Na uwagę zasługuje również inicjatywa pokazów „Filmów muzycznych”, które były możliwe dzięki wypożyczeniu przez KNSMK KUL filmów z Ambasady Amerykańskiej. Cykl ten zainicjował w listopadzie 1967 roku pokaz trzech oper W.A. Mozarta: „Don Juan”, „Uprowadzenie z Seraju” i „Wesele Figara”.

 

Koło wspierało pracowników IM KUL w organizacji licznych referatów naukowych prowadzonych przez zaproszonych gości, wybitnych naukowców z kraju i zagranicy, a także szeregu wydarzeń o charakterze naukowo-artystycznym, w tym licznych koncertów solowych i kameralnych, a także inicjowało występy studenckich zespołów muzykologicznych, m.in. chóru instytutowego i zespołów kameralnych.

 

Ważnym elementem działalności członków Koła była również organizacja wyjazdów na krajowe wydarzenia naukowe oraz artystyczne, a także studenckich objazdów naukowych. Nie zapomniano o aktywizowaniu talentów kompozytorskich, co jakiś czas urządzając w gronie studentów, absolwentów i pracowników konkursy na kompozycje mszalne i inne utwory religijne.

 

Za sprawą zaangażowania Koła studenci mogli wziąć czynny udział w pracach konserwatorskich prowadzonych w latach 1975-1981 przez ks. prof. Jana Chwałka przy siedemnastowiecznych organach w Kazimierzu Dolnym.

 

Koło wspiera również organizacyjnie ważne uroczystości instytutowe, tj. święto patronalne we wspomnienie św. Cecylii, czy coroczne spotkanie opłatkowe oraz jubileusze Instytutu. Udzielało się również organizacyjnie w przeprowadzanym przez Koło Naukowe Studentów Wydziału Teologii konkursie „Pedagog roku”.    

 

Autor: Ewelina Olszówka
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 12:02 - Magdalena Mikołajczak