Film „Wiek w służbie Deo et Patriae”

Z okazji jubileuszu 100-lecia KUL został przygotowany film dokumentalny „Wiek w służbie Deo et Patriae”. Do obejrzenia filmu zapraszają Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński oraz reżyser filmu Grzegorz Linkowski.

 

 

 


Film „Wiek w służbie Deo et Patriae”

 

 

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski nowym rektorem KUL

Miło nam poinformować, że Senat KUL wybrał nowego rektora na kadencję 2020-2024. Przez najbliższe cztery lata funkcję tę będzie pełnił ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.

 

Protokół posiedzenia wyborczego zostanie przesłany przez Rektora KUL Wielkiemu Kanclerzowi w ciągu trzech dni po dokonaniu wyboru, a Wielki Kanclerz w ciągu dwóch tygodni od otrzymania protokołu przedstawi Stolicy Apostolskiej uchwałę senatu o wyborze rektora z dołączoną do niej swoją aprobacją i prośbą o zatwierdzenie uchwały. Po otrzymaniu zatwierdzenia zawiadomi o tym ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (Na podst. § 27 Statutu KUL). Nowy rektor rozpocznie urzędowanie 1 września.

 

 

Ks. prof. KalinowskiKs. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (ur. 14 lipca 1962 r.) kieruje Katedrą Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej KUL, od czterech lat jako wolontariusz jest Prezesem Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej - organu doradczego Ministra Sprawiedliwości.

 

Pochodzi ze Szczytna. Święcenia kapłańskie przyjął w Lublinie 9 czerwca 1987 r. z rąk Jana Pawła II. Z KUL związany od 1989 r. Najpierw, w latach 1989-1993, odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologii zwieńczone uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Od października 1993 r. zatrudniony na Wydziale Teologii. Habilitował się w roku 2001, a w 2008 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Zakres podejmowanej przez niego problematyki badawczej to: zagadnienie chorych w stanach terminalnych i ich rodzin; problematyka zespołu wspierającego; pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej, profilaktyka patologii społecznych; resocjalizacja przez edukację, teologia pastoralna.

 

Pracę naukową łączy ze sprawowaniem funkcji administracyjnych, m.in. w latach 1996-2004 był delegatem rektora KUL ds. kontaktów z zagranicą. W latach 2002-2005 i 2018-2019 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie. Zorganizował Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii od Narkotyków (instytucja certyfikowana przez Ministra Zdrowia). W latach 1996-2001 był konsultantem Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, w latach 2004-2016 konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2004-2008 sprawował funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą KUL, a 2008-2016 dziekana Wydziału Teologii. Od 2006 do 2009 był Przewodniczącym Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z siedzibą w Lublinie. W latach 2008-2016 stał na czele Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologii w Polsce. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023. Jest laureatem licznych nagród i odznaczeń, m.in: postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 października 2008 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; za przygotowanie standardów nauczania studiów licencjackich i magisterskich na kierunku nauka o rodzinie otrzymał wyróżnienie Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2003), w uznaniu zasług dla dialogu kulturowego i świadectwa prawdy służącej budowaniu duchowej jedności między Polską a Ukrainą - Memoria iustorum (2008), za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka Medal Prezydenta Miasta Lublina (2009), Medal 700-lecia Miasta Lublina w dowód uznania za wkład w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców (2017).

 

 

„Dla biznesu” – oferta usług badawczych KUL dla podmiotów zewnętrznych

baner_komercializacja1 Dział Komercjalizacji Wiedzy KUL uruchomił  wyszukiwarkę interdyscyplinarną ”Dla biznesu”. Wyszukiwarka jest narzędziem promocyjnym, służącym prezentacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na KUL.

 

Dział Komercjalizacji Wiedzy łącząc naukę z biznesem wspiera konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań opartych o potencjał naukowo-badawczy zespołu ekspertów KUL. Wdraża rozwiązania oparte na wynikach badań naukowych, oferuje usługi eksperckie, realizuje badania zlecone, wspiera przedsiębiorstwa w radzeniu sobie z wyzwaniami gospodarczymi. Ponadto realizuje proinnowacyjne przedsięwzięcia we współpracy z partnerami gospodarczymi i naukowymi. 

 

Zachęcamy do nawiązywania współpracy z Brokerami Innowacji Działu Komercjalizacji Wiedzy KUL w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Jesteśmy przekonani, że zaprezentowany w wyszukiwarce potencjał merytoryczny będzie odpowiedzią na potrzeby kontrahentów zewnętrznych oraz usprawni transfer technologii do środowiska biznesu.

 

Przejście do wyszukiwarki

Rekrutacyjne Studio KUL, czyli Wirtualne Drzwi Otwarte

Przez dwa dni podczas Rekrutacyjnego Studia KUL, czyli Wirtualnych Dni Otwartych po raz kolejny maturzyści mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną KUL. Nie zabrakło tegorocznych  nowości.  W ramach wydarzenia zaproszeni goście opowiedzieli nie tylko o procesie rekrutacyjnym i kierunkach studiów, ale także o działalności naukowej, studenckiej oraz duszpasterskiej.

 

Zapraszamy do obejrzenia Rekrutacyjnego Studia KUL!

 

Dzień 1

 

Dzień 2

 

 

Kolejny cenny dar dla Muzeum KUL

DSC_2792 Muzeum KUL wzbogaciło się o kolejny cenny dar- akwarelowy wizerunek Jana Nepomucena Gniewosza autorstwa Franciszka Kostrzewskiego (1826-1911). Obraz pradziadka ofiarował Jacek Antoni Szczęk. Jest to już drugi portret przedstawiający Gniewosza znajdujący się w zbiorach Muzeum KUL. 

Artysta ukazał Gniewosza jako siwobrodego starca, odzianego w białą rogatywkę z czarnym daszkiem, rozpięty długi płaszcz, przepasaną pasem długą koszulę, bufiaste spodnie i buty z wysokimi cholewami, wspartego prawą ręką o drewnianą laskę, a w lewej trzymającego księgę.

Przekazany dar będzie dostępny dla zwiedzających od 8 lipca 2020 r. w Muzeum KUL.

Pracownicy KUL odznaczeni przez Prezydenta Miasta Lublin

Medale Prezydenta Lublina dla pracowników KULPrezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk odznaczył 9 pracowników KUL honorowymi odznaczeniami: Medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin” oraz Medalem „Unii Lubelskiej”. Są to najwyższe odznaczenia honorowe przyznawane przez Prezydenta osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina.

 

Medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin” został odznaczony Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński, a także:

  • dr hab. Grzegorz Pecka
  • dr Mariusz Lach SDB
  • dr Kinga Strycharz-Bogacz

 

Medal Unii Lubelskiej otrzymali:

  • prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap
  • prof. dr hab. Józef Franciszek Fert
  • prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
  • dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
  • dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Fotorelacja

Prezentacja trzytomowej syntezy dziejów KUL

Prezentacja syntezy dziejów KULPrezentacja trzytomowej syntezy dziejów KUL, zatytułowanej „Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018",  która miała miejsce 22 czerwca, była jednym z ostatnich punktów obchodów Święta Patronalnego uniwersytetu w 2020 roku. Publikacja została przygotowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia uniwersytetu. Została oparta na szerokiej gamie materiałów źródłowych i przedstawia dzieje KUL poprzez pryzmat kadencji kolejnych rektorów. Z całą pewnością nie wyczerpuje jednak zagadnienia i będzie stanowić punkt wyjścia do kolejnych, bardziej szczegółowych badań.

 

Monografia ujmuje historię naszego Uniwersytetu w porządku chronologicznym. Prace nad nią rozpoczęły się już pod koniec 2015 roku. Tom pierwszy, pod redakcją ks. dr. hab. Grzegorza Bujaka, obejmuje okres międzywojenny i czas II wojny światowej (1918-1944). Tom drugi, pod redakcją dr hab. Agata Mirek, prof. KUL, ukazuje dzieje uniwersytetu w rzeczywistości komunistycznej (1944-1989), a tom trzeci, autorstwa dr hab. Jarosława Rabińskiego, prof. KUL, prezentuje najnowszą historię uczelni w warunkach wolnego, demokratycznego państwa polskiego. Autorami poszczególnych rozdziałów są nie tylko pracownicy KUL i IPN, ale także innych ośrodków naukowych (m.in. UMCS, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie czy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Publikacja została oparta o źródła pochodzące nie tylko z archiwum uniwersytetu, ale również IPN, a także archiwów państwowych i kościelnych, m.in. sekretariatu Prymasa Polski. Część z nich została wykorzystana po raz pierwszy.

 

Jak podkreślił Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński „Monografia stanowi ważny element obchodów jubileuszowych. Ufam, że stanie się przedmiotem refleksji nad rolą i znaczeniem KUL na przestrzeni stu lat jego istnienia, a także będzie punktem wyjścia dla kolejnych, pogłębionych badań”. Z kolei dyrektor lubelskiego oddziału IPN Marcin Krzysztofik zwrócił uwagę, że KUL jest jedyną uczelnią w Polsce, która z własnej inicjatywy i w kompleksowy sposób zmierzyła się ze swoją historią w okresie komunizmu: „KUL nie musi się wstydzić swojej historii, bo z okresu PRL wyszedł obronną ręką”.

 

Fotorelacja

KUL upamiętnił ofiary II wojny światowej

1500_tablice-tk-001W trakcie II wojny światowej, broniąc Ojczyzny przed nazistowskimi Niemcami i komunistycznym Związkiem Sowieckim,  śmierć poniosło ponad 400 pracowników, studentów i absolwentów KUL Uniwersytet oddał im cześć poprzez tablice pamiątkowe umieszczone w zewnętrznej ścianie ścianie Kościoła Akademickiego. Jej odsłonięcia w ramach obchodów Święta Patronalnego KUL dokonał 22 czerwca 2020 Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

 

Na kamiennych tablicach wmurowanych w zewnętrzne ściany kościoła akademickiego znalazły się 403 nazwiska osób związanych z KUL. To pracownicy, studenci i absolwenci, którzy ponieśli śmierć na polach bitew, w publicznych egzekucjach, w więzieniach, obozach koncentracyjnych, jenieckich czy łagrach. Ich nazwiska zostały ustalone dzięki kwerendzie archiwalnej. Listę rozpoczyna ppor. Józef Bryc, student Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, który zginął już 1 września broniąc polskiego Pomorza, a kończą Władysław Bobrowski i Wacław Niwicki – więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy zmarli z wycieńczenia 3 maja 1945 roku, już po wyzwoleniu obozów.

 

- „Ponad 400 upamiętnionych osób, choć mamy świadomość, że lista ta wciąż nieSłowo Rektora KUL podczas uroczystości odsłonięcia tablicy ofiar II wojny jest kompletna, to świadectwo udziału Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w losach narodu i Ojczyzny. Ofiara ich życia nie poszła na marne. Wolna Polska powstała również z ich krwi. Wierni dewizie naszego Uniwersytetu, pokazują nam, jak służyć Deo et Patriae, nawet za cenę własnego życia” - powiedział Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

 

Fotorelacja

 

Przemówienie Rektora KUL

 

1500_tablice-tk-002 1500_tablice-tk-003

Nadanie imienia ks. A. Słomkowskiego Kampusowi na Poczekajce

ks. Antoni SłomkowskiKampus na Poczekajce od 16 czerwca 2020 r. nosi imię ks. Antoniego Słomkowskiego  (1900-1982) - odnowiciela KUL i niezłomnego rektora w trudnym okresie stalinizmu. W ten sposób społeczność akademicka oddała hołd jednej z najbardziej zasłużonych dla KUL postaci, która za obronę niezależności uniwersytetu została uwięziona przez władze komunistyczne. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo – to właśnie ks. Słomkowski jako rektor zakupił dla KUL teren dzisiejszego kampusu i za jego sprawą powstały tu pierwsze akademiki.

 

Jak podczas uroczystości podkreślił Rektor KUL ks. prof.  Antoni Dębiński: „Życiorys i dokonania ks. prof. Antoniego Słomkowskiego mogłyby stanowić temat niejednej sesji naukowej czy monografii. Dziś spotykamy się, aby po latach jako społeczność akademicka KUL wyrazić swoją wdzięczność i aby poprzez nadanie imienia ks. Słomkowskiego kampusowi na Poczekajce choć w części spłacić dług Uniwersytetu wobec jednego z mniej znanych, a jednocześnie najbardziej zasłużonych duchownych w historii Kościoła i Polski w trudnych latach komunizmu.”

 

Ks. prof. Antoni Słomkowski był człowiekiem licznych talentów – doskonałym naukowcem, duszpasterzem i organizatorem. Jest określany nie tylko odnowicielem Uniwersytetu, ale także jego drugim założycielem.

 

W 1934 roku rozpoczął pracę na KUL.  Rok później 7549_112506 został wybrany na prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Teologii. Po wyparciu Niemców z Lublina w 1944 roku stanął na czele odradzającego się uniwersytetu. Wbrew wątpliwościom władz Polski Podziemnej uzyskał zgodę PKWN na reaktywację KUL z zachowaniem jego katolickiej tożsamości i autonomii. Mimo trudności materialnych nie tylko wznowił studia na 4 wydziałach istniejących przed wojną, ale również otworzył Wydział Filozoficzny. Zatrudnił na KUL uczonych z uniwersytetów: lwowskiego, wileńskiego, poznańskiego. Zajął się odbudową Gmachu Głównego i przebudową siedziby Biblioteki KUL.

 

Troszcząc się o zachowanie katolickiego charakteru Uczelni, ks. Słomkowski sprzeciwiał się wszelkim próbom podporządkowania Uniwersytetu władzy komunistycznej. Za taką postawę został pod naciskiem władz, pod koniec  1951 roku, usunięty ze stanowiska. 1 kwietnia 1952 r. został aresztowany, a następnie skazany przez władze komunistyczne za rzekome przestępstwa finansowe. Trwające blisko 3 lata uwięzienie, które stanowiło element walki z Kościołem, przypłacił utratą zdrowia. Po odwilży październikowej na krótko powrócił na KUL, z którego w 1960 roku został usunięty na żądanie władz.

 

Ks. Słomkowski zakupił dla KUL w 1948 roku część majątku Konstantynów. Z jego inicjatywy, rozpoczęto tu budowę pierwszych żeńskich akademików, które stały się zaczątkiem Kampusu Poczekajka. Dziś, obok akademików, w skład Kampusu wchodzą budynki Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, z których na co dzień korzystają studenci biotechnologii, matematyki, informatyki, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej oraz najnowszego kierunku studiów na KUL – pielęgniarstwa. Znajdują się tu także obiekty sportowe KUL – dwie hale, korty tenisowe i do squasha oraz boiska do gry w piłkę plażową. Dwa nowoczesne, bliźniacze budynki Instytutu Biotechnologii oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych są doceniane jako przykład dobrej architektury współczesnej.

 

7549_112522 Z inicjatywy Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego uniwersytet podjął starania o prawną rehabilitację ks. Słomkowskiego, które w 2018 roku zakończyły się unieważnieniem wyroku komunistycznego sądu.

 

Wkład ks. Słomkowskiego w dzieje KUL jest trudny do przecenienia. W jego uznaniu w 1978 roku został uhonorowany Medalem za Zasługi dla KUL, a w 2008 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla Kościoła i ojczyzny.

 

Fotorelacja

Życiorys ks. Słomkowskiego

Przemówienie Rektora KUL podczas uroczystości

Zrobić wszystko, by unieważnić wyroki na mojego poprzednika! - wywiad Rektora KUL dla KAI

 

Program wieloletni KUL na lata 2020–2026

Promesa z Funduszu Inwestycji Publicznych dla KULKompleksowa rewitalizacja Gmachu Głównego, modernizacja budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, a także budowa nowego akademika to cele „Programu wieloletniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2020-2026”. Przyznanie środków na ten cel potwierdził podczas wizyty na KUL 15 czerwca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda: „Uniwersytet ma swój wieloletni program – program rozwoju uczelni także pod względem infrastrukturalnym, nie tylko naukowo-dydaktycznym. Cieszę się bardzo, że baza uniwersytecka jest i będzie rozwijana i że będą stworzone tutaj rzeczywiście nowoczesne warunki, nie tylko na miarę europejską, jeżeli chodzi o kwestie socjalno-bytowe, ale także na miarę światową”. Wartość dofinansowania inwestycji planowanych w ramach programu to 167 mln zł, a środki mają pochodzić z Funduszu Inwestycji Publicznych.

 

Jednym z celów programu jest kompleksowa rewitalizacja i modernizacja Gmachu Głównego, stanowiącego historyczną kolebkę Uniwersytetu. Początki budynku sięgają XVII wieku, kiedy powstał w tym miejscu klasztor Dominikanów obserwantów. Po roku 1800 nastąpiła rozbudowa obiektu i rozpoczął się okres stacjonowania w tym miejscu różnych wojsk. Uniwersytet stał się gospodarzem obiektu w 1921 r. W latach 70-tych XX - wieku dobudowano najbardziej rozpoznawalną część Gmachu Głównego tzw. fronton widoczny od strony Al. Racławickich.

 

W ramach rewitalizacji przewidziano m.in.: modernizację auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z wyposażeniem multimedialnym i scenicznym, a także budowę nowego skrzydła wraz z parkingiem podziemnym w miejscu obecnej stołówki studenckiej. Prace obejmą również dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej, przebudowę i modernizację instalacji grzewczej z węzłem cieplnym, elektrycznej, oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej i okablowania strukturalnego, wentylacyjnej oraz budowę instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

 

Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki pozwolą unowocześnić i zwiększyć dostęp czytelników do bogatych zbiorów z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych, umożliwiając w szerszym zakresie  dostępność zbiorów w wersji cyfrowej oraz zachęcając do tradycyjnego kontaktu z Biblioteką w nowoczesnych, dostosowanych do współczesnych wymagań czytelniach, salach konferencyjnych oraz warsztatowych. Modernizacja umożliwi również spełnienie wymagań związanych z włączeniem najcenniejszych zbiorów (m.in. rękopisów A. Mickiewicza, tzw. Archiwum Filomatów, średniowiecznych rękopisów, Kodeksu Gracjana) do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. 

 

Ważną częścią programu jest poprawa stanu infrastruktury socjalno-bytowej dla studentów. W tym obszarze zaplanowano rewitalizację infrastruktury Kampusu Poczekajka, budowę nowego akademika dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także modernizację dwóch istniejących domów studenckich.

KUL oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną oraz wsparcie rówieśnicze

wsparcie psychologiczneW związku ze stanem epidemii pracownicy Instytutu Psychologii KUL oferują bezpłatną pomoc psychologiczną.

 

Grupa ponad trzydziestu specjalistów z Instytutu Psychologii KUL oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, z której mogą skorzystać wszyscy, którzy w związku ogłoszonym stanem epidemii takiego wsparcia potrzebują.

 

Pomoc jest świadczona telefonicznie. Psychologowie i psychoterapeuci dyżurują w wyznaczonych godzinach od poniedziałku do soboty pod stacjonarnym numerem telefonu (81) 445 40 80. Kontakt jest możliwy również przez Skype: nazwa użytkownika: wsparcie.kul.

 

Szczegółowe informacje i grafik dyżurów znajdują się na stronie  wsparcie.kul.pl.

 

Przypominamy, że przy Poradni Zdrowia KUL funkcjonuje również Gabinet Psychologiczny – kontakt: 81 445 33 97.

 

 

 

Do akcji dołączyli również  studenci, którzy pod kierunkiem wykładowców oferują wsparcie rówieśnicze dla młodzieży studenckiej i szkolnej pod nazwą poMOC MŁODYCH. Z takiej pomocy skorzystać może każdy kto ciężko znosi obecną sytuację, potrzebuje otuchy i chciałby z kimś porozmawiać. Studenci podpowiedzą co zrobić z wolnym czasem, jak odnaleźć się w izolacji, jak się uczyć czy studiować w nowych warunkach. W akcję zaangażowało się już ponad 100 osób. Można się z nimi skontaktować na skype, facebooku oraz instragramie (poMOC MŁODYCH) lub mailowo (poMOCMLODYCH@gmail.com). Harmonogram dyżurów jest dostępny na stronie https://wsparcie.kul.pl/pomocmlodych/

Zapisy na Szkołę Letnią Online!

sign_up_for_the_summer_school_online1 Pierwszy raz od 1974 roku Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców nie może się odbyć w tradycyjnej formule. Aby sprostać nowym wyzwaniom już teraz proponujemy letnie kursy on-line! Program obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania językowego. Zajęcia będą prowadzone w większości w formie wideokonferencji w grupach do 5 osób.
Szczegóły na stronie Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Koronawirus - ważne telefony KUL

Podajemy ważne telefony:

 

Zespół kryzysowy/domy studenckie:  Piotr Szelest +48 505 176 939
Rzecznik prasowy: Lidia Jaskuła +48 603 847 406

BHP: Iwona Roman +48 509 105 223

Sprawy międzynarodowe: Anna Tarnowska-Waszak +48 603 394 512

Duszpasterstwo Akademickie KUL: +48 797 907 780

Wewnętrzna Straż Porządkowa: +48 81 445 32 48

 

Telefoniczna pomoc psychologiczna: +48 81445 40 80

30.05-27.09 Wystawa "Kwiat Europy" w Muzeum Regionalnym w Jaworze

kul_plakat_2_pojedynczy1-1 Muzeum KUL oraz Muzeum Regionalne w Jaworze zapraszają na wystawę „Kwiat Europy”.  Wystawa w Muzeum Regionalnym będzie czynna od 30 maja do 27 września 2020 r.

 

Więcej

 

8.07- 30.09 Letnia Akademia Kompetencji Biura Karier KUL

2020_lak_reklama_fb Letnia Akademia Kompetencji Biura Karier KUL to inicjatywa, której celem jest merytoryczne wsparcie osób wchodzących na rynek pracy poprzez pokazanie możliwych ścieżki rozwoju zawodowego oraz wyposażenie w nowe kompetencje. Inspirujące e-szkolenia poprowadzą topowi eksperci HR, praktycy biznesu i doświadczeni doradcy rynku pracy.


Wydarzenie jest adresowane do studentów, świeżo upieczonych absolwentów i osób z dorobkiem zawodowym. Letnia Akademia Kompetencji to zastrzyk praktycznej wiedzy i użytecznych treści podanych w przyjemnej formie webinarów on-line.

 

Do naszych e-szkoleń może dołączyć każdy przez telefon, laptop albo komputer stacjonarny i uczestniczyć w nich z każdego miejsca na ziemi, ale wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa. Szczegółowy harmonogram webinarów i linki do zapisów znajduje się na stronie: www.kul.pl/akademiakompetencji.

9-12.09 IV Letnia Szkoła Kognitywistyki

Kognitywistyka KUL i Wydział Filozofii zapraszają na IV Letnią Szkołę Kognitywistyki, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym 9-12 września 2020 r. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest "Metafory ucieleśnione". W trakcie tegorocznych warsztatów znawcy tej problematyki – lingwiści, językoznawcy, logicy, medioznawczy, filozofowie, muzykolodzy – przedstawią swoje ujęcia teoretyczne metaforyczności (także pokrewnych zjawisk jak stapianie się pojęciowych domen) oraz metody badawcze stosowane do bardzo szczególnych doświadczeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

lsk.kul.pl