Miło nam poinformować, że Pan Tomasz Tokarski, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych WPPKiA KUL został wybrany podczas XVI Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów na członka Zarządu KRD na kadencję 2020 r. Zjazd odbył się w Warszawie w dniach 6-8 grudnia 2019 r.

 

Czytaj więcej

 

 

 

3 grudnia 2019 roku w ramach Uniwersytetu Otwartego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rozpoczeły się zajęcia Akademii Prawa Europejskiego, przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Instytutu Nauk Prawnych KUL.

 

Fotorelacja z inauguracji zajęć

Prosimy o zapoznanie się z decyzją Prorektora ds. studentów w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2019/2020.

 

Lista rankingowa

 

 

 

W dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w sali CTW-114, odbędzie sie spotkanie Prorektora ds. studentów ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL z doktorantami, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie w roku akademickim 2019/2020. W trakcie spotkania Prorektor ds. studentów wręczy doktorantom decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego.

Obecność obowiązkowa.

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnymi listami rankingowymi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020.
Zgodnie z & 3 ust. 9 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL, wstępne listy rankingowe podlegają weryfikacji w terminie 5 dni od ogłoszenia na stronie internetowej.

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

 

 

 

 

 

 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego w imieniu Organizatorów zaprasza wszystkich Pracowników i Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na sesję lubelską pt. "Kościół i państwo w służbie rodziny" w ramach III Międzynarodowego Kongresu "Europa Christi", która odbędzie się w dniach 16-17 października 2019 r. w Lublinie. W celach organizacyjnych zgłoszenia należy kierować na adres kkpp@kul.pl do dnia 10 października 2019 r.

 

W dniach 24 września - 11 października 2019 r. na KUL odbywają się organizowane przez nasze Centrum Arbitrażu i Mediacji szkolenia dla mediatorów, pracowników wymiaru sprawiedliwości i pracowników prokuratur województwa lubelskiego z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.
Szkolenia te stanowią okazję nie tylko do pogłębienia wiedzy z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych, ale również są doskonałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń poszczególnych grup zawodowych oraz wypracowania pewnych wniosków służących ujednoliceniu istniejących praktyk mediacyjnych. W szkoleniach weźmie udział ponad 120 uczestników.
Szkolenia prowadzone są w ramach projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Drodzy studenci pierwszego roku.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym harmonogramem.

I życzymy powodzenia.

 

HARMONOGRAM TYGODNIA ADAPTACYJNEGO

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (⇒ zob. więcej).

 

Komunikat MNiSW

 

***

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (2019)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscypliny nauki prawne (2019)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscypliny prawo kanoniczne (2019)

 

***

W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017–2018 punkty przyznaje się zgodnie z wykazem opublikowanym w komunikacie z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 (⇒ zob. więcej).

 

***

Ewaluacja jakości działalności naukowej

 

W dniu 7 czerwca 2019 roku Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala podsumowująca „Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną w zakresie nauk prawnych”. Wśród laureatów konkursu znaleźli się Pan dr hab. Filip Ciepły (III miejsce za pracę habilitacyjną) oraz Pani dr Edyta Sylwia Nafalska (III miejsce za prace doktorską).

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia

Z satysfakcją informujemy o przyznaniu naszym Studentom: pani Karolinie Piaseckiej i panu Tomaszowi Rafałowi Kazikowi stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. Uroczystość wręczenia stypendiów studenckich miała miejsce się w dniu 30 maja 2019 r. w Sali Głównej Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.

 

Serdecznie gratulujemy

 

 

Katedra Praw Człowieka KUL zaprasza na mięzynarodową konferencję w ramach III Europejskiego Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego pt.

"Public Health and Human Rights Law: Challenges and Priorities in International and Domestic Safety Regulations"

Lublin, 29 maja 2019 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, sala CTW-102

 

prosimy o zapoznanie się z programem konferencji

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego ogłosiło wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej. Z radością informujemy, że w gronie pracowników KUL powołanych do jej składu znalazł się o. prof. dr hab. Wiesław Bar, pracownik naukowy Instytutu Prawa Kanonicznego.

Rada Doskonałości Naukowej od 1 czerwca 2019 r. rozpocznie działalność w miejsce Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i będzie nadzorować przebieg indywidualnych postępowań awansowych.

 

Czcigodnemu Ojcu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje.

 

 

W dniach 27-31 maja, gościem specjalnym Katedry Praw Człowieka jest wybitna specjalistka z zakresu prawa zdrowia publicznego, Pani Prof. J.D., LL.M, J.S.D. Allyn Taylor z Uniwersytetu of Washington School of Law. Życiorys Pani Profesor na stronie Uniwersytetu Georgetown. Pani Profesor przeprowadzi zajęcia z obszaru Global Health Law.

 

czytaj więcej

 

 

 

Z radością i dumą informujemy, że w „Konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych” Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, pokonując silną konkurencję, na podium znaleźli się Przedstawiciele Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Wśród najlepszych prac habilitacyjnych wyróżniono pracę „Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji polityki karnej w Polsce” pana dr hab. Filipa Ciepłego (III miejsce)

Wśród najlepszych prac doktorskich na wyróżnienie zasłużyła praca „Dyskrecjonalność władzy sędziego w kanonicznym procesie karno-sądowym” pani dr Edyty Sylwii Nafalskiej (III miejsce), której Promotorem jest ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Uroczysta Gala odbędzie się 7 czerwca 2019 r., w siedzibie IWS przy Krakowskim Przedmieściu 25 w Warszawie, o godz. 15.00.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL,

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,
wspólnie z

Wydziałem Prawa i Administracji
oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

zapraszają do udziału w

VII Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim

 

imienia dr Kingi Stasiak

na temat

 

PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE UNDER INTERNATIONAL LAW,

która odbędzie się 21 maja 2019 r.

w sali CTW 114

 

 

 

W imieniu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pragniemy zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez naszą Poradnię Forum skierowanym do uczniów klas drugich Lubelskich Liceów, zatytułowanym „Lubelskie Forum Prawnicze - rzecz o prawie, prawnikach i Klientach”.
Nadrzędnym celem podejmowanej przez nas inicjatywy jest wzrost świadomości prawnej wśród młodych ludzi, a także uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka, tym samym rozpowszechnienie działalności pro bono i kształtowanie postawy otwartości.
Forum odbędzie się 15 maja 2019 r., w godz. 9.00 - 15.00 w w CTW 114,
ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin

Informujemy, że w dniach 8-10 maja 2019 r. w ramach Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

"Polska nauka prawa międzynarodowego - dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności"

 

Prosimy o zapoznanie się z programem konferencji

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL ogłasza Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa zorganizowany pod honorowym patronatem dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (Edycja IV 2018/2019)

 

Więcej informacji:

konkurs-im-ksiedza-profesora-antoniego-koscia-svd,art_63826.html

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 lutego 2019 roku Rada J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) przyznała naszemu Pracownikowi, Dyrektorowi Instytutu Europeistyki WPPKiA, Panu dr hab. Sławomirowi Łukasiewiczowi, prof. KUL,  stypendium w ramach  Fulbright Senior Award 2019/2020.

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy prestiżowego wyróżnienia!

Informujemy, że Pani dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, została powołana do zespołu doradczego ds. wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dla dyscypliny naukowej prawo kanoniczne, działającego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Panią Profesor prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji.

Pani dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL, pracownik naukowy Katedry Historii Ustroju i Prawa KUL, przebywa w USA na zaproszenie Delta State University, Cleveland, w ramach Fulbright Scholar-in-Residence Program. Pani profesor prowadzi cykl wykładów jako ekspert z dziedziny prawa.

 

Zobacz stronę Delta State University z informacją o pobycie Pani prof. Katarzyny Maćkowskiej