KSIĄŻKI I CZASOPISMA WYDANE W LATACH 1975-2005
ZESPOŁOWO ORAZ INDYWIDUALNIE PRZEZ PRACOWNIKÓW
KATEDRY DRAMATU I TEATRU KUL

 

1. „Roczniki Humanistyczne" T. 24:1976, z. 1: O literaturze i teatrze. Prace ofiarowane Irenie Sławińskiej.

 

Zawartość: Bibliografia prac Ireny Sławińskiej (1933-1976). Oprac. Andrzej Paluchowski. * - Aleksandra Okopień-Sławińska, O semantyce form osobowych. - Józef Japola, Próby lingwistycznego ujęcia metafory. - Stefan Sawicki, Religia a literatura. Trzy kręgi badawcze. - Henryk Markiewicz, Trzy epizody z dziejów metodologii badań literackich w Polsce. * - Jan Trzynadlowski, Teatr prawdziwy a teatr telewizji. - Mieczysław Brahmer, Trzy teatry w oczach krytyków klasycyzmu. - Józef Smosarski, Z problematyki badań nad staropolskim dialogiem o Bożym Narodzeniu. - Zofia Jasińska, Smutne oblicze komediopisarza. - Stefan Kruk, Sztywny gorset emploi. (Stanisławy Wysockiej dwa sezony lubelskie). - Stefania Skwarczyńska, Wokół dawnych zachodnioeuropejskich paranteli teatralnych Stańczyka z Wesela Wyspiańskiego. - Anna Maria Klimalanka, Z problematyki budowy roli Szambelana w Głupim Jakubie T. Rittnera. - Zdzisław Grzegorski, Karola Huberta Rostworowskiego lekcja teatru. - Roman Taborski, Zapomniany debiut dramatopisarski Jerzego Szaniawskiego. - Stanisław Kaszynski, Jana Lechonia świat teatru. - Zbigniew Folejewski, Między romantyzmem a egzystencjalizmem. Kilka uwag o polskim teatrze absurdu. - Maria Jasińska-Wojtkowska, Po górach, po chmurach E. Brylla, czyli współczesna sytuacja jasełek. - Jan Ciechowicz, Pigmalion Jana Jakuba Rousseau w teatrze polskim. - Maria Barbara Stykowa, Intruz Maurycego Maeterlincka na scenach polskich (1894-1916). - Józef Zięba, „Teatr Ludowy" w międzywojennym dwudziestoleciu. * - Konrad Górski, Staropolska uprzejmość Mickiewicza. - Czesław Zgorzelski, Benisławskiej rozmowa z Bogiem. - Wiktor Weintraub, Zagadkowy Duch w Prologu Dziadów część III. - Zdzisław Łapiński, „Gdy myśl łączy się z przestrzenią". Uwagi o przypowieści Quidam. - Marian Maciejewski, Spojrzenie „w górę" i „wokoło". (Norwid-Malczewski). - Czesław Miłosz, Swedenborg i Dostojewski. - Witold Chwalewik, Byron-Mickiewicz-Conrad. - Tadeusz Kłak, Oblicza wód w Popiołach Żeromskiego. - Michał Głowiński, Od poznania do epifanii. (O poezji opisowej Leśmiana). - Jacek Wożniakowski, Romantyzm i my. * - Władysław Makarski, O typach wypowiedzi zestawionych. (Z zagadnień budowy tekstu). - Zenon Leszczyński, Kariera dzierżymordy. -Tadeusz Malec, Kilka uwag o budowie słowotwórczej rzeczowników w tekście Promethidiona C. K. Norwida. - Résumé. - Indeks nazwisk. [Tom prac z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. Ireny Sławińskiej]


2. „Roczniki Humanistyczne" T. 25:1977, z. 1: Literatura polska.

 

Zawartość: Od Redakcji (Irena Sławińska). - Otwarcie Colloquium (Czesław Zgorzelski). - Referaty: André Veinstein, Vingt parmi les raisons qui font du Théâtre un sujet d'étude privilegié. - André Veinstein, Tendances principales de la recherche dans le domaine des arts du spectacle. Główne tendencje badawcze w zakresie sztuk widowiskowych. Streszczenie. - Irena Sławińska, Main Trends in Recent Theatre Science. Główne tendencje w teatrologii współczesnej. Streszczenie. - Stefania Skwarczyńska, Les signes théâtraux et la phrase dans un communuqué théâtral á trame dramatique. Znaki teatralne i zdanie w przekazie teatralnym z węzłem dramatycznym. Streszczenie. - Irena Sławińska, La sémiologie du théâtre in statu nascendi: Prague 1931-1941. U źródeł semiologii teatru: Praga 1931-1941. Streszczenie. - Timo Tiusanen, Scenic image: a Key to Drama and to the Experience of the Spectators. Obraz sceniczny: klucz do dramatu I przeżyć widzów. Streszczenie. - Małgorzata Świerkowska, Enregistrement et description du spectacle. Zapis i opis spektaklu. Streszczenie. - Artur Zavodský, Probleme der Theaterkritik. Problemy krytyki teatralnej. Streszczenie. - Eleonora Udalska, La critique théâtrale comme objet d'études pour l'historien du théâtre. Projets d'études. Krytyka teatralna jako przedmiot studiów historyka teatru. Propozycje badawcze. Streszczenie. - Komunikaty: L'activité du Department de Théâtre á l'Institut de l'art. De l'Académie Polonaise des Sciences (Maria Olga Bieńka). - Bericht über gemeinschaftliche theaterwissenschaftliche Arbeiten in Łódź und Gdańsk (Stanisław Kaszyński). - L'activité du Groupe théâtrologique á l'Université de Varsovie (Roman Taborski). - Le Service du Théâtre á l'Institut de l'Université Jagellonne (Stanisław Hałabuda). - Activities in the Theatre area at Adam Mickiewicz University in Poznań. The Institute of the Polish Philology (Michał Witkowski). - Recherches théâtrologiques de Philologie Polonaise de l'Université Marie Curie-Skłodowska á Lublin (Service de l'ancienne literature polonaise) (Julian Lewański). - Specialisation théâtrologique dans le cadre des études sur la culture á l'Université de Wrocław (Stanisław Pietraszko). - Institute of Polish Philology at the Silesian University in Sosnowiec (Małgorzata Rudy). - Recherches sur le drame et la théâtre á l'Université Catholique de Lublin (Marian Lewko). - Echa colloquium w praise: Roman Szydłowski, Colloque théâtrologique á Lublin. - Bibliografia artykułów i notatek prasowych. [Tom prac z międzynarodowej sesji zorg. przez TN KUL i Katedrę Dramatu i Teatru KUL: Współczesna refleksja metodologiczna w teatrologii, Lublin 12-14 XII 1975]

3. Irena Sławińska, Współczesna refleksja o teatrze. Ku antropologii teatru. Kraków 1979, ss. 484, rés., sum. bibliogr. W. L.

Zawartość: Założenia książki. - (Cz. I:) Teatr w oczach filozofów: Egzystencjalna filozofia teatru. - Z inspiracji Ingardena. - Tragizm czy „odor metaphisicus"? (Spór o tragedię znów odnowiony). - (Cz. II:) Symbol, mit, archetyp: Preliminaria krytyki symbo¬licznej. - Od psychoanalizy do psychokrytyki i z powrotem. - (Cz. III:) Socjologiczne widze¬nie teatru. - (Cz. IV:) Semiologia teatru: In statu nascendi: Praga 1931-1941. - Semiologia teatru - dziś. - Próby matematyzacji teatru. - (Cz. V:) Kluczowe problemy: Sytuacje i postaci. - Gest i słowo. - Przestrzeń i czas. - Zamiast podsumowania. - Streszczenia w jęz. franc. i ang. - Bibliogr.: I - Socjolo¬gia teatru. II - Semiologia teatru. III - Ogólna teoria teatru: teatr w perspektywach antropo¬logicznych.


4. Stykowa Maria Barbara, Teatralna recepcja Maeterlincka w okresie Młodej Polski, Wrocław 1980, Ossolineum, ss. 220, il, [rozprawa doktorska].

 

Zawartość: Wstęp. - Maeterlincka nowy model dramatu i teatru w sądach krytyki polskiej do r. 1899. - Dzieje sceniczne Intruza. - Nowatorskie inscenizacje Wnętrza. - Sceniczna kariera Monny Vanny, Cud św. Antoniego w teatrze polskim. - Kształt sceniczny Pelleasa i Melisandy w teatrze krakowskim. - Aglawena i Selisetta na scenach polskich. - Wokół rosyjskiej i polskiej prapremiery Niebieskiego ptaka. - Siostra Beatrix Meyerholda i Komissarżewskiej oraz realizacje polskie. - Zakończenie. - Kalendarz wystawień dramatów Maeterlincka na scenach polskich w latach 1894-1918. - Bibliografia przekładów dramatów Maeterlincka w okresie Młodej Polski. - Résumé. - Indeks nazwisk. - Spis ilustracji.


5. „Roczniki Humanistyczne". R. 29:1981 z. 1: Literatura polska.

 

Zawartość: Irena Sławińska, Przedmowa. - Cecylia Płaczek CSMI, Teatr religijny na Śląsku w okresie międzywojennym. Résumé. - Tadeusz Bańkowski Cor, Teatr religijny w Tarnowie w XX wieku. Résumé.


Strona 1 z 7 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5 6 7

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020, godz. 14:49 - Mariusz Lach