ROZPRAWY, ARTYKUŁY, SZKICE

 1. Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego na tle teorii i problematyki mitu. "Biuletyn Polonistyczny" R. 12: 1969 z. 35 s. 76-80. [Streszczenie rozprawy doktorskiej].
 2. Mit homerycki w »Powrocie Odysa«. Kraków 1969. [Referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej z okazji setnej rocznicy urodzin S. Wy­s­piańskiego przez IBL PAN i Katedrę Literatury Polskiej UJ: Kra­ków, 20-22 lutego 1969 r.; mps powielany].
 3. Z problematyki mitu w literaturze Młodej Polski. [W:] Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Pod red. H. Kirchner i Z. Żabickiego. Wrocław 1972 s. 221- 252.
 4. Wśród bogów i bohaterów. Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu. Warszawa 1973. [Rozprawa doktorska]. Rec: J. Kulczycka-Saloni. Rocznik Literacki 1973. Warszawa 1975 s. 272.
 5. Charakterystyka zbiorów i działalności Muzeum Literatury im. A. Mic­kie­­wi­cza w Warszawie. "Biuletyn Polonistyczny" R. 17: 1974 z. 53 s. 149-153.
 6. Działalność Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie w latach 1974-1976. "Biuletyn Polonistyczny" R. 19: 1976 z. 4 s. 41-45.
 7. Jan Lorentowicz. [W:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Literatura okresu Młodej Polski. Zespół red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Pu­chalska, J. J. Lipski. T. 4. Kraków 1977 s. 417-447.
 8. Tułacze i wędrowcy. [W:] Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków 1977 s. 11-48.
 9. Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim. [W:] Z polskich studiów slawistycznych. [Prace na VIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Zagrzebiu 1978]. S. 5. Warszawa 1978 s. 117-123.
 10. Tragiczna wolność czyli Opowieść o życiu i twórczości Marii Komornickiej, 1876-1945. [Współaut. A. Kornatek]. Warka - Winiary 1979.
 11. Młodopolska idea "sztuki dla sztuki" wobec francuskich pierwowzorów. [W:] Porównania. Studia o kulturze modernizmu. Pod red. R. Zimanda. Warszawa 1983 s. 42-57. Rec: M. Popiel. "Pamiętnik Literacki" R. 75: 1984 z. 4 s. 421.
 12. Poezja religijna Młodej Polski. [W:] Polska liryka religijna. Pod red. S. Sawickiego i P. Nowaczyńskiego. Lublin 1983 s. 301-340.
 13. Achilleis. Sceny dramatyczne. [W:] Literatura polska. Przewodnik encyklo­­pedyczny. Oprac. zespół pod kier. J. Krzyżanowskiego, do 1976 Cz. Her­nasa. T. 1: A-M. Warszawa 1984 s. 1. Wyd. 2: 1986, wyd. 3: 1987.
 14. »Spotkania«, niezależne pismo młodych katolików. [W:] Literatura źle obecna. Rekonesans. Londyn 1984 s. 43-50.
 15. Koncepcje mitu i jego związków z literaturą w krytyce literackiej Młodej Polski. Lublin 1988. [Rozprawa habilitacyjna].
 16. »Sny swe malujesz na ogromnej chmurze«. [Wstęp do:] E. Leszczyński: Wybór poezji. Oprac. H. Filipkowska. Kraków 1988 s. 5-38.
 17. Aspekty chrześcijańskie dramatu epoki Młodej Polski. [W:] Dramat i teatr religijny w Polsce. Pod red. I. Sławińskiej i W. Kaczmarka. Lublin 1991 s. 265-285.
 18. Europejskie doświadczenie bohaterów powieści Stefana Żeromskiego. [W:] Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. Pod red. T. Dąbek-Wirgowej i A. Z. Makowieckiego. Warszawa 1992, s. 77-82.
 19. Obraz chrześcijaństwa w powieściach Teodora Jeske-Choińskiego. [W:] Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Pod red. S. Fity. Lublin 1993 s. 115-126.
 20. Parnasizm. [W:] Słownik literatury polskiej XX wieku. Pod red. A. Brodzkiej
  [i in.]. Wrocław 1993 s. 768-771.
 21. Sztuka dla sztuki. [W:] Słownik literatury polskiej XX wieku. Pod red. A. Brodzkiej [i in.]. Wrocław 1993 s. 1063-1066.
 22. Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego. "Filomata" 1994 nr 421-422 s. 128-137.
 23. Jeske-Choiński Teodor. [W:] Encyklopedia Katolicka. T. 7. Lublin 1997 szp. 1242-1243.
 24. Jezus Chrystus [w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski]. [Współautor S.Fita]. [W:] Encyklopedia Katolicka. T. 7. Lublin 1997 szp. 1431-1434.


RECENZJE

 1. J. Prokop: Z przemian literatury polskiej lat 1907-1917. Wrocław 1970. [Recenzja]. "Pamiętnik Literacki" R. 62: 1971 z. 2 s. 308-312.
 2. T. Makowiecki: Poeta - malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim. Warszawa 1969. [Recenzja]. "Pamiętnik Literacki" R.63: 1972 z. 2 s. 338-342.
 3. A. Łempicka: Wyspiański, pisarz dramatyczny. Idee i formy. Kraków 1973. [Recenzja]. "Pamiętnik Literacki" R. 65: 1974 z. 2 s. 368-374.
 4. J. Maślanka: Literatura a dzieje bajeczne. Warszawa 1984. [Recenzja]. "Pa­mię­tnik Literacki" R. 77: 1986 z. 2 s. 331-335.
 5. J. Miklaszewska: Antyutopia w literaturze Młodej Polski. Wrocław 1988. [Recenzja]. "Pa­miętnik Literacki" R. 81: 1990 z. 3 s. 322-326.


PRACE REDAKCYJNE

 1. Literatura polska i rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Red. zespół: H. Fi­lip­ko­wska, R. Górski, W. Kiełdysz, W. Witt. Teksty rosyjskie tłum. W. Krzemień. Warszawa 1978.
 2. Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Pod red. H. Fi­lip­kow­skiej. Warszawa 1982.
 3. Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Pod red. H. Filipkowskiej i S. Fity. Lublin 1999.


PRACE EDYTORSKIE

 1. Edward Leszczyński: Wybór poezji. Oprac. H.Filipkowska. Kraków 1988.


I
NNE

 1. Sprawozdanie z pobytu na stypendium w Paryżu (15 IX - 15 XII 1972r.). "Biu­­letyn Polonistyczny" R. 16: 1973 z. 50 s. 97-98.
 2. »Młoda Polska i Boy« - wystawa. "Biuletyn Polonistyczny" R. 17: 1974 z. 53 s. 153-155.
 3. »Imigracja twórcza« - wystawa. "Biuletyn Polonistyczny" R. 17: 1974 z. 53 s. 155-156.
 4. »Literatura polska i rosyjska przełomu XIX i XX w.« - konferencja naukowa. "Biuletyn Polonistyczny" R. 18: 1975 z. 1 s. 170-177.
 5. »Studia porównawcze nad kulturą modernistyczną« - zebranie. "Biuletyn Polonistyczny" R. 18: 1975 z. 4 s. 41-43.
 6. Jan Kasprowicz. 50 rocznica zgonu. "Biuletyn Polonistyczny" R. 19: 1976 z. 4 s. 17-19. [Sprawozdanie z uroczystości 31 lipca - 1 sierpnia].

Hanna Filipkowska była członkiem zespołów opracowujących:

 1. Słownik współczesnych pisarzy polskich. Opr. zespół pod red. E. Korzeniewskiej. T. 1-4. Warszawa 1963-1966. [Zespół otrzymał Nagrodę Naukową Wydziału Nauk Społecznych PAN w dziedzinie literatury i kultury za rok 1966].
 2. Polski słownik biograficzny. T.16: Kubacz-Legatowicz. Pod red. E. Ros­two­row­skiego [i in.]. Wrocław 1971.

WSPOMNIENIA

 1. S.Fita: Hanna Filipkowska (1936-1996). "Zeszyty Naukowe KUL" R. 39: 1996 nr 3-4 s.173-177.
 2. S.Fita: Pożegnanie Hanny Filipkowskiej. "Przegląd Uniwerstytecki" R. 8: 1996 nr 5 s.24. [Słowo nad grobem śp. Hanny Filipkowskiej, Warszawa-Powązki, 27 czerwca 1996 r.].
 3. S.Fita: Pożegnanie Hanny Filipkowskiej. "Kresy" 1996 nr 4 s. 258-260. [Przedruk z niewielkimi skrótami].
 4. R.Loth: Hanna Filipkowska. Pożegnanie. "Gazeta Wyborcza" [dod. Gazeta Stołeczna] 1996 nr 176 s. 12.


Zestawił Paweł Próchniak

Autor: Małgorzata Zwolińska
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2008, godz. 12:59 - Małgorzata Zwolińska