1 czerwca
na KUL odbyło się posiedzenie Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, poświęcone lekturze pedagogicznego przesłania (świadectwa życia i nauczania) błogosławionego Jana Pawła II.
 

1 czerwca
Katedra Etyki KUL zorganizowała sesję naukową z cyklu Racjonalność w Etyce Utopia – Ideologia – Etyka, pt. „Korzenie totalitaryzmu cz. II”.

 
 

1 czerwca
Katedra Psychoprofilaktyki Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie KUL zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję z cyklu „Gra o życie. Hazard i uzależnienia wirtualne”. Konferencja była płaszczyzną wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami zajmującymi się uzależnieniem od hazardu, Internetu i gier komputerowych.

 

2 czerwca
odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL Siostrze Małgorzacie Annie Borkowskiej OSB, badaczce dziejów i kultury wspólnot zakonnych i monastycyzmu.

Uroczystości wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa towarzyszyła sesja naukowa z okazji jubileuszu 40-lecia badań nad żeńskim ruchem zakonnym w Polsce zorganizowana przez Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL oraz Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Oprócz wykładów odbyła się wystawa pt. „Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”. 
 

2 czerwca

odbył się wykład otwarty z cyklu „Seminariów z historii Polski XX wieku”  organizowanych przez IPN i Instytut Historii KUL dra Marcina Kruszyńskiego Ambasada RP w Moskwie  w latach 1921-1939

 

 

 
 
2 czerwca
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” zorganizował spotkanie dyskusyjne pt. „Polska prezydencja w UE – szansa do wykorzystania?”.  
 
2-5 czerwca
w Łucku na Ukrainie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Święci Ziemi Wołyńskiej” współorganizowana przez Centrum UCRAINICUM KUL.  
 

3 czerwca
w lubelskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Prezydenta Miasta Lublina ks. prof. Januszowi Mariańskiemu, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

 

3 czerwca
w kościele akademickim KUL została odprawiona msza św. w 1. rocznicę śmierci Księdza Profesora Józefa Turka, kierownika Katedry Filozofii Kosmologii (od 1998), prodziekana Wydziału Filozofii KUL (1999-2001, 2008-2009), wykładowcy filozofii w Wyższych Seminariach Duchownych w Olsztynie, Lublinie i Kaliningradzie.

 

4 czerwca

w duchu wdzięczności za dar beatyfikacji Jana Pawła II społeczność akademicka KUL wzięła udział w IV Ogólnouniwersyteckiej Pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 
4 czerwca
odbyło się uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej „Servire Veritati” Prof. Kazimierzowi Albinowi Kłosińskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin.  
 
4 czerwca
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zorganizowała V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Japonia, Niemcy: odzyskany honor w rozwoju gospodarczym”. 
 
6 czerwca
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Publicznej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim zorganizowała międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Homo consumens – kultura konsumpcji”.  
 

6 czerwca
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, oraz Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie zorganizowali międzynarodową konferencję naukową pt. „Postępowanie administracyjne w Kościele”. 

 

 

 

6 czerwca
Instytut Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zorganizowali wykład dr Małgorzaty Peroń, pt. „Sztuka w „Podróżach do Włoch” Jarosława Iwaszkiewicza”. Wykład odbył się w ramach całorocznej edycji otwartych wykładów z historii sztuki – „Aktualność sztuki”.

 

6 czerwca
odbyła się projekcja filmu pt. „13. DZIEŃ”, ukazującego historię objawień w Fatimie. Organizatorzy: Katedra Chrystologii oraz Koło Naukowe Teologów KUL. 

 

6-7 czerwca
na zaproszenie Katedry Historii i Etnologii Religii KUL dwa wykłady otwarte dotyczące problematyki migracji z Afryki Zachodniej do Europy, afrykańskiej diaspory w Europie oraz kontaktów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień etniczności i religii, wygłosili dr Etienne Smith, politolog z Columbia University w Nowym Jorku oraz dr Afe Adogame, religioznawca z Uniwersytetu w Edynburgu. 

 
 6-9 czerwca
Katedra Pneumatologii i Eklezjologii KUL zorganizowała VIII Wykłady Otwarte z Pneumatologii, pt. „Komunia Kościoła w Duchu Świętym”.  
 

7 czerwca
Koło Polonistów Studentów KUL oraz Stowarzyszenie Dworzec Wschodni zorganizowali spotkanie krytycznoliterackie z poetą, krytykiem literackim, tłumaczem – Jackiem Gutorowem.

 
8 czerwca
w Zespole Szkół w Kocku odbyło się podsumowanie II edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Lubelszczyzna pełna Tajemnic”, którego współorganizatorem jest Instytut Historii KUL.    
 
  8-12 czerwca
odbył się XXI Tydzień Ekonomiczny, którego tematem były finanse publiczne. W programie, przygotowanym przez Koło Naukowe Studentów Ekonomii KUL, znalazł się m.in. wykład otwarty, nt. „Współczesne uwarunkowania stabilności sektora bankowego w kontekście zjawisk kryzysowych na świecie”, który wygłosiła prof. Małgorzata Zaleska (członek zarządu NBP) oraz dyskusja pod ogólnym hasłem „W poszukiwaniu sposobów zrównoważenia finansów publicznych”, moderowana przez prof. Zytę Gilowską.   
 

9 czerwca

Parlamentarzyści z Flandrii z wizytą w KUL

  

 

 

 
9 czerwca
na zaproszenie Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL wykład otwarty, pt. „Czesław Miłosz. Lekcje. Prywatny hołd”, wygłosiła prof. Anna Frajlich.   
 

10 czerwca
Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL zorganizował seminarium otwarte pt. „Czytanie Bobkowskiego. Krok dalej…”. Okazją do spotkania była 50. rocznica śmierci Andrzeja Bobkowskiego, pisarza i publicysty, rowerzysty i modelarza. Sympozjum zgromadziło znawców twórczości autora „Szkiców piórkiem” z całego kraju. 

 

10 czerwca
Książka ks. dr. Arkadiusza Smagacza, adiunkta w Katedrze Historii Zakonów KUL, „Czterysta lat karmelitów bosych w Lublinie (1610-2010)”, wydana przez Wydawnictwo Karmelitów Bosych, została nagrodzona „Wawrzynem Pawła Konrada”, w kategorii Lublin – wydawnictwo monograficzne.

Organizatorem konkursu Książka Roku 2011 o „Wawrzyn Pawła Konrada, pierwszego drukarza lubelskiego” jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje niebeletrystyczne: naukowe, popularnonaukowe, albumy, których tematyka dotyczy Lublina lub Lubelszczyzny. Publikacje są oceniane pod względem ich: walorów estetycznych, wartości merytorycznej, języka przekazu i nowatorstwa tematyki.

 

10 czerwca
Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL zorganizowała konferencję poświęconą Stanisławowi Vincenzowi i Huculszczyźnie.

  

 

 

 

10-11 czerwca
odbyły się Małopolskie Dni Bł. Jana Pawła II pod hasłem „Zatrzymaj się! Masz we mnie przystań”. W tym czasie zwiedzający, pod opieką przewodnika, mogli zobaczyć Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL z pamiątkami związanymi z profesorem Karolem Wojtyłą, salę w której wykładał przyszły papież, kolekcję fotografii ks. Wojtyły z czasów jego pobytu na Uczelni oraz pomnik Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. 

  
 

12 czerwca
Ks. Prof. Ryszard Knapiński obchodził 45. rocznicę święceń kapłańskich oraz 70-lecie urodzin. Z tej okazji w Kościele Akademickim odprawiona została uroczysta i dziękczynna msza św., po której goście Jubilata mieli okazję zobaczyć wystawę fotogramów „Porta Fidei”. Głównym punktem dnia było spotkanie w Auli Muzykologii: wręczenie Jubilatowi Księgi „Fides imaginem quaerens” (zredagowanej przez dr Anetę Kramiszewską); laudację wygłosili prof. Krzysztof Narecki, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz prof. Ryszard Kasperowicz, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki. Po wspomnieniach przyjaciół Jubilata, zebrani wysłuchali koncertu muzyki kameralnej, w wykonaniu kwartetu smyczkowego. 

 

13 czerwca
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zorganizowali spotkanie poświęcone zasadom naboru na aplikację radcowską.w ramach otwartych wykładów z historii sztuki, „Aktualność sztuki” wykład „Giorgia de Chirico dialog z mitami i sztuką dawnych mistrzów” wygłosiła Monika Michałowicz. 

 

 

 
 
14 czerwca
Instytut Filologii Germańskiej KUL podpisał umowę o współpracy z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie. Uczniowie VI LO będą mogli brać udział w wybranych zajęciach akademickich, naukowych oraz wydarzeniach kulturalnych na terenie uczelni oraz będą mogli korzystać z księgozbioru Instytutu Filologii Germańskiej i zajęć organizowanych przez pracowników Instytutu na terenie liceum.   
 

14 czerwca 2011

Natura Bornholmu

  

 

 

 

15 czerwca 2011 r.

w godzinach popołudniowych odszedł do Pana Profesor Stanisław Fita, wybitny znawca życia i twórczości Bolesława Prusa, twórca Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie. Mistrz wielu pokoleń polonistów. Nauczyciel życia oraz wzór skromności i pokory.
Emerytowany profesor KUL związany z uczelnią od 1952 roku. Kierował Katedrą Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Należał m.in. do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Naukowego im. Adama Mickiewicza, Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Był odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele Akademickim KUL 21 czerwca, pogrzeb Zmarłego odbył się na cmentarzu przy ul. Lipowej.

  
 
15 czerwca
Koło Lubelskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego zorganizowało spotkanie połączone z referatem dr Agaty Łuki pt. „Tanga i kankan czyli Orfeusz w piekle”.   
 

15 czerwca

KATEDRA TEORII POZNANIA KUL zorganizowała uroczyste spotkanie z okazji OSIEMDZIESIĄTYCH URODZIN Profesora ANTONIEGO B. STĘPNIA

 
 
 

16-17 czerwca
odbyła się międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś”. Pierwszy dzień poświęcony był refleksji na temat związków polsko-hiszpańskich w przeszłości (polityka, dyplomacja, kultura, Kościół). Drugi natomiast na rozważania poświęcone współczesnym relacjom polsko-hiszpańskim (polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura). Organizatorzy: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Cátedra de Historia Moderna de la Universidad de la Rioja. 

 
 

16-17 czerwca

najnowsze osiągnięcia w zakresie biotechnologii wraz z analizą szans i zagrożeń dla człowieka i środowiska przyrodniczego przedstawione zostały podczas konferencji „Biotechnologia – szanse i zagrożenia”. Tematyka konferencji skupiła się wokół trzech zagadnień: 1. Biochemiczne i kliniczne aspekty biotechnologii – substancje biologicznie czynne; 2. Remediacja z uwzględnieniem roli mikroorganizmów glebowych; 3. Organizmy genetycznie modyfikowane – ryzyko czy szansa? Aspekty etyczne w biotechnologii. 

 

     

18-21 czerwca
w Centrum Prawa Amerykańskiego odbył się cykl wykładów pt. „Legal aspects of E-commerce”, który poprowadził Prof. Richard Warner.

 

20 czerwca

Uroczystośc Promocji Doktorskich na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

 

22-25 czerwca
Chór KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki uczestniczył w X Międzynarodowym Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „UNIVERSITAS CANTAT 2011” w Poznaniu.

 
25 czerwca
Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL zorganizowała interdyscyplinarną konferencję naukową Dąbrowica. Siedem wieków historii
 
25 czerwca
KATEDRA DRAMATU I TEATRU w ramach cyklu: PROBLEMY DRAMATU I TEATRU XX WIEKU
zorganizowała sesję ŚWIAT I CZŁOWIEK  W TEATRZE XX WIEKU 
 
27-29 czerwca
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się sesja naukowa pt. „Rola tradycji i innowacji w sztuce nowożytnej” zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej i Instytut Historii Sztuki KUL. 
 
28 czerwca
Instytutu Leksykografii oraz Towarzystwo Naukowe KUL zorganizowali sympozjum „Encyklopedia katolicka wczoraj i dziś. 30-lecie śmierci ks. dr. hab. Romualda Łukaszyka”. W ramach konferencji odbyła się prezentacja XV tomu Encyklopedii Katolickiej, zawierającego hasła od „Pastoralna psychologia” do „Porphyreon”. Encyklopedia Katolicka powstaje w Instytucie Leksykograficznym KUL we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Prezentuje zagadnienia doktrynalne i działalność nie tylko Kościoła katolickiego, ale i innych Kościołów chrześcijańskich (szczególnie prawosławnego i protestanckiego), wspólnot religijnych i religii niechrześcijańskich. Główny nacisk położono na szeroko rozumianą problematykę teologiczną i religijną, a także na zagadnienia filozoficzne i humanistyczne (zwłaszcza literaturę i sztukę chrześcijańską), ujmowane w aspekcie ich odniesień do religii i teologii (chrześcijański wymiar kultury).  
 
 29 czerwca
„Wypłyń na głębię, Lwowski Kościele łaciński” – te słowa Ojca Świętego bł. Jana Pawła II wypowiedziane 10 lat temu w czasie pielgrzymki do Lwowa, stały się tytułem uroczystej akademii zorganizowanej m.in. przez Centrum UCRAINICUM KUL, Rzymskokatolicką Kurię Metropolitalną we Lwowie i Polski Związek Katolicko-Społeczny.  
 
30 czerwca
uchwałą Rady Miasta Lublin plac przy Lubelskim Towarzystwie Naukowym otrzymał imię Ojca Mieczysława Alberta Krąpca.