6 listopada

Wręczenie certyfikatów językowych Izby Handlowo-Przemysłowej w Paryżu

 
6 listopada

Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie w ramach cyklu „Seminaria otwarte z historii Polski XX wieku” zorganizowali spotkanie z dr hab. Grzegorzem Motyką, dr hab. Tomaszem Stryjkiem oraz z dr hab. Rafałem Wnukiem autorami książki „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”.

7 listopada

Ambasador Ekwadoru na KUL

 
7 listopada
Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej zorganizował drugą konferencję z cyklu Homo homini poświęconą streetworkingowi pt. „Granice streetworkingu”. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z zakresu pracy socjalnej i streetworkingu, którzy zapoznali uczestników m.in. z zagadnieniami: „streetworking a praca socjalna”, „metody pracy streetworkera”, „regulacje prawne dotyczące streetworkingu”, „streetworking w wolontariacie międzynarodowym”, a także podzielili się doświadczeniami z „pracy na ulicy” z dziećmi, młodzieżą, osobami bezdomnymi.
 

8 listopada
odbyła się gala XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego na najlepsze polonistyczne prace magisterskie. Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych prac naukowo-badawczych. Kandydatów do nagród zgłaszają instytuty polonistyczne – co roku jedną pracę magisterską z dziedziny literaturoznawstwa i jedną z dziedziny językoznawstwa. Organizatorem konkursu jest Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, a gospodarzem corocznej gali jest Instytut Filologii Polskiej KUL.
Laureaci XI edycji Konkursu:

  • w kategorii literaturoznawstwo – Anna Kołos, „Fides quaernes intellectum”. Wiara i rozum w barokowym konceptyzmie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego; Promotor: dr hab. Grzegorz Raubo, prof. UAM; Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  • w kategorii językoznawstwo – Dorota Jara (Karcz), Warsztat pisarski Piotra Skargi – retoryczne ukształtowanie wybranych pism polemicznych królewskiego kaznodziei; Promotor: dr hab. Piotr Borek, prof. UP; Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.
 
8 listopada
odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Roku Wiary na Wydziale Teologii KUL. W uroczystości uczestniczył ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w Kościele Akademickim KUL, następnie Ksiądz Nuncjusz spotkał się ze studentami i pracownikami Wydziału Teologii. 
8 listopada
Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL  zorganizowała konferencję: Krytyka kerygmatyczna – doświadczenia, re-wizje, perspektywy
9 listopada
Katedra Historii Bizancjum KUL, Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej KUL oraz Zakład Historii Starożytnej UMCS zorganizowali Ogólnopolską Konferencję pt. Antyczna i bizantyńska sztuka kulinarna
 9-11 listopada
Katedra Filozofii Boga, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu oraz Koło Filozoficzne Studentów KUL zorganizowali XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie pt. „Główne pojęcia filozofii Arystotelesa”. Sympozjum odbyło się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 
10 listopada
odbyła się premiera spektaklu „Prawdziwa historia człowieka z La Manchy” Teatru ITP., opartego na motywach „Don Kichota” Cervantesa. Spektakl ten jest opowieścią o potrzebie posiadania i realizowania marzeń; o tym, że warto i należy sprzeciwić się światu, który każdego dnia obdziera człowieka z jego ideałów nakazując mu podążać wygodną (szeroką) drogą (często prowadzącą na zatracenie). 
10 listopada
Konferencja naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Prawa 

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

 
12-15 i 20-22 listopada
Mary Lynne Donohue (J.D.), adwokat z Wisconsin, wygłosiła cykl wykładów z zakresu prawa amerykańskiego pt. „Administrative law”. /p>
 
13 listopada
Studenci II roku psychologii biznesu i przedsiębiorczości KUL zorganizowali konferencję „Od kloszarda do miliarda. Instrumenty finansowe oraz źródła finansowania”. Konferencja miała zapoznać uczestników z praktycznymi sposobami radzenia sobie z problemami finansowymi, jak również inteligentnego pomnażania posiadanego majątku, przy obserwacji świadomości wykonywanych czynności ze strony psychologicznej. 
13 listopada
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Politologii KUL przy współpracy z Fundacją Rozwoju KUL zorganizowali seminarium naukowe, Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012: proeuropejska perspektywa?
14 listopada
Duszpasterstwo rodzin jako działalność pastoralna sympozjum zorganiowane przez Katedrę Duszpastwrstwa Rodzin KUL
 
14 listopada
Językowe Targi Pracy odbyły sie na KUL. Nowa inicjatywa Biura Karier KUL, która jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie pracodawców osobami posługujący.
do 15 listopada
czynna była wystawa fotografii „Krym – półwysep na styku kultur”, będącej relacją z objazdu naukowego studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej na Półwysep Krymski w maju 2012 r. 
15 listopada
Wydział Filozofii obchodził Święto Patronalne, które odbywa się w liturgiczne wspomnienie św. Alberta Wielkiego. Tematem przewodnim tegorocznego święta była kilkudziesięcioletnia współpraca filozofów KUL ze środowiskiem filozofów ATK/UKSW. Podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału oprócz promocji doktorskich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego, Rektor wręczył wyróżnienie Gratae Memoriae Signum Uniwersitatis filozofom z UKSW – prof. Mieczysławowi Gogaczowi, ks. prof. Edmundowi Morawcowi i ks. prof. Mieczysławowi Lubańskiemu.
15 listopada
odbyło się sympozjum naukowe „Wiara owocująca miłosierdziem”. Mszy św. otwierającej spotkanie przewodniczył abp Stanisław Budzik, natomiast prelekcje wygłosili: ks. dr Piotr Pawlukiewicz, ks. dr hab. Dariusz Dziadosz i red. Ewa Czaczkowska. 
15 listopada
Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Rozwoju KUL zaorganizowali seminarium naukowe  Europejska integracja gospodarcza i konwergencja
15 listopada
Stowarzyszenie Solidarności Globalnej wspólnie z Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Centrum Wolontariatu zorganizowali spotkanie pt. Integracja w globalnej wiosce. Obraz cudzoziemców w mediach słowackich i czeskich
15 listopada
studenci II roku psychologii biznesu i przedsiębiorczości KUL zorganizowali spotkanie z licealistami w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, pod patronatem organizacji Forum Młodych LEWIATAN. 
15 listopada
Konferencja Sekcji Resocjalizacji działającej przy Kole Naukowym Studetów 
15-16 listopada
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych oraz Katedra Teorii Poznania KUL zorganizowali konferencję „Komunikacja i mindreading. Badania porównawcze ludzi i zwierząt”. Tematyka konferencji obejmowała prezentację i dyskusję na temat wyników badań porównawczych zdolności poznawczych człowieka i zwierząt. W programie sympozjum uwzględnione zostały dwa główne profile badawcze: język i komunikacja (zdolności: językowe, do nabywania języka, komunikacyjne) oraz mindreading (zdolność rozumienia perspektywy, zdolność do czytania wyrazów twarzy u ludzi i zwierząt, zdolność do tworzenia meta-reprezentacji, świadomość i samoświadomość, formy reifikacji, posiadanie treści mentalnych).
16-17 listopada
Specjalizacja Katechetyki Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL była gospodarzem XXXIII Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego pt. „Catechetica Porta Fidei”.
 
16-18 listopada
Rada Doktorantów KUL zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Doktorantów, której celem była integracja środowisk młodych naukowców. Do wspólnej dyskusji zaproszeni zostali wszyscy doktoranci, którzy chcieli podzielić się wynikami swoich badań oraz czerpać z doświadczenia innych.
17 listopada
w ramach Uniwersytetu Otwarty obyły sie zajęcia z cyklu,, W klasie bez tablicy".
 
19 listopada
w auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochownie odbyło się spotkanie autorskie z abp. Wacławem Depo, autorem książki „Blask Wiary w Chrystusie” wydanej przez Wydawnictwo KUL. Spotkanie transmitowane było prze Telewizję Internetową Niedziela. 
19 listopada
Koło Studentów Socjologii KUL zorganizowało X edycję konferencji „Socjolog na rynku pracy – absolwent socjologii na walizkach”. Konferencja była poświęcona pracy zawodowej podejmowanej przez absolwentów studiów socjologicznych, ocenie ich szans zawodowych i stawianym wobec nich wymaganiom, a także metodom nabywania odpowiednich kompetencji w toku studiów. 
19-20 listopada
odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej”, zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. Podczas sesji konferencyjnych szukano odpowiedzi na pytania: Jak interpretować teksty religijne w szkole? W jaki sposób mówić o wartościach religijnych na lekcjach języka polskiego, by unikać pokusy ideologizacji? Jakie teksty kultury o charakterze religijnym wykorzystywać jako konteksty dla rozważań o literaturze?
20 listopada
Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Wydziału Teologii KUL zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nowe szanse – nowe wyzwania”.
20 listopada
Katedra Logiki zorganizowała IV Jesienną Konferencję „Logika w teologii”. Konferencja obejmowała dwa główne zagadnienia: problem użyteczności logiki (w szczególności logik nieklasycznych) do analizy rozumowań przeprowadzanych na gruncie teologii oraz kwestie metodologicznych podstaw i założeń teologii, a także stosowania narzędzi (i pojęć) logicznych w dociekaniach teologicznych. 
  20 listopada
z okazji XXVII rocznicy śmierci Księdza Wojciecha Danielskiego, Ruch „Światło-Życie” oraz Instytut Liturgiki i Homiletyki zorganizowali okolicznościową mszę świętą i czuwanie w Kościele Akademickim KUL. 

20-22 listopada
na KUL odbył się XV Kiermasz Wydawców Katolickich. 
21 listopada
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizowali spotkanie z Leszkiem Żebrowskim pt. „Tylko NSZ miał rację?” 
22 listopada
w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II referat pt. „Religia w kontekście postmodernizmu” wygłosił ks. prof. Jan Sochoń (UKSW), wieloletni kierownik Katedry Filozofii Boga i Religii, a obecnie Katedry Filozofii Kultury. Organizatorem spotkania był Instytut Jana Pawła II KUL. 
22 listopada
dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL wygłosił wykład otwarty Jakiego koloru jest wiatr? I inne zagadki klasy bez tablicy (wyzwania i rozwiązania w edukacji osób niewidomych)
22 listopada
odbyła się konferencja naukowa „Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa” zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości i Katedrę Bankowości. Celem konferencji było przybliżenie przedsiębiorcom z sektora MŚP istoty audytu zewnętrznego oraz jego roli w budowaniu wiarygodności i dobrego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku. 
23 listopada
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa zorganizowali seminarium otwarte poświęcone wyrokowi z 30.10.2012 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie P. and S. v. Poland (Application no. 57375/08, tzw. sprawa „Agaty”). Do udziału w seminarium zaproszeni zostali m.in.: prof. Krzysztof Wiak (prodziekan WPPKiA), dr Olgierd Pankiewicz (adwokat, Wrocław), dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek (KUL), dr Tomasz Sieniow (KUL, Instytut na rzecz Państwa Prawa), ks. Krzysztof Podstawka. 
23 litopada
w Chełmie Katedra Stosunków Międzynarodowych wspólnie z Instytutem Neofilologii PWSZ w Chełmie, Kołem Naukowym Studentów Stosunków Międzynarodowych PWSZ, Katedrą Studiów Wschodnich Instytutu Politologii KUL
zorganizowali seminarium naukowe „ Ukraina: ambiwalentne wyniki wyborów parlamentarnych 2012 roku”
27 listopada
wykłady, warsztaty, możliwość zwiedzania Uniwersytetu, spotkania z wykładowcami i studentami przygotowali organizatorzy Dnia Otwartego KUL. Uczniowie szkół średnich mogli zapoznać się z ofertą studiów prowadzonych na naszej Uczelni. Dni otwarte odbyły się także na wydziałach zamiejscowych KUL w Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli. Ci, którzy odwiedzili naszą Uczelnię mieli szansę dowiedzieć się jak w pełni wykorzystać czas studiów, jak się uczyć by się nauczyć, jak zmotywować się do działania, poznać etosy i wierzenia Tajwanu, dowiedzieć się jakie są granice ludzkiego poznania.
27 listopada
Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL zorganizowała  konferencję „Świat kultury Romana Brandstaettera w 25 rocznicę odejścia pisarza”
 
27 listopada
Wykład z prof. Fernando Valerio-Holguín z Colorado State University, zorganizowała Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej
28 listopada
Katedra Nauk Pomocniczych Historii KUL, Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Lublinie, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum zorganizowali sesję pt. „Nieznane karty lubelskiego podziemia”. 
28 listopada
odbyła się konferencja pt. „Autorytet i edukacja” zorganizowana przez Katedrę Etyki. Konferencję kończył panel dyskusyjny: „Jak być autorytetem we współczesnej szkole?”, prowadzony przez ks. prof. Andrzeja Szostka.
28 listopada
Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta wspólnie z Instytutem Socjologii KUL zroganizowało konferencję „Ekonomia społeczna - za czy przeciw?”
 
28-29 listopada
Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji, Katedra Filozofii Społecznej oraz Katedra Makrostruktur i Ruchów Społecznych zorganizowali piątą edycję konferencji „Studia nad wiedzą: Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności”.
28-30 listopada
odbyły się wykłady prof. Jeroena Van Den Hovena z cyklu Social Responsibility and Science in Innovation Economy, nt. „Responsible Innovation, Value Sensitive Design and Information Technology”. 
29 listopada
odbyło się spotkanie autorskie z Xavierem Rosonem, hiszpańskim adwokatem z Barcelony, zafascynowanym Polską, jej kulturą i historią, a szczególnie Lublinem i promocja jego książki „Brama Grodzka”. 
 29 listopada
odbyły się Zaduszki Emigracyjne Pamięci Prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak zorganizowane przez Katedrę Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej oraz Katedrę Komparatystyki Artystycznej Instytutu Historii Sztuki.
  29-30 listopada
Instytut Teologii Duchowości zorganizował ogólnopolskie sympozjum „Moc proroctwa” w ramach XXXVII Dni Duchowości. 
30 listopada
prof. Wojciech Kaczmarek wygłosił wykład otwarty Metodologia badań nad scenicznym tekstem kultury