KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

 1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.
 2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32 30).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji uroczystości ogólnouniwersyteckiej, w tym wysyłki zaproszeń oraz udokumentowania przebiegu uroczystości.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, tytuł/stopień, stanowisko.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym archiwalnych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
 7. Administrator przekazuje dane osobowe pracownikom, którzy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 8. Źródłem danych osobowych mogą być - w przypadku osób pełniących funkcje publiczne - adresy korespondencyjne zamieszczone na stronach internetowych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Publikacja i nagrywanie wizerunku osób uczestniczących w uroczystościach ogólnouniwersyteckich

 

Uroczystości ogólnouniwersyteckie mogą mieć oprawę fotograficzną, a także mogą być nagrywane i transmitowane przez TV KUL. Osoby, które nie godzą się na utrwalanie wizerunku powinny przekazać taką informację fotografowi, bądź organizatorowi uroczystości (Biuro ds. Etykiety Akademickiej i Uroczystości Uniwersyteckich KUL). Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

W przypadku osób uczestniczących w uroczystości ogólnouniwersyteckiej - w związku z fotografowaniem oraz nagrywaniem - administrator będzie przetwarzać dane ujawniające wizerunek osób sfotografowanych/nagranych. Wizerunek osób biorących udział w uroczystości może być opublikowany na stronie internetowej KUL w celach udokumentowania uroczystości (cel informacyjny), a także w ramach nagrań transmitowanych przez TV KUL.

 

W ramach udokumentowania uroczystości ogólnouniwersyteckich dostęp do danych osobowych ujawniających wizerunek będą mieć pracownicy administratora posiadający upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy dane ujawniające wizerunek zostaną opublikowane na stronie internetowej KUL dane osobowe zostaną udostępnione odbiorcom tej strony internetowej. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.